Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

2010:

 • návšteva učiteľov Veľkej Británie v rámci spolupráce s British Council, MPC Bratislava a MPC Prešov
 • vydanie knihy ,, Drevené kostolíky východného Slovenska“ v rámci projektu Konto Orange
 • 2. ročník športovej olympiády pre telesne postihnutých žiakov  ZŠ a MŠ v Sabinove pod názvom ,, Šport bez hraníc“
 • Sabinovská palička – Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe – organizovanie súťaže v spolupráci s mestom Sabinov – zisk 3. miesta
 • poznávacia a pobytová exkurzia – Taliansko, francúzsko
 • Majstrovstvá Európy v mažoretkovom šport – Česká republika – 12. miesto
 • organizovanie medzinárodnej výtvarnej súťaže ,, Môj talent – moje bohatstvo“ za účastí detí z Turecka, Poľska, Maďarska, Českej a Slovenskej republiky  
 • zapojenie pedagogických zamestnancov do projektov ,, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ a ,, Modernizácia vzdelávacieho procesu“
 • 5. ročník Turnaja nádejí v karate do 14. rokov – súťaž organizoval Karate Klub a ŠSZČ pri ZŠ – žiaci našej školy získali 15 medailí

2009:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu pod názvom ,, Škola pre všetkých – škola s úsmevom a bez hraníc“
 • organizácia 1. ročníka športovej olympiády pre telesne postihnutých žiakov  ZŠ a MŠ v Sabinove pod názvom ,, Šport bez hraníc“
 • zisk striebornej medaily v medzinárodnej výtvarnej súťaži ,, Egypt očami detí celého sveta“
 • vynikajúca úspešnosť pri podávaní realizácii projektov : Konto Orange, ING Šanca pre deti, OP Vzdelávanie
 • pokračovanie v rekonštrukcii školy – nové odborné učebne
 • poznávacie exkurzie – Taliansko / Neapol – Pompeje – Rím/, Chorvátsko / Gradac/ 
 • Galaprogram pri príležitosti 20. výročia súboru – Mažoretky TEDASKY

2008:

 • začiatok celkovej rekonštrukcie školy / výmena okien, oprava strechy, zateplenie fasády /
 • celková rekonštrukcia a modernizácia odbornej učebne technickej výchovy
 • vznik občianskeho združenia po názvom ,, Rodičovské združenie pri Základnej škole Ul. 17. novembra 31 v Sabinove“
 • účasť v celoslovenskom finále projektu Programovanie s Baltíkom
 • návšteva Turecka v rámci partnerstva mesta Sabinov a mesta Cubuk prostredníctvom projektu Town Twinning
 • turisticko – poznávacia exkurzia – návšteva Anglicka / Greenwich – Londýn – Windsor -   Canterbury
 • realizácia projektov:  Konto Orange, Otvorená škola, Protidrogový fond

2007:

 • zapojenie školy do projektu Socrates pod názvom “NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITY OF EUROPEAN CITIZENS”. Prípravný seminár sa uskutočnil v  Katowiciach v Poľsku
 • zriadenie školského strediska záujmovej činnosti
 • zapojenie školy do  národného projektu vzdelávania pedagogických zamestnancov - FIT učiteľa
 • 15. výročie založenia Karate Klubu  Sabinov, ktorý pracuje v školskom stredisku záujmovej činnosti našej ZŠ
 • oslavy 25. výročia založenia školy
 • v rámci projektu Konto Orange nahranie a krst  CD Sabinovské rozprávky
 • celková rekonštrukcia a modernizácia odbornej učebne fyziky

2006:

 • vytvorenie nových reprezentačných priestorov pre žiacku a učiteľskú knižnicu
 • zapojenie školy do medzinárodného projektu elektronického vzdelávania škôl a prezentácia školy na Medzinárodnej konferencii eTwinning  v Taliansku  
 • Enviroprojekt 2006 - Naše mesto a ovzdušie - monitoring čistoty ovzdušia v meste Sabinov - projekt bol podporovaný MŠ SR
 • zapojenie tried do Medzinárodnej súťaže nefajčiarskych tried 
 • účasť v medzinárodnom finále projektu Programovanie s Baltikom 

2005:

 • obnovenie aktivít v medzinárodnom programe Socrates a Comenius
 • realizácia projektu Spring Day in Europe
 • organizácia krajského kola matematickej olympiády v spolupráci s FHPV PU v Prešove
 • účasť pedagogických zamestnancov na Medzinárodnej športovej olympiáde v Belgicku
 • zriadenie druhej počítačovej učebne
 • realizácia školení ŠCI
 • galaprogram mažoretiek

2004:

 • dodávka počítačov v rámci projektu Počítače pre školy
 • organizácia Protidrogového dňa v meste Sabinov
 • na škole bolo zriadené Školiace centrum Infoveku

2003:

 • zriadenie učebne informatiky a výpočtovej techniky
 • zapojenie sa do projektu “Európsky deň rodičov a škôl”

2002:

 • 20. výročie založenia školy
 • účasť na oslavách 455. výročia založenia družobného mesta Siedlce v Poľsku a nadviazanie spolupráce s miestnou 5. ZŠ I. J. Padarevského
 • realizácia nového výchovno – vyučovacieho programu “Krok za krokom”
 • úspešné zapojenie školy do projektu “Infovek”
 • deň otvorených dverí
 • 4. miesto v celoslovenskej súťaži “Biologická olympiáda”
 • 3. miesto na celoslovenských pretekoch v ľahkej atletike
 • galaprogram mažoretiek v MsKS Sabinov
 • účasť na dňoch Siedlc v Poľsku

2000:

 • galaprogram k 15. výročiu vzniku gymnastického krúžku – dnešné mažoretky “Tedasky”

1999:

 • ustanovenie novej školskej rady
 • 4. miesto v celoslovenskej súťaži “Olympiáda v nemeckom jazyku”

1998:

 • od 1. 1. 1998 škola získala právnu subjektivitu a hospodári ako samostatná rozpočtová organizácia
 • 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku
 • žiak našej školy – víťaz anonymnej súťaže o logo osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky o Sabinove
 • aktívna účasť školy pri organizácii osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky o Sabinove
 • začiatok vydávania školských časopisov “Myšky hlásia” a “Sedemnástka”
 • prvé miesto v krajskom kole chemickej olympiády

1996:

 • 15. výročie založenia školy
 • 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády

1995:

 • návšteva zakladateľky hnutia “Na vlastných nohách” pani Bela Gran Jesen z Nórska
 • výťažok z predaja vianočných pohľadníc našich žiakov prispel k zakúpeniu prístroja do Detskej nemocnice v Prešove

1994:

 • účasť na benefičnom koncerte v Prahe – Stonožka

1993:

 • 1. 9. 1993 začína na I. stupni alternatívne autorské vyučovanie

1992:

 • zapojenie žiakov do medzinárodného výtvarného hnutia “Stonožka”
 • ocenenie v medzinárodnej súťaži vyhlásenej UNICEF

1991:

 • zmenilo sa vedenie školy
 • účasť na celoslovenskom finále v malom futbale – Trnava
 • začala práca školského športového strediska so zameraním na basketbal

1990:

 • ustanovené školské rady, došlo k zmene systému riadenia škôl

1988:

 • 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín

1987:

 • 2. miesto v stolnotenisovej okresnej lige
 • 1. miesto v okresnom kole súťaže “Rastlinky a zvieratá”
 • 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády

1985:

 • 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády
 • 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín
 • hlavná cena - Literárny Trenčín

1984:

 • účasť na celoštátnej spartakiáde v Prahe
 • 1. a 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v turisticko - brannom preteku
 • hlavná cena - Literárny Trenčín
 • účasť na súťaži Sabinovský autorský a recitátorský máj – SARM

1983:

 • začalo vyučovanie cudzích jazykov v triedach od 3. ročníka

1982:

 • škola bola otvorená 1. septembra 1982, navštevovalo ju 700 žiakov v 23 triedach, kolektív tvorilo 38 pedagógov
 • ocenenie na súťaži Literárny Trenčín
 • 3. miesto v okresnej súťaži – športová gymnastika