Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zápis do školy

Zápis do 5. ročníka školy

V súlade s Vyhláškou  MŠ SR č.320/2008 Zb. o základnej škole, zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní a VZN mesta Sabinov riaditeľka školy oznamuje rodičom, že zápis do 5. ročníka ZŠ na Ul. 17. novembra 31 v Sabinove na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch

 

20.4. - 21.4.2020 v čase od 13:30 hod do 16:30 hod v priestoroch školy.

 

V prípade potreby, po dohode s vedením školy, je možné zapísať dieťa aj v inom náhradnom termíne.

 

Do našej ZŠ je možné zapísať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotne postihnuté dieťa alebo dieťa s intelektovým nadaním. Tieto deti budú vzdelávané v klasickej triede formou individuálnej integrácie. Pre dieťa je možné v rámci školského vzdelávacieho programu zvoliť formu vzdelávania, cudzí jazyk, zapísať ho na záujmovú činnosť, do školskej jedálne a školského klubu detí.

 

Na zápis nie je potrebné prísť s dieťaťom!

Rodičia sú povinní vstupovať do školy s rúškom na tvári!

 

K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. 

Ďakujeme Vám, vážení rodičia, za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie a vzájomnú spoluprácu.

 

Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy 

Príloha:

Zápisný lístok do 5. ročníka - pdf formát - odporúčame vytlačiť a priniesť v deň zápisu už vypísaný

Zápisný lístok do 5. ročníkadocx formát - wordovský formát pre možnosť vypísania na PC