Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Charakteristika školy:

Základná škola na Ul. 17. novembra v Sabinov je sídliskovou školou a jednou z najväčších v okrese Sabinov. V školskom roku 2019/2020 ju navštevuje 719 žiakov. Vyučovací proces prebieha v 30 kmeňových triedach, 1 elokovanej triede a 6 oddeleniach ŠKD.

Vytvárame výborné podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, realizujeme vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním, so zdravotným znevýhodnením  a podporujeme inklúzivne vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Všetkým žiakom školy a najmä rodičom poskytujeme odbornú pomoc a spoluprácu v oblasti začleňovania žiakov a ich vzdelávania v bežných triedach.

Koncepcia a profil školy:

 1. Efektívne aplikovať do praxe školský vzdelávací program zameraný na vyučovanie prírodovedných predmetov a  kvalifikované vyučovanie cudzích jazykov,  zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním a zdokonaľovaním kompetencií žiakov aj učiteľov.
 2. Vytvárať podmienky pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podporovať inklúzivne vzdelávanie.   
 3. Poskytovať talentovaným a nadaným deťom také výchovno-vzdelávacie formy, aby mohli rozvíjať svoje nadanie, schopnosti a talent.
 4. Vychádzať z tradície školy a školský vzdelávací program dopĺňať tak, aby škola neustále skvalitňovala výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie. 
 5. Zabezpečovať vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvárať aj naďalej efektívne pôsobiace motivačné prostredie. Zvyšovať právne vedomie a profesionálnu úroveň učiteľov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie a skvalitňovať oblasť riadenia.
 6. Budovať školu ako otvorený systém a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím. Zvyšovať komunikatívnosť a spoluprácu so zriaďovateľom, rodičmi a širokou verejnosťou za účelom zlepšovať materiálne a technické vybavenie školy, čo sa spätne odrazí na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu.
 7. Vychovávať  žiakov v duchu humanizmu, tolerancie, hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu v kontexte s európskym cítením a kultúrou. Presadzovať u žiakov zdravý životný štýl, vzťah k športu a podporovať záujmovú činnosť .
 8. Prostredníctvom projektov a grantov zabezpečovať  finančné prostriedky na dosahovanie cieľov školy, pokračovať v rozvoji materiálno-technického vybavenia.

 

Ciele vo výchove a vyučovaní

 1. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov,  ich vedomostí a zručnosti potrebné pre život a vo vyučovaní používať efektívne metódy práce.
 2. Viesť žiakov k tvorivosti, ku kritickému mysleniu, naučiť ich pracovať v tíme,    komunikovať medzi sebou, rešpektovať sa a riešiť problémy.         
 3. Dosiahnuť zvýšenie čitateľskej, matematickej, počítačovej a finančnej gramotnosti.
 4. Vytvárať podmienky pre racionálne využitie voľného času v záujmových útvaroch, podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka.
 5. Podporovať prírodovedné vzdelávanie, technické vzdelávanie a zručnosti žiakov.
 6. Dať šancu všetkým žiakom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími   potrebami, aby sa vzdelávali podľa svojich schopností a bolo im umožnené zažiť.
 7. Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, podporovať ich profesijný a odborný rast v oblastiach prospešných pre rozvoj školy.
 8. Spolupracovať s rodičmi všetkých žiakov na úrovni partnerstva.                                    

                                                                   

 

Len taká škola, ktorá dokáže pružne reagovať na požiadavky doby, má v súčasnom období budúcnosť,
kedy klesá populácia, ale stúpajú požiadavky na vzdelanie žiakov.