Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Intelektovo nadaní žiaci

Plán práce s nadanými žiakmi

PLÁN výchovno–vzdelávacej činnosti žiakov s intelektovým nadaním na školský rok 2019/2020

Koordinátor: Mgr. Ján Jaško

Pri koncipovaní uvedeného plánu práce sme vychádzali z uvedených dokumentov:

 • Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním,
 • Informačno-metodického materiálu k organizácii výchovy a vzdelávania integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy vydaného Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie,
 • Učebných plánov pre individuálne a skupinovo integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy vydaných Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie,
 • Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov č. CD-2005-19376/26377-1:091 schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2005 s platnosťou od 1. septembra 2005, aktualizované k 1. septembru 2008.

 

Hlavné ciele činnosti koordinátora pre intelektovo nadaných žiakov:

 • podporovať a rozvíjať intelektové nadanie žiakov so zohľadnením rozvoja celej osobnosti, na prevenciu a nápravu problémových prejavov, ktoré súvisia s ich všeobecným intelektovým nadaním,
 • spolupracovať s výchovnou poradkyňou pri prevencii a náprave problémových javov súvisiacich s ich všeobecným intelektovým nadaním,
 • rozvíjať oblasti záujmu žiakov podľa špecifického intelektového nadania najmä rozšíreným vzdelávaním v jednom vyučovacom predmete alebo vo viacerých vyučovacích predmetoch zo skupiny spoločenskovedných predmetov alebo prírodovedných predmetov,
 • používať metódy a prístupy so zameraním na projektové vyučovanie, induktívne vyučovanie, pozorovanie, objavovanie a experimentovanie, diskusia, práca s informáciami, riešenie problémov, pozitívne hodnotenie a sebahodnotenie,
 • prostredníctvom nových metód a prístupov podporovať u intelektovo nadaných žiakov rozvoj a porozumenie konkrétnej problematike v širšom kontexte interdisciplinárnych vzťahov
 • spolupracovať so školskou špeciálnou pedagogičkou v oblasti tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov a možnosti ďalšieho rozvoja edukačných možností intelektovo nadaných žiakov,
 • zabezpečiť používanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním, pri niektorých častiach obsahu aj učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb,
 • podporovať a motivovať pedagógov školy identifikácií a následným podnetom naintegráciu ďalších žiakov s intelektovým nadaním.

 

Návrh plánu práce na školský rok 2019/2020:

 

September 2019:

 • štúdium podkladov nevyhnutných pre prácu so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním,
 • informovať pedagogických zamestnancov na porade o individuálnom výchovno-vzdelávacom programe pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
 • zriadiť krúžok pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pod názvom Klub nadaných žiakov s cieľom rozvíjania ich vedomostí a zručností,
 • vypracovať podklady projektu Nadácie Orange – eŠkoly pre budúcnosť 2019/2020.

 

Október 2019:

 • odoslať žiadosť na zapojenie sa do projektu Nadácie Orange – eŠkoly pre budúcnosť 2019/2020
 • vyhlásiť súťaž o najlepšiu ročníkovú prácu za školsky rok 2019/2020,

 

November 2019:

 • zrealizovať exkurziu do bádateľských laboratórií a kreatívnej fabriky Steel Parku v Košiciach.

 

December 2019:

 • zrealizovať odborný seminár Moja ročníková práca pre žiakov, ktorí sa zúčastnia súťaže o najlepšiu ročníkovú prácu.

 

Január 2020:

 • zrealizovať školské kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš.

 

Február 2020:

 • účasť na finálovom kole súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš,
 • zrealizovať školské kolo Logickej olympiády,

 

Marec 2020:

 • zrealizovať exkurziu do bádateľských laboratórií a kreatívnej fabriky Steel Parku v Košiciach.

 

Apríl 2020:

 • účasť na finálovom kole Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
 • účasť učiteľov na celoslovenskom odbornom seminári Rozumieme nadaným,
 • usporiadať logické sústredenie pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

 

Máj 2020:

 • zorganizovať finálové kolo súťaže o najlepšiu ročníkovú prácu za školsky rok 2019/2020.

 

Jún 2020:

 • vyhodnotenie práce koordinátora pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

 

V prípade potreby a možnosti zapojenia sa iných aktivít a projektov bude tento plán práce doplnený.

Po schválení projektu Nadácie Orange – eŠkoly pre budúcnosť 2019/2020 budú v jednotlivých mesiacoch prebiehať plánované projektové aktivity.

 

Užitočné internetové zdroje:

www.nadanedieta.sk

www.iqkids.sk