Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo a profesijná orientácia žiakov našej školy

Výchovný poradca: Mgr. Mária Ondrejová

Konzultačné hodiny: streda  13.30 - 15.00 hod.

Kontakt: maria_ondrejova@zsnovsab.sk

Prosíme zástupcov stredných škôl, aby všetku svoju prípadnú propagačnú aktivitu smerovali na výchovného poradcu školy (emailom) prípadne osobne počas konzultačných hodín.

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2016/2017

Analýza práce výchovného poradcu v predchádzajúcom školskom roku:

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2015/2016 bolo zamerané na plnenie úloh v kariérovom poradenstve a v práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Všetci žiaci našej školy končiaci školskú dochádzku na základnej škole, boli prijatí na príslušné stredné školy hneď v prvom kole prijímacieho konania. Pretrvávajúcim problémom je vzdelávanie žiakov z nižších ročníkov základnej školy. Až na malé výnimky, väčšina týchto žiakov po splnení podmienky ukončenia povinnej školskej dochádzky nemá záujem o získanie kvalifikácie pre trh práce. Ďalším problémom sú žiaci, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí a kontakt s nimi je komplikovaný až nemožný. Z tohto dôvodu v budúcnosti bude naďalej hlavným cieľom výchovného poradenstva profesijná orientácia žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch základnej školy. V tomto smere budeme rozvíjať spoluprácu so strednými školami, zamestnávateľskými organizáciami, ďalšími kompetentnými inštitúciami a hlavne rodičmi našich žiakov.

Veľkú pozornosť sme venovali žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým procesu individuálnej integrácie týchto žiakov. V tomto školskom roku sme   začlenili aj intelektovo nadaných žiakov do kolektívov tried. Pripravovali sme pre nich diferencované aktivity a zadávali úlohy podľa schopnosti a motivácie žiakov. V tejto súvislosti budeme naďalej intenzívne spolupracovať s kompetentnými poradenskými zariadeniami v súlade  s príslušnou legislatívou.

Plán práce na školský rok 2016/2017:

Plán práce výchovného poradcu je vypracovaný na základe plánu práce školy na školský rok 2016/2017, pedagogicko-organizačných pokynov na tento školský rok a analýzy dosiahnutých výsledkov v uplynulom školskom roku. Základným podkladovým dokumentom plánu je zákon NR SR č. 245/2008 (školský zákon) a vyhláška MŠVVaŠ SR o základnej škole 224/2011 Z. z.

Hlavné úlohy:

1. Vyplývajúce z analýzy predchádzajúceho školského roka:

a/ Naďalej veľkú pozornosť venovať profesionálnej orientácii žiakov a ich kariérnemu rastu. Zvýšenú pozornosť venovať žiakom končiacim školskú dochádzku v 8. resp. nižšom ročníku

b/ V oblasti profesijnej orientácie žiakov spolupracovať s rodičmi a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na profilovaní záujmov žiakov. Konkrétne sa zamerať na spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Sabinove, strednými školami sabinovského a prešovského okresu a zamestnávateľskými organizáciami.

c/ Viesť evidenciu žiakov, ktorí budú končiť školskú dochádzku na ZŠ v 8. resp. nižšom ročníku, alebo ich vek je vyšší, ako zodpovedajúci ročník, v ktorom sa nachádzajú.

d/ Pri riešení výchovných problémov žiakov využívať činnosť  žiackej samosprávy. Pri jej zriaďovaní v spolupráci s triednymi učiteľmi zabezpečiť jej obsadenie žiakmi, ktorí majú záujem riešiť existujúce problémy a zefektívniť jej prácu.

e/ V záujme poskytovania objektívnych informácií o stredoškolskom štúdiu, naďalej organizovať exkurzie do stredných škôl regiónu.

f/ Prakticky naučiť žiakov využívať program Sprievodca svetom povolaní a webové stránky poskytujúce informácie o stredoškolskom štúdiu. V profesionálnej orientácii žiakov okrem individuálnych konzultácií využívať nástenné noviny, príslušný propagačný materiál a besedy žiakov so zástupcami stredných škôl.

2. Vyplývajúce z POP:

a/V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V aktuálnych prípadoch v spolupráci s triednymi učiteľmi, koordinátormi prevencie, ostatnými vyučujúcimi resp. inými kompetentnými zabezpečiť ochranu detí pred rôznymi negatívnymi vplyvmi a javmi.

b/ V oblasti profesijnej orientácie naďalej spolupracovať so Školským výpočtovým strediskom Michalovce.

c/ V rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi uskutočniť v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov 9. ročníka besedu o možných rizikách práce v zahraničí a prevencie pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou.

d/ V záujme skvalitňovania práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia spolupracovať s MPC Prešov a jeho Rómskym vzdelávacím, informačným, poradenským a dokumentačným centrom. O tejto možnosti informovať triednych učiteľov.

e/ Úzko spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä s triednymi učiteľmi, psychológom, pediatrom, špeciálnym pedagógom, s koordinátorom prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradom práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami. Sledovať a skúmať miestne a regionálne potreby odbornej praxe, vývoj zamestnanosti a uplatňovanie sa absolventov v praxi.

f/ Získavať metodickú pomoc a informačný servis v inštitúciách: centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva detské integračné centrá, metodicko-pedagogické centrum, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, školské výpočtové stredisko a iné inštitúcie participujúce na výchove a vzdelávaní.

g/ Vo výchovnom poradenstve posilňovať význam kariérového poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov. Rozšíriť informovanosť o výbere odborov, plánoch regionálneho rozvoja a možnostiach uplatnenia sa v povolaniach. Posilniť spoluprácu výchovný poradca - pedagogicko-psychologická poradňa - rodič - žiak.

h/  Pre účely skvalitnenia školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, metodické pokyny a usmernenia, spolupracovať s príslušnými školskými poradenskými zariadeniami a využívať informácie z Adresára zariadení špeciálno-pedagogického poradenstva a z Adresára pedagogicko-psychologických poradní, využívať odborné služby a intervencie centier špeciálno-pedagogického poradenstva a detských integračných centier.

3. Vyplývajúce z plánu práce školy:

a/   Do plánu výchovného poradenstva zapracovať úlohy z POP, úlohy Národného programu boja proti drogám, rozpracovanie úlohy stratégie prevencie kriminality v oblasti školstva v Prešovskom kraji, Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005 - 2014, Národný akčný plán pre deti, Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

b/ Stanoviť poradensko-konzultačný deň výchovného poradcu  pre rodičov a žiakov.

c/ Aktívne využívať zasadnutia pedagogických rád a pracovných porád na odborné vystúpenia a metodickú činnosť.

d/ Využívať triedne rodičovské združenia na osobný kontakt s rodičmi. Zorganizovať osobitné rodičovské združenie pre žiakov končiacich školskú dochádzku na základnej škole.

e/ V oblasti profesionálnej orientácie sa zamerať na odbornú poradenskú činnosť.

f/ V súlade s požiadavkou profesionalizácie výchovného poradcu sa zúčastňovať seminárov, kurzov, porád, aktívov.

g/ V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu dieťaťa riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s kompetentnými organizáciami (centrum pedagogicko-psychologickej poradenstva a prevencie, sociálny kurátor, polícia...).

h/ V súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach predchádzať šikanovaniu žiakov resp. zamedziť jeho výskyt. Aj v tejto oblasti aktívne spolupracovať so všetkými vyučujúcimi.

ch/ Zvláštnu pozornosť venovať podozreniu z užívania drog a iných omamných látok, podozreniu zo zanedbávania, fyzického a psychického týrania žiakov.

i/ Dôslednou diagnostikou správania sa žiakov včas podchytiť žiakov s poruchami správania a v spolupráci s triednymi učiteľmi, CPPPaP, detským lekárom a rodičmi tieto poruchy eliminovať.

j/ Naďalej úzko spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, konzultovať výchovné problémy žiakov s odborníkmi.

k/   Pokračovať v spolupráci s detskými lekármi, políciou a inými inštitúciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov vo výchovno-vzdelávacom procese.

l/ Viesť žiakov k objektívnemu posúdeniu vlastných schopností a zručností s ohľadom na svoje profesijné záujmy.

m/ Zvláštnu pozornosť venovať prejavom šikanovania a podozreniu  zo zanedbávania, fyzického a psychického týrania žiakov. V tomto smere spolupracovať s ostatnými pedagogickými pracovníkmi.

4. Vyplývajúce zo štátneho a školského vzdelávacieho programu

a/ Prostredníctvom žiackeho parlamentu učiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti.

b/ V spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi vytvárať podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP s dôrazom na začlenených žiakov.

c/ Podieľať sa na riešení potenciálnych konfliktných situácií. V intenciách ich konštruktívneho a kooperatívneho riešenia v spolupráci s pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi školy minimalizovať prejavy agresivity a vandalizmu žiakov.