Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Intelektovo nadaní žiaci

Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov

V zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. § 103-106 sa realizuje výchova a vzdelávanie detí s nadaním, alebo žiakov s nadaním v školách resp. triedach so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania alebo formou individuálnej integrácie. Jeho súčasťou môžu byť i špecifické formy nadania s prejavmi umeleckého či športového nadania ako súčasti vzdelávania.

Cieľom výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin nadaných žiakov, ich emocionálnej charakteristiky i sociálne vzťahy.

Výchovu a vzdelávanie žiakov s nadaním budeme aj naďalej realizovať v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy (individuálna integrácia). Nadaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávaní v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy (individuálna integrácia) budú  postupovať podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva triedny učiteľ v spolupráci s príslušným odborným pedagógom, resp. so zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Požiadavky na prijatie:

1. Žiadosť zákonného zástupcu žiaka.

2. Absolvovanie vedomostných testov.

3. Absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

4. Informovaný súhlasu zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej v CPPPaP.

Charakteristické znaky a prejavy intelektovo nadaných žiakov:

Intelektovo nadaný žiak v škole je legislatívne označovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorého vzdelávanie sa realizuje v podmienkach ako u ostatných detí. Pre takýchto žiakov je potrebné pripraviť vhodné podmienky pre uplatnenie špecifických foriem výučby a vzdelávania ako aj výchovných postupov v škole.

Nadanie sa prejavuje relatívne skoro (už v predškolskom veku) a nadané deti preukazujú svoje špecifické schopnosti oproti svojím rovesníkom:

  • v predčasnosti prejavov,
  • v ľahkosti učenia,
  • v trvaní na svojom vlastnom tempe a postupe práce,
  • v mimoriadnej vnútornej motivácii,
  • vo výsledku tejto činnosti,
  • v kvalite s akou zdolávajú činnosť v oblasti svojho nadania.

 

Nadané deti sa vyznačujú tým, že od útleho veku všetko vedia a naučia sa skôr, lepšie, ľahšie, rýchlejšie a trvácnejšie. Okrem toho majú výrazný vývinový náskok vo viacerých oblastiach v porovnaní so svojimi rovesníkmi, majú iné pracovné tempo, vlastné postupy práce, majú mimoriadnu vnútornú motiváciu, a iné výsledky činností, resp. rozdielnu kvalitu výkonov. K tomu sa pridáva aj iná šírka a hĺbka záujmov nadaných detí. Ak takéto dieťa máte doma, neváhajte nás navštíviť a informovať sa o možnostiach jeho vzdelávania.

Výchova a vzdelávanie intelektovo nadaných detí sa môže realizovať formou štúdia:

  • na I. stupni ZŠ 1. – 4. ročník - primárne vzdelávanie resp. 6 – 10 rokov veku života,
  • na II. stupni ZŠ 5.- 9.ročník  - nižšie sekundárne vzdelávanie resp. 10 – 15 rokov života.

 

Sme jedinou školou v okrese Sabinov, ktorá v spolupráci s CPPPaP v Sabinove  takýchto žiakov vzdeláva. Nadaní a talentovaní žiaci okrem toho, že dosahujú výborné výsledky, posúvajú seba aj školu na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Odporúčané stránky a dokumenty k vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním:
http://www.vudpap.sk/informacie-pre-pedagogov/
http://www.vudpap.sk/sk/informacie-pre-pedagogov/edukacia-nadanych-deti-na-1.-stupni-zs/

Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy