• Profil školy

     • Profil školy

     • Charakteristika školy:

      Základná škola na Ul. 17. novembra v Sabinov je plnoorganizovaná mestská škola s právnou subjektivitou a jednou z najväčších v okrese Sabinov. Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň.

      V školskom roku 2023/2024 navštevuje školu 806 žiakov. Vyučovací proces prebieha v 32 kmeňových triedach.

      Školský klub detí ponúka výchovný program zameraný na posilnenie vzdelávania žiakov v 1. - 5. ročníku, na oddych a relaxáciu po skončení vyučovania a má 7 oddelení. Máme pestrú ponuku záujmových útvarov zameraných na tanec, šport, kreativitu, spev, jazyky a na rozvoj manuálnych zručností. Školský klub detí navštevuje 180 žiakov.

      Školská jedáleň zabezpečuje kvalitnú stravu v súlade so zásadami správnej výživy, poskytuje diétne stravovanie a aktívne sa spolupodieľa na prezentácii a aktivitách v oblasti zdravej výživy a životosprávy.

      Vytvárame podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, realizujeme vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním, so zdravotným znevýhodnením a podporujeme inklúzivne vzdelávanie žiakov . Všetkým žiakom školy a najmä rodičom poskytujeme odbornú pomoc a spoluprácu v oblasti začleňovania žiakov a ich vzdelávania v bežných triedach.

      Škola „Sedemnástka“ – ako ju pozná široká verejnosť, je nositeľkou veľmi dobrého mena, čoho odrazom sú veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky a výborné umiestnenia žiakov v predmetových súťažiach. Záujem o školu zo strany rodičov každoročne narastá, čo sa prejavuje aj vo zvýšenom počte žiakov. Je to potešujúce, ale aj zaväzujúce naďalej vytvárať čo najlepšie podmienky pre plnohodnotný rozvoj osobnosti žiaka.

      Koncepcia, profil a ciele školy:

      1. Školský vzdelávací program je zameraný na vyučovanie prírodovedných predmetov a kvalifikované vyučovanie cudzích jazykov. V rámci projektu KOMPARO (nezávislý evaluačný projekt) sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

      2. Vytvárame podmienky pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podporujeme inklúzivne vzdelávanie.

      3. Poskytujeme talentovaným a nadaným deťom také výchovno-vzdelávacie formy, aby mohli rozvíjať svoje nadanie, schopnosti a talent.

      4. Zabezpečujeme vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvárame aj naďalej efektívne pôsobiace motivačné prostredie. Zvyšujeme právne vedomie, profesionálnu úroveň učiteľov a podporujeme ich celoživotné vzdelávanie.

      5. Budujeme školu ako otvorený systém a efektívne komunikujeme s vonkajším prostredím. Zvyšujeme komunikatívnosť a spoluprácu so zriaďovateľom, rodičmi a širokou verejnosťou za účelom zlepšovať materiálne a technické vybavenie školy, čo sa spätne odráža na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu.

      6. Vychovávame žiakov v duchu humanizmu, tolerancie, hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu v kontexte s európskym cítením a kultúrou. Presadzujeme u žiakov zdravý životný štýl, vzťah k športu, a podporujeme popoludňajšiu záujmovú činnosť.

      7. Vedieme žiakov k tvorivosti, ku kritickému mysleniu, učíme ich pracovať v tíme, komunikovať medzi sebou, rešpektovať sa a riešiť problémy.

      8. Dbáme na zvyšovanie čitateľskej, matematickej, počítačovej a finančnej gramotnosti žiakov.

      9. Prostredníctvom projektov zabezpečujeme finančné prostriedky na dosahovanie cieľov školy, každoročne skvalitňujeme materiálno-technického vybavenie školy.

       

                                                                         

       

       

      Motto školy : ,,Učiť možno slovami, vychovávať iba príkladom“.

      J. A. Komenský

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
   • 051/4521840
   • Ul. 17. novembra 31, 08301 Sabinov Slovakia
   • 36158143
   • 2021368470
   • Ing. Slavomír Kožár, MBA Email: slavomir.kozar@zsnovsb.sk Mobil: +421 918 347 112
   • SK90 0200 0000 0016 2897 3259
   • Mgr. Zuzana Molčanová
   • Mgr. Peter Viktor, PhD - zástupca pre THČ Email: peter.viktor@zsnovsb.sk Mobil: +421 918 436 308 Mgr. Zuzana Krivdová - zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ Email: zuzana.krivdova@zsnovsb.sk Mobil: +421 905 134 306 Mgr. Ján Jaško - zástupca pre II. stupeň ZŠ Email: jan.jasko@zsnovsb.sk Mobil: +421 907 980 172
  • Prihlásenie