Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

UNICEF - Škola priateľská k deťom

Informovanie zamestnancov školy o programe Škola priateľská k deťom

Každý človek má právo na vzdelanie 

Poslaním detského fondu UNICEF je pomáhať tým najohrozenejším a najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách a propagovať a ochraňovať práva všetkých detí na celom svete. Snažíme sa o to aj v rámci spolupráce so školami na Slovensku, ktorá prebieha nepretržite od roku 1998.
Cieľom našich programov je doplniť klasickú výučbu o tému práv dieťaťa a ich porušovania.

Inovatívnym programom Škola priateľská k deťom motivujeme školy uplatňovať "ducha" Dohovoru o právach dieťaťa a vytvárať v školách atmosféru, ktorá bude ústretová a otvorená voči deťom. 

Ciele školských programov
► Zvýšiť zaujímavou, prístupnou a neformálnou formou informovanosť detí o svojich právach a o Dohovore o právach dieťaťa
► Rozvíjať rešpekt voči ľudským bytostiam, základným slobodám a prírodnému prostrediu. Vedieť prijať aj iné názory, pochopiť kultúrne odlišnosti a kriticky myslieť.
► Pripraviť dieťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť účasť mladých ľudí na občianskych aktivitách.

Myšlienka Školy priateľskej k deťom
Zámerom Slovenského výboru pre UNICEF je podporiť školy vo vytváraní školského prostredia, ktoré nielen rešpektuje jednotlivé články platného Dohovoru o právach dieťaťa (medzinárodná platná norma kodifikujúca práva dieťaťa), ale ich aj reálne uplatňuje, čím vytvára na škole atmosféru otvorenú a ústretovú voči deťom.

Kritériá získania titulu Škola priateľská k deťom
  • Školenie o programe pre celý personál školy
  • Informovanie Školskej rady o programe
  • Nástenka venovaná právam detí, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
  • Obsiahnutie princípov Dohovoru o právach dieťaťa v Školskom vzdelávacom programe
  • Komunikácia a participácia detí
  • Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko
  • Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy