Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Žiacky parlament v školskom roku 2016/2017

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, radi by sme Vás oboznámili so zložením a s činnosťou žiackeho parlamentu, ktorý pracuje aj v tomto školskom roku 2016/2017.
Jeho predstaviteľmi sa stali:
Za 9.ročník: Šimon Kravec, Laura Uchalová
Za 8.ročník: Lea Viktorová, Natália Jadvišová
Za 7.ročník: Karolína Pekárová, Peter Nemergut
Za 6.ročník: Nataša Gajdošová, Karin Jendrichovská
Za 5.ročník: Alexia-Katarína Letkovská, Kysel Samuel
Za 4.ročník: Alan Lichvarčík, Sophia Borsuková

Základným poslaním parlamentu je:
1. Riešenie výchovno – vzdelávacích problémov.
2. Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole.
3. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickým pracovníkmi.
4. Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku.
5. Usmerňovanie správania sa aj mimo školy.
6. Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu učiteľov a žiakov.
7. Spolupráca s koordinátorom prevencie na škole – aktivity.
8. Snaha o začlenenie Dohovoru o právach dieťaťa do výchovno- vzdelávacieho procesu.

Člen žiackeho parlamentu má právo :

 • podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností
 • asertívne vystupovať na pôde ŽP (predkladať vlastné názory, pripomienky, možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti)
 • zmeniť svoj názor
 • vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam

K povinnostiam člena žiackeho parlamentu patrí:
 • dodržiavať stanovy ŽP
 • pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽP
 • informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa
 • plniť uznesenia ŽP
 • aktívne sa podieľať na činnosti ŽP

Aktivity, ktoré sme si pripravili:
 1. Anonymná schránka
 2. Žiacke hliadky
 3. Jeseň v škole- výstava
 4. Vzdelávanie žiakov žiakmi: „PEER-TO-PEER“
 5. Spolupráca so školským časopisom -Školáčik