Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Plán práce Žiackeho parlamentu na šk. rok 2018/2019

September

 • Úvodné zasadnutie školského žiackeho parlamentu
 • Predstavenie členov žiackeho parlamentu
 • Voľba predsedu, podpredsedu žiackeho parlamentu
 • Schválenie stanov žiackeho parlamentu, schválenie plánu činnosti žiackeho parlamentu na školský rok 2018/2019
 • Zorganizovať besedu – Dohovor o právach dieťaťa

Október

 • Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu jesennú dekoráciu
 • Jesenná burza /predaj dekorácií/

November

 • 16. november - Medzinárodný deň tolerancie rozhlasová relácia pre školu

December

 • Lucia – udržiavanie ľudových tradícií
 • Organizácia Mikuláša – pre žiakov I. stupňa
 • Deň ľudských práv – celoškolská aktivita: Namaľuj svoje práva

Január

 • Medzinárodný deň bez internetu – Školská knižnica
 • Zdravý životný štýl, zdravý telesný a duševný rozvoj
 • Príprava valentínskej pošty

Február

 • Výroba jarnej výzdoby do vestibulu školy
 • 14.2. – Valentínska pošta – príspevok do školského rozhlasu a odovzdanie Valentínok

Marec

 • Deň učiteľov – poďakovanie učiteľom – príspevok do školského rozhlasu

Apríl

 • Separácia odpadu – príspevok do školského rozhlasu
 • Deň Zeme

Máj

 • Deň matiek – príspevok do školského rozhlasu

Jún

 • Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu – vyhodnotenie práce ŽP

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2018/2019 je len orientačný, je otvorený a počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia, meniť ho, upravovať a dopĺňať podľa potreby.

ThLic. Janka Koláriková - Koordinátor ŽP