Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

 • Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, radi by sme Vás oboznámili so zložením a s činnosťou žiackeho parlamentu, ktorý pracuje aj v tomto školskom roku 2016/2017.
  Jeho predstaviteľmi sa stali:
  Za 9.ročník: Šimon Kravec, Laura Uchalová
  Za 8.ročník: Lea Viktorová, Natália Jadvišová
  Za 7.ročník: Karolína Pekárová, Peter Nemergut
  Za 6.ročník: Nataša Gajdošová, Karin Jendrichovská
  Za 5.ročník: Alexia-Katarína Letkovská, Kysel Samuel
  Za 4.ročník: Alan Lichvarčík, Sophia Borsuková

  Základným poslaním parlamentu je:
  1. Riešenie výchovno – vzdelávacích problémov.
  2. Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole.
  3. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickým pracovníkmi.
  4. Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku.
  5. Usmerňovanie správania sa aj mimo školy.
  6. Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu učiteľov a žiakov.
  7. Spolupráca s koordinátorom prevencie na škole – aktivity.
  8. Snaha o začlenenie Dohovoru o právach dieťaťa do výchovno- vzdelávacieho procesu.

  Člen žiackeho parlamentu má právo :
  • podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností
  • asertívne vystupovať na pôde ŽP (predkladať vlastné názory, pripomienky, možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti)
  • zmeniť svoj názor
  • vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam

  K povinnostiam člena žiackeho parlamentu patrí:
  • dodržiavať stanovy ŽP
  • pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽP
  • informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa
  • plniť uznesenia ŽP
  • aktívne sa podieľať na činnosti ŽP

  Aktivity, ktoré sme si pripravili:
  1. Anonymná schránka
  2. Žiacke hliadky
  3. Jeseň v škole- výstava
  4. Vzdelávanie žiakov žiakmi: „PEER-TO-PEER“
  5. Spolupráca so školským časopisom -Školáčik
  09.11.2016 22:46 | viac »
 • 25.04.2016 18:33 | viac »
 • 25.04.2016 18:33 | viac »
 • Členovia žiackeho parlamentu si pre svojich spolužiakov pripravili aktivitu, v rámci ktorej sa snažia vytvoriť priestor na pripomienky žiakov, ich nápady a postrehy. V pravidelných intervaloch sa bude konať zbieranie ich podnetov do tzv. anonymnej schránky, tie sa následne vyhodnotia, prekonzultujú a budú sa hľadať riešenia na zlepšenie školskej klímy a vyučovacieho procesu.
  21.02.2016 19:41 | viac »
 • Dňa 5.2.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Žiackeho parlamentu, v rámci ktorého sa prejednávali rôzne body ako napríklad spracovanie výsledkov anonymnej schránky, hľadanie riešení  na podnety žiakov, pripravovali sa aktivity na nasledujúce obdobie . V piatok 12.2.2016 sa členovia parlamentu stretnú s vedením školy a svoje pripomienky, návrhy a nápady spoločne prekonzultujú. Veríme, že výsledkom tohto stretnutia budú závery, ktoré pomôžu spríjemniť školské prostredie a klímu na našej škole.

   
  21.02.2016 19:13 | viac »
 • I.STUPEŇ
  Alexia Katrína Letkovská - 4.A
  Kysel Samuel - 4.A
  II.STUPEŇ
  Gajdošová Nataša - 5.B
  Jendrichovská Karin - 5.A
  Klára Valéria Hudáková - 6.C
   Nemergut Peter - 6.A
  Jadvišová Natália - 7.A
  Viktorová Lea - 7.A
  Kravec Šimmon - 8.A
  Uchalová Laura - 8.A
   Blaščáková Kristína -  9.C
  Pavuk Filip - 9.A
  PREDSEDA: Filip Pavuk
  PODPREDSEDA: Laura Uchalová

   
  12.11.2015 11:41 | viac »
 • Sľubujem na svoju česť a svedomie,

  • že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP
  • že budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov
  • že budem spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi, Radou školy
  • a robiť všetko pre dobré meno našej školy.

   

  Tak sľubujem!

  19.10.2015 13:58 | viac »
 • Dňa 6.11.2013 zástupcovia žiackeho parlamentu zorganizovali v multimediálnej učebni pre svojich spolužiakov výstavu "Plody jesene".
  Súčasťou prehliadky bolo aj hlasovanie o najkrajší "plod jesene".
  12.11.2013 19:09 | viac »
 • 1.1
  Základné ustanovenia ŽP     
  1. Žiacky parlament je poradným orgánom riaditeľa školy. Je zložený zo žiakov školy a pedagogických pracovníkov. V parlamente sú žiaci 4. – 9. ročníka.
  2. Za každú triedu je jeden poslanec, koordinátor ( pedagogický pracovník) a riaditeľ školy.
  1.2
  Poslanie ŽP
  1. Riešenie výchovno – vzdelávacích problémov.
  2. Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole.
  3. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickým pracovníkmi.
  4. Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku.
  5. Usmerňovanie správania sa aj mimo školy.
  6. Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu učiteľov a žiakov.
  7. Spolupráca s koordinátorom prevencie na škole – aktivity.
  1.3
  Organizácia činnosti ŽP
  1. Voľba poslancov – žiakov je na 1 rok.
  2. Zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
  3. Poslanci volia medzi sebou predsedu a podpredsedu ŽP.
  4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok.
  5. Parlament zasadne najmenej 4 krát do roka, alebo podľa potreby.
  6. Na 1. zasadnutí si určia termín, zvolia vedenie a pripravia plán práce.
  1.4
  Členstvo
  1. Členstvo v ŽP vzniká poverením zástupcu triedy 4. - 9. ročníka ZŠ priamou voľbou    triednym kolektívom
  2. Člen musí byť schopný riešiť dané problémy v kolektíve triedy
  3. Zánik členstva v ŽP :
      a) vystúpením
      b) vylúčením
      c) zánikom ŽP
  1.5
  Práva a povinnosti členov
  1. Člen má právo :
      - podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností
      - asertívne vystupovať na pôde ŽP
  (predkladať vlastné názory, pripomienky, možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti )
      - zmeniť svoj názor
      - vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam
  2. Povinnosti člena :
      - dodržiavať stanovy ŽP
      - pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽP
      - informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa
      - plniť uznesenia ŽP
      - aktívne sa podieľať na činnosti ŽP

  Predseda ŽP:   Karin Semančíková    9.A
  Členovia ŽP:  Natália Jacková              5.A                           Dominika Puškášová       9.C
                           Daniel Petriľák               6.A                            Dávid Duda                        7.D
                           Filip Pavúk                      7.A                             Klára Hudáková                4.B
                           Alexandra Kužmová      8.A                             Jaroslav Áron                     8.B
                        
  V Sabinove 1 .9.2013                                                                                                 
  11.11.2013 21:57 | viac »
 • Takže, čo robíme?

     Aj v tomto školskom roku bolo našou prvou úlohou popremýšľať o tom, čo by sme nové a zaujímavé navrhli v pláne ŽP. Čo by nás v škole zabavilo, aby sme mohli ukázať, akí sme šikovní, tvoriví, no prosto my.

     Teraz sa stretávame každý prvý pondelok, v mesiaci, 6. vyučovaciu hodinu, zhovárame sa spolu, dohovárame sa na úlohách, ktoré máme splniť s našimi spolužiakmi, tvoríme ankety...

     Počas školského roka ak niekoho z vás napadne niečo nové, ak bude to možné, tak to aj zrealizujeme. Preto, ak máte nápad, príďte za nami. Všetky návrhy si radi vypočujeme. Tešíme sa na vás!         
  11.11.2013 22:15 | viac »