Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

UNICEF - Škola priateľská k deťom

 • Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.

  Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

  • informovanie o programe Škola priateľská k deťom,
  • nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,
  • práva detí v školskom vzdelávacom programe,
  • zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
  • aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.

  Súčasťou programu je aj voliteľné kritérium, ktorého splnenie závisí od vášho rozhodnutia:

  • spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.
  08.11.2017 11:13 | viac »
 • 25.04.2016 18:31 | viac »
 • Stretnutie predstaviteľov ekoorganizácie Sosna so žiakmi šiesteho a siedmeho ročníka sa uskutočnilo s cieľom prebudiť u žiakov záujem o životné prostredie a jeho ochranu. Blokové vyučovanie sa nieslo v duchu rôznych náučných aktivít a hier, ktoré boli zamerané na problematiku triedenia odpadov, recykláciu, šetrenie prírodných surovín.
  21.02.2016 19:40 | viac »
 • Členovia žiackeho parlamentu si pre svojich spolužiakov pripravili aktivitu, v rámci ktorej sa snažia vytvoriť priestor na pripomienky žiakov, ich nápady a postrehy. V pravidelných intervaloch sa bude konať zbieranie ich podnetov do tzv. anonymnej schránky, tie sa následne vyhodnotia, prekonzultujú a budú sa hľadať riešenia na zlepšenie školskej klímy a vyučovacieho procesu.
  21.02.2016 19:33 | viac »
 • "Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu."
  Jan Amos Komenský

  https://www.youtube.com/watch?v=poRQIss4iDI

   
  21.02.2016 19:36 | viac »
 • Skúsme sa teraz spoločne zamyslieť...
           ... potrebuješ cítiť lásku, mať pocit  bezpečia, mať svoj vlastný domov a všetko čo ti pomôže prežiť hodnotný život ....
  Patrí k tvojim potrebám mobilný telefón, najnovší notebook, počítačová hra? Cítiš sa sklamaný ak ostatní tvoji kamaráti majú niečo lepšie ako ty? Vieš čo to znamená „ticho závidieť“ a snívať o niečom lepšom?
  Každý má svoje túžby, priania, každý sa v živote  o niečo usiluje.
  Ale je to všetko pre teba nevyhnutnosťou? Bez čoho by si sa v živote zaobišiel? Ak by si sa mal rozhodnúť čoho sa v živote vzdáš, čo by to bolo?
  Myslíš si, že všetky deti majú podobné sny a riešia rovnaké problémy ako ty? Určite mnohí z vás odpovedali na túto otázku –nie. A práve tí majú pravdu. Existujú obrovské rozdiely. Pitná voda, toaleta, dostatok výživných potravín, strecha nad hlavou sú pre niektoré deti žijúce v tých najchudobnejších oblastiach sveta veľkou túžbou.
  A preto sme sa rozhodli, že svojou troškou  pomôžeme zmenšovať tento rozdiel. Aj keď vieme, že nezmeníme svet. Ale pokúsiť sa pomôcť deťom je pre nás krásnou výzvou.
  Naša škola je zapojená do projektu organizácie UNICEF -  ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. Už štvrtý rok sa spoločne snažíme získať tento titul. Našim cieľom je splniť niektoré úlohy, ku ktorým patrí:
  1.    Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
  2.    Školenie o programe pre celý personál školy
  3.    Nástenka venovaná právam detí
  4.    Práva detí v školskom vzdelávacom programe 
  5.   Participácia detí na chode školy – Spoločné rodičovské združenia, fungujúci Žiacky parlament
  6.    Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko- napr. : Zbierka Modrý gombík
  7.    Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy- napr. : Zbierka Školy pre Afriku
   
  02.11.2015 14:14 | viac »
 • Vážení rodičia, milí učitelia a nepedagogický zamestnanci
  radi by sme Vás informovali, že naša škola je aj v školskom roku 2015/2016 zapojená do projektu UNICEF.
  Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale ich aj žije. Tieto témy sú obsiahnuté v niekoľkých krokoch - kritériách, ktoré je potrebné splniť pre získanie titulu Škola priateľská k deťom. Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF. Ministerstvo školstva SR odporúča tento program školám ako vhodný doplnok ľudskoprávnej problematiky v Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školský rok 2015/2016. Spomínané  kroky s UNICEF by mali viesť k bezpečnejšiemu a priateľskejšiemu prostrediu na škole.
   

  02.11.2015 14:12 | viac »
 • 14.04.2014 19:57 | viac »
 • 14.04.2014 19:51 | viac »
 • 24.01.2014 08:33 | viac »
 • 24.01.2014 08:32 | viac »
 • Každý človek má právo na vzdelanie 
  Poslaním detského fondu UNICEF je pomáhať tým najohrozenejším a najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách a propagovať a ochraňovať práva všetkých detí na celom svete. Snažíme sa o to aj v rámci spolupráce so školami na Slovensku, ktorá prebieha nepretržite od roku 1998.
  Cieľom našich programov je doplniť klasickú výučbu o tému práv dieťaťa a ich porušovania.

  Inovatívnym programom Škola priateľská k deťom motivujeme školy uplatňovať "ducha" Dohovoru o právach dieťaťa a vytvárať v školách atmosféru, ktorá bude ústretová a otvorená voči deťom. 

  Ciele školských programov
  ► Zvýšiť zaujímavou, prístupnou a neformálnou formou informovanosť detí o svojich právach a o Dohovore o právach dieťaťa
  ► Rozvíjať rešpekt voči ľudským bytostiam, základným slobodám a prírodnému prostrediu. Vedieť prijať aj iné názory, pochopiť kultúrne odlišnosti a kriticky myslieť.
  ► Pripraviť dieťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť účasť mladých ľudí na občianskych aktivitách.

  Myšlienka Školy priateľskej k deťom
  Zámerom Slovenského výboru pre UNICEF je podporiť školy vo vytváraní školského prostredia, ktoré nielen rešpektuje jednotlivé články platného Dohovoru o právach dieťaťa (medzinárodná platná norma kodifikujúca práva dieťaťa), ale ich aj reálne uplatňuje, čím vytvára na škole atmosféru otvorenú a ústretovú voči deťom.

  Kritériá získania titulu Škola priateľská k deťom
  • Školenie o programe pre celý personál školy
  • Informovanie Školskej rady o programe
  • Nástenka venovaná právam detí, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
  • Obsiahnutie princípov Dohovoru o právach dieťaťa v Školskom vzdelávacom programe
  • Komunikácia a participácia detí
  • Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko
  • Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy
  27.11.2013 10:42 | viac »

 •    

  Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Participácia, rešpekt, zodpovednosť sú kľúčové, celoškolský prístup je podmienkou...Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale ich aj žije. Nastavuje rámec fungovania vzťahov medzi pedagógmi, deťmi, rodičmi. Tieto témy sú obsiahnuté v 7 krokoch - kritériách, ktoré je potrebné splniť pre získanie titulu Škola priateľská k deťom.
  Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF. Ministerstvo školstva SR odporúča tento program školám ako vhodný doplnok ľudskoprávnej problematiky v Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školský rok 2013/2014.
  Program je realizovaný v dvoch úrovniach - základnej a nadstavbovej.

  7 krokov s UNICEF k bezpečnejšiemu a priateľskejšiemu prostrediu na škole
   

  ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ

  1.    Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
  2.    Školenie o programe pre celý personál školy
  3.    Nástenka venovaná právam detí, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
  4.    Práva detí v školskom vzdelávacom programe 
  5.    Participácia detí na chode školy – Spoločné rodičovské združenia
  6.    Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko
  7.    Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy

     


  27.11.2013 10:52 | viac »