Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

UNICEF - Škola priateľská k deťom

Ciele programu


   

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Participácia, rešpekt, zodpovednosť sú kľúčové, celoškolský prístup je podmienkou...Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale ich aj žije. Nastavuje rámec fungovania vzťahov medzi pedagógmi, deťmi, rodičmi. Tieto témy sú obsiahnuté v 7 krokoch - kritériách, ktoré je potrebné splniť pre získanie titulu Škola priateľská k deťom.
Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF. Ministerstvo školstva SR odporúča tento program školám ako vhodný doplnok ľudskoprávnej problematiky v Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školský rok 2013/2014.
Program je realizovaný v dvoch úrovniach - základnej a nadstavbovej.

7 krokov s UNICEF k bezpečnejšiemu a priateľskejšiemu prostrediu na škole
 

ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ

1.    Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2.    Školenie o programe pre celý personál školy
3.    Nástenka venovaná právam detí, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
4.    Práva detí v školskom vzdelávacom programe 
5.    Participácia detí na chode školy – Spoločné rodičovské združenia
6.    Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko
7.    Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy