Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Oznamujeme stravníkom školskej jedálne, že v mesiaci DECEMBER 2017 sa môžu z obedov odhlásiť najneskôr do 19.12.2017 (utorok). Po tomto termíne sa už odhlasovať nebude. Obed si budete môcť vziať do obedára iba pri náhlom ochorení dieťaťa.

 • Projekt Kozmix

  Viac ako dva mesiace sa žiaci 3.A a 4.C zaoberali riešením environmentálnych problémov v projekte – Misia modrá planéta s Kozmixom. V blokovom vyučovaní sa snažili pochopiť vzťahy medzi človekom a prírodou. Pomocou bádateľských a vzdelávacích aktivít aj celotriednej kreatívnej hre uvoľnili uzdu svojej fantázii. Cestovali v kozmickej lodi s kamarátom Kozmixom na novoobjavenú planétu. Počas letu pripravovali plán na jej osídlenie. Riešili problémy týkajúce sa dopravy, energií, odpadu i životného štýlu. Rôzne aktivity v triedach aj v prírode podporovali tímovú spoluprácu i vzájomnú komunikáciu žiakov.

  Veríme, že aj vďaka tomuto projektu sa žiaci budú správať k životnému prostrediu zodpovedne, lebo všetci chceme žiť na takej planéte, ktorá by poskytovala dostatok zdrojov pre nás aj pre budúce generácie.

   

 • Deň otvorených dverí v školskej knižnici pre žiakov 1. ročníka

  Aj zvieratká vedia čítať. Presvedčili sa o tom žiaci 1. ročníka, ktorí v piatok - 1.12. navštívili našu školskú knižnicu. Zvieratká, v podaní žiačok 3. ročníka, prečítali žiakom krátke bájky – „o sebe.“ Žiaci so záujmom počúvali, reagovali na položené otázky. Za svoju snahu si vyslúžili malú odmenu v podobe záložiek, ktoré si sami vyfarbili. Sme radi, že nám rastú noví čitatelia.

 • Ročníkové práce 2017

  Súťaž je určená pre žiakov 1. až 9. ročníka našej školy. Informácie o súťaži a kritéria pre vypracovanie ročníkových prác nájdete na podstránke Intelektovo nadaní žiaci (v ľavom menu) v časti Ročníkové práce. Z dôvodu zvýšeného záujmu sa termín registrácie posúva na 5. decembra 2017 u p. učiteľa J. Jaška.

 • Kam po základnej škole?

  Pozývame rodičov, ktorých žiaci končia školskú dochádzku na informatívne stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2017 (štvrtok) o 16:00 hod, v priestoroch Spojenej školy v Sabinove, Ul. SNP č. 16.

  Na stretnutí budú všetci prítomní oboznámení s podmienkami prijímacieho konania žiakov na stredné školy a aktuálnymi možnosťami uplatnenia sa na trhu práce.

 • Konzultačné hodiny pre rodičov

  Termín: 27.11.2017 (pondelok) od 14.00 hod do 16.30 hod

 • Native Speaker u tretiakov

  V tomto školskom roku dostala naša škola možnosť získať didaktické prostriedky ENGLISH ONE. Ide o kompletnú sadu moderných výučbových materiálov ako aj prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu. Okrem nových vedomostí získavajú žiaci možnosť uľahčiť si učenie modernou a príťažlivou formou na portáli Planéta vedomostí. Táto forma vzdelávania sa zapáčila aj žiakom tretieho ročníka, ktorí si svojou usilovnosťou a pravidelným domácim vypracovávaním zadaných úloh „vybojovali“ návštevu NATIVE SPEAKERA na jednej vyučovacej hodine anglického jazyka. Pani Bianca k nám zavítala 23.11.2017 a pre žiakov to bol veľký zážitok. Po prvotnej ostýchavosti nabrali žiaci odvahu a krásne reagovali na otázky. So zanietením sa zapájali do všetkých aktivít, ktoré si pre nich pripravila. Hodina sa im veľmi páčila a radi by uvítali takúto milú návštevu aj častejšie.

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 21.11.2017 sa na našej škole  uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom súťažilo 24 žiakov šiesteho až deviateho ročníka.  Súťažiaci preukázali svoje vedomosti v dvoch kategóriach v písomnej aj ústnej časti.   Víťazi kategórií  1A a 1B budú našu školu reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční  v januári. Želáme im veľa úspechov.

  Kategória  1A

  1. miesto: Klára Stračiaková 7.C

  2. miesto: Jana Cehelská 7.C               

  3. miesto: Karin Jendrichovská 7.A

  Kategória 1B

  1. miesto: Olívia Lukáčová  9.D

  2. miesto: Monika Markovová 9.D

  3. miesto: Lenka Kožarová 9.A

  Všetkým  úspešným riešiteľom blahoželáme.

 • Poďakovanie

  Riaditeľka školy vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým Mažoretkám – TEDASKÁM  za vzornú  reprezentáciu školy na 9. ročníku Sabinovskej paličky, všetkým rodičom a kolegyniam za obetavú pomoc a sponzorskú podporu pri organizácii súťaže. Špeciálne poďakovanie patrí trénerke Evke Vardžíkovej.

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Dňa 22.11. 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci 0 – 9 ročníka /okrem žiakov 5. ročníka a zamestnancov/ budú z obeda automaticky vyhlásení. Kto má záujem o obed na tento deň, môže sa prihlásiť u vedúcej ŠJ najneskôr do 20.11.2017.

 • Oznam riaditeľky školy

  Riaditeľka ZŠ Ul.17. novembra 31 v Sabinove, v súlade s § 150 ods.5 zákona  245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 0. – 9. ročníka  /okrem žiakov 5. ročníka/ dňa 22. novembra 2017 (streda) riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie:

  Dňa 22. novembra 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie 5-2017 (T5-2017) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky vo všetkých základných školách Slovenskej republiky. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Po skončení testovania žiaci 5. ročníka nepokračujú vo vyučovaní. V uvedený deň školská jedáleň a školský klub detí budú v prevádzke  V riadnom  vyučovaní vo všetkých ročníkoch sa bude pokračovať 23. novembra 2017 (štvrtok).

  Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2017/2018

  NÚCEM - základné informáce k testovaniu T5-2017

   

 • Hodnotiaca pedagogická rada za I. štvrťrok školského roka 2017/2018

  Termín: 20.11.2017 (pondelok) o 13.35 hod v zborovni školy

 • November - mesiac fotografie

  V rámci mesiaca november, ktorý je mesiacom fotografie, sa v našej škole konala beseda s fotografom Krisztiánom Kali z Kalis media a Kalis photography Tornaľa.

  Na hodine Výchovy umením deviatakom i žiakom, ktorí majú záujem o fotografovanie, pútavo rozprával o fotografovaní, svojom živote i životnej filozofii.

  Informácie i atmosféra tohto vydareného podujatia budú vo všetkých zúčastnených ešte dlho rezonovať.

  Tu sú slová samotného autora:

  „Včera som mal besedu so žiakmi základnej školy v Sabinove, ktorí boli jednoducho úžasní poslucháči a dúfam, že sa medzi nami začalo inšpirujúce kamarátstvo. Ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim. Ani vo sne by mi nenapadlo, že mladá generácia je tak inšpiratívna a dokáže sa nadchnúť, dokonca ako bonus som zažil aj autogramiádu.  Ďakujem vám všetkým.“

 • Súťaž iBobor

  Súťaže iBOBOR sa zúčastňujeme pravidelne každý rok. Túto súťaž považujeme za veľmi zaujímavú. Úlohy nás každý rok prekvapia svojou originalitou.

  Určite ju odporúčame každému, kto rád počíta, rieši logické úlohy a chce začať s programovaním.

  Aj v tomto školskom roku v dňoch 7. – 10. októbra  prebiehala súťaž, ktorej sa zúčastnili žiaci 2. – 9.ročníka.

  Najúspešnejší žiaci v jednotlivých kategóriách:

  Katégoria DROBEC

  Miroslav Janíček - 56 b, Michal Biroš - 48 b, Bianka Maťašová - 48 b

  Katégoria BOBRÍK

  Michal Kostelník - 88 b, Sophia Borsuková - 84 b,  Denis Havaj - 84 b,

  Tatiana Tarasovičová - 84 b, Jakub Rokošný - 72 b, Stela Sičáková - 72 b, Adam Kočiš - 72 b

  Kategória BENJAMÍN

  Viktória Kvašňáková - 60,02 b, Marek Bakoň - 57,35 b, Jana Ceheľská - 57,35 b,

  Nataša Gajdošová - 56,02 b, Dorota Oboňová - 56,02 b

  Kategória KADET

  Eva Karnišová - 73,34 b, Radovan Šašala - 61,35 b, Anna Nathalia Jacková - 53,35 b

 • Imatrikulácia prvákov

  Pozývame Vás na slávnostnú imatrikuláciu žiakov 1. ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 16.11.2017 (štvrtok) o 9.00 hod v telecvični školy

  Pozvanka_na_imatrikulaciu.png

 • Testovanie KOMPARO

  Dňa 16. novembra 2017 sa uskutoční testovanie Komparo pre žiakov 8. a 9. ročníka.

  Žiaci 8. ročníka budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, biológie, geografie  a všeobecných študijných predpokladov. Testovanie ôsmakov je z hľadiska cieľov veľmi dôležité, nakoľko vytvára možnosť neskoršieho porovnávania výsledkov žiakov s ich východiskovou pozíciou. Zároveň ide o priebežné testovanie, ktoré môže byť pre nich vhodnou prípravou na oficiálne Testovanie 9.

  Žiaci 9. ročníka budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie deviatakov je dôležité hneď z dvoch dôvodov: jednak je výstupným, bilančným testovaním žiakov, ktoré poskytne cenné dáta na meranie "pridanej hodnoty" poskytovanej školou, jednak je pre deviatakov ideálnou prípravou na oficiálne Testovanie 9.

 • Logické sústredenie intelektovo nadaných žiakov

              Stáva sa už tradíciou, že sa žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zo Základnej školy na Ul. 17. novembra v Sabinove zúčastňujú logického sústredenia realizovaného v rámci iniciatívy Nadané dieťa. Ako po minulé roky, aj tento rok sa centrom logického sústredenia stala lokalita Sigord pri Prešove. Absolvovali sme tri dni nabité aktivitami, ktoré dokonale preverili naše logické myslenie, čitateľské a technické schopnosti a v neposlednom rade aj kreativitu.

              Už po príchode na nás čakalo nie príliš lákavé počasie, ale ani to nám nezabránilo v snahe vyskúšať si naše zručností v púšťaní šarkanov. Možno sme sa my nabehali viac ako sa šarkan nalietal, keďže podmienky neboli príliš ideálne, no práve táto aktivita nám pomohla lepšie sa spoznať so svojimi spolužiakmi z Prešova. Večer na nás čakalo asi to najväčšie lákadlo, ktorým bola hodina kúzelnej fyziky. Pán fyzik, ktorý sám seba označil za eskamotéra, nám predviedol, že aj fyzika môže byť zábavná a hravou formou sme pochopili aj zopár veľmi ťažkých problémov. Niektoré z experimentov sme si dokonca aj vyskúšali.  Najusilovnejší z nás boli odmenení. Prvý deň sústredenie nám zbehol rýchlejšie ako by sme chceli.

              Zdalo sa nám, že prvý deň už nič nedokáže prekonať. No zmýlili sme sa. Aktivity pripravené na precvičenie našich mozgových závitov prekonali naše očakávania. Všetko to začalo aktivitou čítanie s porozumením, keď sme si prečítali knihu o bláznivom učiteľovi, ktorý sa zmenšil do veľkosti chrobáka a prežíval rôzne dobrodružstvá. Kniha sa nám veľmi páčila, a tak sme si ju mohli ponechať. Ďalšia aktivita preverila naše jazykové schopnosti, v ktorých sme dokázali, že ani táto oblasť nie je našou slabinou. Napokon všetko zakončila robotika, pri ktorej nám boli predstavené modely robotov, ktoré sme dokonca sami ovládali. Po týchto náročných hodinách sme si mysleli, že sústredenie skončilo. Ale nie. To, čo prišlo, sme vôbec nečakali. Kvíz. No nie obyčajný. Tento preveril najprv naše vedomosti o mestách Sabinov, Prešov, Lipany a Veľký Šariš a nielen to. V jeho druhej časti sme dokázali, že šarišské nárečie ovládame na výbornú, a tak sme sa ako skupina reprezentujúca Sabinov, stali víťazmi celého kvízu, za čo sme dostali sladkú odmenu. Keď sme si prvý deň mysleli, že už unavenejší nemôžeme byť, tak sme sa veľmi mýlili. Druhú noc sme spali ako zakliati.

              Aktivity, aktivity a ešte raz aktivity. Aj posledný deň na nás čakal program vyplnený predovšetkým športovými súťažami. Futbal, frisby, beh. Tak sme si trocha zašportovali a pripravili na cestu domov. A veru, že sa nám vôbec nechcelo.

              Logické sústredenie znova potvrdilo svoju kvalitu a vysokú úroveň aktivít. Nás však teší to, že sme si našli ďalších nových kamarátov, nadviazali nové priateľstvá a prekonali sami seba. Už sa tešíme na ďalší ročník.

                       

 • Výstava NAJ JABLKO
 • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 2.11. sa v priestoroch našej školy konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. a 9. ročníka riešili náročné úlohy formou testu, v druhej časti sa popasovali s transformáciou textu a najnáročnejšia časť bola ústna časť, kde nielen museli zostaviť vlastný text na danú tému, ale ho museli aj správne interpretovať.

 • Projektové vyučovanie z anglického jazyka

  Súčasťou výučby anglického jazyka je kultúra a sviatky anglicky hovoriacich krajín. Od 23. októbra do 27. októbra prebiehalo na hodinách anglického jazyka projektové vyučovanie s témou Halloween. Žiaci prvého stupňa vytvorili krásne projekty a zapojili sa do netradičného vyučovania v „strašidelnom“ jazykovom laboratóriu.

strana: