Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom školskej jedálne, že v mesiaci december 2019 sa môžu odhlásiť z obedov najneskôr do 16.12.2019 (pondelok).

  Za  pochopenie ďakujeme.

 • Vianočný bazár 2019
 • Svetový deň ľudských práv

  Dňa 10.12.2019 sme si pripomenuli Svetový deň ľudských práv formou násteniek, rozhlasovej relácie i kreatívnosťou žiakov 1.stupňa.

 • 27. ročník Šalianskeho Maťka

  Tematika povestí je veru rozmanitá. Jedny opisujú príbehy rôznych hradov a zámkov, jedny zas osudy ľudí, ktorých sužuje nenávisť, pýcha, nešťastná či nenaplnená láska. Tohtoročný 27. ročník súťaže Šaliansky Maťko, ktorá je zameraná na prednes slovenských povestí, sa konal na pôde našej školy dňa 9. decembra 2019. Žiaci umiestnení na prvých priečkach zaujali porotu výberom zaujímavých textov a zároveň aj pútavým prednesom. V najmladšej kategórii nás bude reprezentovať Dominika Košalková z 2. C, v druhej kategórii na okresné kolo postúpila Michaela Šoltysová zo 4. A a Natália Novická zo 6. A zastúpi našu školu v tretej kategórii. Pevne veríme, že „ženskej“ zostave sa bude rovnako dobre dariť aj naďalej.

 • Nadaný žiak Oliver Ďurica oboznámil vysokoškolákov so svojou ročníkovou prácou

  V novembri sa na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo zaujímavé stretnutie nadaných detí s vysokoškolákmi.

  Učenie vymenili vysokoškoláci na chvíľu za prednášky odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. V zaujímavom výučbovom bloku sa tiež predstavili nadané deti z Prešova a Sabinova.

  Úvod odborného seminára „Ako sa učia nadané deti“ patril príhovoru prodekanky pre vonkajšie vzťahy, rozvoj a hodnotenie kvality PaedDr. Lucii Mikurčíkovej, Ph. D. , BCBA. Diagnostiku všeobecne intelektovo nadaného dieťaťa, charakteristické prejavy intelektovo nadaných detí, identifikáciu intelektovo nadaného dieťaťa a formy vzdelávania nadaných detí v základnej škole priblížila psychologička Centra Mgr. Slávka Demčáková.

  Výchovno-vzdelávaciemu procesu a práci s nadanými deťmi sa v prednáške venoval učiteľ a špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč. Zúčastnených oboznámil s možnosťami vzdelávania nadaných detí, množstvom projektov, záujmových aktivít a mimoškolským vzdelávaním tejto cieľovej skupiny. Zároveň predstavil celoslovenskú iniciatívu Rozumieme nadaným.

  V ďalšom bloku prednášok vystúpili samotné nadané deti.

  Našu školu na tejto aktivite reprezentoval štvrták Oliver Ďurica. Ten sa pustil do obhajoby svojej ročníkovej práce a ponúkol prednášku o hudobných nástrojoch, ktorou všetkých poslucháčov veľmi zaujal. Za takúto skvelú reprezentáciu ďakujeme a prejeme ešte veľa podobných skúseností.

  Stretnutie nadaných detí s vysokoškolskými študentami prinieslo pohľad detí na vzdelávanie nadaných detí na Slovensku. Úspešná spolupráca Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove prerástla do ďalšej aktivity, na ktorú vysokoškoláci len tak nezabudnú. A nielen oni.

 • Triedne aktívy RZ (konzultačné hodiny)

  Termín: 9.12.2019 (pondelok) o 15.30 hod.

 • 12. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Už niekoľko rokov naša škola organizuje predmetové postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl (8. a 9. ročníkov ZŠ a žiakov 3. a 4. ročníkov osemročných gymnázií) z niekoľkých vyučovacích predmetoch. Dňa 27. novembra 2019 sa na pôde našej školy uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V konkurencii žiakov z nášho sabinovského okresu nás potešila tretia priečka ôsmačky Tamary Radvanskej. Srdečne jej gratulujeme a z jej úspechu sa úprimne tešíme! 

 • Od duba rovno k soli

  Dňa 22. novembra 2019 sa takmer všetci naši piataci zúčastnili divadelného predstavenia v bábkovom divadle v „Babadle“ v Prešove. Posolstvo bolo jednoduché: „Zasaďme s láskou, semienko do zeme a keď nám vyrastie, pri srdci zahreje...“ Možno tej environmentálnej tematiky je až príliš veľa, ale pravdou je, že záchrana stromov a ich osud by nikto z nás nemal brať na ľahkú váhu.

  Vzhľadom na to, že bábkové divadlo je len na krok k Slovenskému technickému múzeu v Solivare, tak kroky piatakov viedli k unikátnemu a jedinečnému objektu, ktorý žiakom ukázal komplex čerpania a varenia soli zo soľanky pochádzajúcej zo 17. storočia. Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare (ako jedinej soľnobane na Slovensku) našich žiakov zaujali natoľko, že sa tam, jednoznačne, chcú vrátiť!

    

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 18.11.2019 sa na našej škole  uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom súťažilo 21 žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Svoje vedomosti žiaci preukázali v dvoch kategóriach v písomnej aj ústnej časti.   Víťazi kategórií  1A a 1B budú našu školu reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční  v januári. Želáme im veľa úspechov.

  Kategória  1A

  1. miesto: Soňa Radačovská 6.A

  2. miesto: Natália Novická 6.A

  3. miesto: Gabriela Viktorová 7.A

  Kategória 1B

  1. miesto: Klára Stračiaková 9.C

  2. miesto: Tamara Radvanská 8.A

  3. miesto: Dorota Oboňová 9.B

  Všetkým  úspešným riešiteľom blahoželáme.

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Vedúca ŠJ oznamuje rodičom a žiakom, že všetci žiaci (okrem žiakov 5. ročníka a žiakov, ktorí sa prihlásia do ŠKD) budú dňa 20.11.2019 (streda) automaticky odhlásení z obeda. Na obed sa však môžu prihlásiť (telefonicky, osobne alebo elektronicky) s tým, že im nebude poskytnutý zadarmo, ale ho budú musieť uhradiť - bude im stiahnutý zo zábezpeky, ktorú uhradili na začiatku školského roka.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ Ul.17. novembra 31 v Sabinove, v súlade s § 150 ods. 5 zákona  245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 0. – 9. ročníka /okrem žiakov 5. ročníka/ dňa 20. novembra 2019 (streda) riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie: Dňa 20. novembra 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov  5. ročníka Testovanie 5-2019 (T5-2019) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky vo všetkých základných školách Slovenskej republiky. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Po skončení testovania žiaci 5. ročníka nepokračujú vo vyučovaní. V uvedený deň školská jedáleň a školský klub detí budú v prevádzke  podľa záujmu. V riadnom vyučovaní vo všetkých ročníkoch sa bude pokračovať 21. novembra 2019 (štvrtok).

  Pokyny k Testovaniu 5-2019 sú zverejnené na stránke www.nucem.sk.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Návšteva nadaných žiakov v DSA

  V stredu 6.11.2019 sme navštívili Súkromné Gymnázium DSA v Sabinove. Najskôr sme si pozreli exponáty v menšom múzeu, ktoré majú v budove. Mali tam vystavené rôzne „retro-veci“ od písacích strojov, starých kníh, hračiek až po starú plechovku od Coca-Coly.

  Po prehliadke sme mali prvú hodinu – biológiu spolu s druhákmi v biologickom laboratóriu. Pracovali sme s mikroskopom. Pozorovali sme bunky listov kosatca a bunky hrušky. Naučili sme sa niečo o bunkách, bunkových stenách , fotosyntéze, dýchaní rastlín... Vypočuli sme si aj zopár odborných termínov k danej téme, ktoré sme už aj zabudli.

  Ďalšiu hodinu sme mali s tretiakmi. Bola to fyzika, kde sme sa rozprávali o stojatej a postupnej vlne, čo sme si pomocou lán a pružiny ukázali aj v praxi. Merali sme rýchlosť, dĺžku kmitov, počítali priemer. Zapojili sme sa do experimentov aj výpočtov. Bolo to super.

  Naša posledná hodina bola nemčina, na ktorej sme sa pomocou aplikácie Skype, mohli rozprávať so skutočnou nemeckou lektorkou z Nemecka. Témou hodiny bola škola, školské pomôcky, predmety, hobby. Napriek menším problémom so spojením, bolo zaujímavé vidieť ako to funguje na konverzácii prvákov.

  Učenie na gymnáziu bolo dobré, radi by sme sa tam vrátili.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Dňa 28. októbra 2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci 7. B pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavé vzdelávacie podujatie. Tohtoročnou témou bolo nielen výročie narodenia spisovateľa J. G. Tajovského, ale aj vytvorenie inšpiratívneho a tvorivého podujatia k tomuto sviatku. V priebehu dňa sa v priestoroch našej školskej knižnice realizovalo rovesnícke vyučovanie, vďaka ktorému sa ostatní žiaci mohli dozvedieť mnoho informácií zo života Tajovského. Diváci si potom pozreli moderné stvárnenie poviedok Apoliena a Maco Mlieč a v kvíze si vzájomne zmerali sily z osvojených poznatkov. Naši siedmaci však nezostali iba na pôde školy, ale so svojím vystúpením zašli potešiť aj starkých z domova dôchodcov.

 • Súťaž v hláskovaní

  Dňa 28.10.2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnil 4. ročník súťaže v hláskovaní anglických slov – “Spelling Bee”. Víťazi triednych kôl piateho ročníka si zmerali sily v hláskovaní slov v angličtine a popasovali sa so zaujímavými a zábavnými aktivitami spojenými s hláskovaním. Vyskúšali si hláskovanie za rečníckym pultom, v rámci ktorého bolo ich úlohou správne vyhláskovať čo najviac slov zo zoznamu za jednu minútu. Táto časť súťaže bola naozaj veľmi napínavá, všetci súťažiaci prejavili veľkú snahu a šikovnosť. Najúspešnejšiemu súťažiacemu sa v tejto časti podarilo správne vyhláskovať 11 slov. Celkovým víťazom sa stal a 1. miesto obsadil Rastislav Jopek z 5.B. Na 2. mieste sa umiestnila Denisa Kandrová z 5.B a 3. miesto obsadila Silvia Vojčíková z 5.D. Srdečne blahoželáme.

 • Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Moje obľúbené ovocie

   

  Úlohou výtvarnej súťaže bolo namaľovať obľúbené ovocie alebo zeleninu – podobu alebo príbeh. Do súťaže sa zapojilo 96 materských a základných škôl,ktoré sú zazmluvnené s firmou HOOK pre "Školský program“ aj pre nový školský rok 2019/2020. Odborná porota v zložení: Ing.Ľubor Lelovits (HOOK s.r.o), Mgr. Art Karol Petreš ( ZUŠ Kovačská 43, Košice), PaedDr. Marko Bačo (ZUŠ Kovačská 43, Košice) vyhodnotila celú súťaž a ocenila 3 najlepšie práce, ktoré získali pre svoje školy finančné výhry. Zároveň 20 najnápaditejších obrázkov ocenila porota zaujímavými vecnými cenami pre ich malých autorov. Medzi nimi bola i Rebeka Durkáčová, žiačka 5. C triedy našej školy. Srdečne blahoželáme!

 • Jesenné prázdniny

  Termín: 30.10. - 31.10.2019

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 4.11.2019 (pondelok)

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 25.10.2019 sa na pôde našej školy konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V tohtoročnom 12. ročníku 10 žiaci z ôsmych a deviatych ročníkov najprv absolvovali náročný vedomostný test, vzápätí transformovali konkrétny literárny útvar na iný a v závere predniesli príhovor pri príležitosti životného jubilea J. G. Tajovského. V okresnom kole nás bude reprezentovať Tamara Radvanská, žiačka 8.A triedy, ktorá porotu presvedčila nielen svojimi vedomosťami, ale aj komunikačnými a rečníckymi znalosťami. Tamare blahoželáme a veríme, že v tvrdej okresnej konkurencii bude úspešne reprezentovať našu školu.

 • Futbalový turnaj

   

  Dňa 23.10.2019 sa v ŠH Sabinov uskutočnil turnaj futbalových prípraviek žiakov U8 a U10 sabinovských škôl. Našu školu reprezentovali chlapci 2. - 5. ročníka. Vo veľmi vyrovnaných a emotívnych  zápasoch nebola núdza o dramatické okamihy, ktoré potešili oko prítomných fanúšikov. Naši chlapci bojovali a nesklamali...V obidvoch kategóriách obsadili celkové 2. miesto pričom v oboch prípadoch im triuf ušiel o povestný vlások. Aj tento turnaj ukázal, že na našej škole je stále množstvo športových talentov, s ktorými  treba v budúcnosti pracovať a neustále rozvíjať.

 • Hovorme o jedle

  Pri príležitosti Svetového dňa potravín (výživy), ktorý si každoročne pripomíname 16. októbra sa naša škola zapojila do súťažno - vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, ktorej cieľom je vyvolávať a podporovať aktívnu účasť detí a mládeže pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a dobrých stravovacích návykov ako súčasti zdravého životného štýlu.

  V rámci tejto aktivity a týždňa zdravej výživy si učitelia spolu so žiakmi pripravili a zrealizovali rôzne zaujímavé aktivity súvisiace so zvolenou dennou témou „Nezabúdaj na raňajky“, prostredníctvom ktorých sa zamerali na dôležitý význam pravidelnej konzumácie správne vyvážených raňajok. Žiaci spolu s učiteľmi diskutovali o uvedenej problematike, pripravili si spoločné raňajky, ochutnávali zdravé raňajkové jedlá a nápoje, vytvárali plagáty a návrhy zdravých raňajok, vymysleli báseň o raňajkách, vytvárali raňajkovú potravinovú pyramídu, riešili slovné úlohy s tematikou zdravej životosprávy a realizovali zábavné didaktické hry. V rámci vyučovania anglického jazyka si šikovné ôsmačky pripravili pre mladších spolužiakov partnerské vyučovanie s interaktívnymi aktivitami na tému zdravé raňajky, piataci vytvárali tanier svojich obľúbených raňajok a siedmaci vypracovali anglickú verziu receptov vybraných zdravých raňajkových jedál. Siedmaci si pripravili dotazník a uskutočnili prieskum v rámci šiesteho ročníka, ktorého cieľom bolo zmonitorovať ich stravovacie návyky s ohľadom na raňajky.

  Tvoriví a výtvarne zdatní žiaci sa v rámci aktivity „Hovorme o jedle“ zapojili aj do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“ a žiaci so záľubou k fotografovaniu sa zapojili do fotografickej súťaže „Očami gurmána“.

strana: