Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

Štatút žiackeho parlamentu

1.1
Základné ustanovenia ŽP     
 1. Žiacky parlament je poradným orgánom riaditeľa školy. Je zložený zo žiakov školy a pedagogických pracovníkov. V parlamente sú žiaci 4. – 9. ročníka.
 2. Za každú triedu je jeden poslanec, koordinátor ( pedagogický pracovník) a riaditeľ školy.
1.2
Poslanie ŽP
 1. Riešenie výchovno – vzdelávacích problémov.
 2. Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole.
 3. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickým pracovníkmi.
 4. Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku.
 5. Usmerňovanie správania sa aj mimo školy.
 6. Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu učiteľov a žiakov.
 7. Spolupráca s koordinátorom prevencie na škole – aktivity.
1.3
Organizácia činnosti ŽP
 1. Voľba poslancov – žiakov je na 1 rok.
 2. Zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
 3. Poslanci volia medzi sebou predsedu a podpredsedu ŽP.
 4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok.
 5. Parlament zasadne najmenej 4 krát do roka, alebo podľa potreby.
 6. Na 1. zasadnutí si určia termín, zvolia vedenie a pripravia plán práce.
1.4
Členstvo
1. Členstvo v ŽP vzniká poverením zástupcu triedy 4. - 9. ročníka ZŠ priamou voľbou    triednym kolektívom
2. Člen musí byť schopný riešiť dané problémy v kolektíve triedy
3. Zánik členstva v ŽP :
    a) vystúpením
    b) vylúčením
    c) zánikom ŽP
1.5
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo :
    - podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností
    - asertívne vystupovať na pôde ŽP
(predkladať vlastné názory, pripomienky, možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti )
    - zmeniť svoj názor
    - vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam
2. Povinnosti člena :
    - dodržiavať stanovy ŽP
    - pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽP
    - informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa
    - plniť uznesenia ŽP
    - aktívne sa podieľať na činnosti ŽP

Predseda ŽP:   Karin Semančíková    9.A
Členovia ŽP:  Natália Jacková              5.A                           Dominika Puškášová       9.C
                         Daniel Petriľák               6.A                            Dávid Duda                        7.D
                         Filip Pavúk                      7.A                             Klára Hudáková                4.B
                         Alexandra Kužmová      8.A                             Jaroslav Áron                     8.B
                      
V Sabinove 1 .9.2013