Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Intelektovo nadaní žiaci

Kritéria na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania žiakov

V zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. § 103-106 sa realizuje výchova a vzdelávanie detí s nadaním, alebo žiakov s nadaním v školách resp. triedach so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania alebo formou individuálnej integrácie.

Výchovu a vzdelávanie žiakov s nadaním budeme aj naďalej realizovať v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy (individuálna integrácia). Nadaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávaní v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy (individuálna integrácia) budú  postupovať podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva triedny učiteľ v spolupráci s príslušným pedagógom, resp. so zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Požiadavky na prijatie:

1. Žiadosť zákonného zástupcu žiaka.

2. Absolvovanie vedomostných testov.

3. Absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

4. Informovaný súhlasu zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej v CPPPaP.

Termíny testovania nadaných žiakov zo Sabinova a okolia budú zverejnené na web sídle školy.

Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy