Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Angličtina hrou ANH
Biológia BIO
Cestujeme po regióne CPR
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CVS
Čítanie s porozumením CSP
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hravé čítanie HRC
Hudobná výchova HUV
Hudobno - pohybová výchova HPV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Matematika MAT
Mediálna výchova MEV
Multikultúrna výchova MUV
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Obohatenie OBO
Pohybová príprava POP
Pracovná výchova PVY
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a grafomotorických zručností RKSGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie sociálnych zručností RSZ
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská a rodinná výchova SRV
Spoločenská výchova SPV
Správanie SPR
Svet práce SVP
Športová príprava SPP
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko-korekčné cvičenia TKC
Tvorba životného prostredia TZP
Vlastiveda VLA
Výchova k rodič., etika intím. vzťahov VYR
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Výtvarné spracovanie materiálu VSM
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMP

© aScAgenda 2021.0.1239 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2020