Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zápis do školy

Čo ponúkame?

Základné informácie o výchovno – vzdelávacom procese v našej škole:

Vzdelávanie – 1. stupeň:

 • hravé čítanie v 1. ročníku pre posilnenie čítania hravou formou,
 • od 1. ročníka cudzí jazyk,
 • čítanie s porozumením v 3., 4. ročníku pre rozvoj čitateľskej gramotnosti,
 • posilnenie časovej dotácie matematiky v 2., 3. ročníku.

 

Vzdelávanie – 2. stupeň:

 • čítanie s porozumením v 5., 6. ročníku pre rozvoj čitateľskej gramotnosti,
 • posilnenie časovej dotácie matematiky v 5. až 9. ročníku,
 • posilnenie časovej dotácie anglického jazyka v 5., 6. ročníku,
 • pre prípravu na Testovanie T5 a T9 delená hodina MAT a SJL.

 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

 • odborná pomoc školskej špeciálnej pedagogičky a asistentov,
 • bezbariérová úprava interiéru vrátane schodiskovej plošiny,
 • vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
 • nový predmet obohatenie pre žiakov s všeobecným intelektovým nadaním.

 

Benefity:

 • priebežné testovanie žiakov KOMPARO, ktorým zisťujeme kvalitu vzdelávania,
 • vysoká úroveň vybavenia odborných učební, laboratórií a tried učebnými pomôckami,
 • tuzemské a zahraničné exkurzie, aktívna účasť v súťažiach na rôznych úrovniach,
 • škola v prírode, lyžiarsky, plavecký výcvik,
 • 6 oddelení ŠKD a široká ponuka záujmovej činnosti,
 • aktívny žiacky parlament,
 • diétne stravovanie v školskej jedálni.