Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zápis do školy

Zápis dieťaťa zo zahraničia

Postup pri zápise dieťaťa zo zahraničia

 

Zákonní zástupcovia, žijúci mimo územia SR, môžu splnomocniť dospelú osobu na Slovensku, aby dieťa zapísala do základnej školy na Slovensku.

 • Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonných zástupcov dieťaťa a svojim občianskym preukazom.
 • Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľku školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. Žiadosť musí obsahovať (nájdete ju na našej stránke v časti Tlačivá pre rodičov):
 1. meno, priezvisko dieťaťa,
 2. bydlisko dieťaťa,
 3. rodné číslo dieťaťa,
 4. názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí navštevovať.
 5. predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.
 • Riaditeľka školy, ak nie sú pochybnosti o rodičovstve a zodpovednosti žiadateľa, vydá rozhodnutie o plnení povinnej školskej dochádzky žiaka mimo Slovenskej republiky.
 • Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) školského zákona, môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
 • Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5,§ 25 školského zákona vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľka školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.
 • Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.