Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Tlačivá pre učiteľov

Žiadosť o zníženie poplatkov v zmysle VZN mesta

Poučenie žiakov o BOZP (záznam)

Organizácia hromadnej školskej akcie:
Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia
Zoznam žiakov o poučení pri organizovaní hromadnej školskej akcie
Organizačné zabezpečenie akcie

Rozvrh pred triedu - pre I. stupeň, pre II. stupeň

Inventár triedy

Podklady k inventarizácii:    Inventárny súpis učebných pomôcok
                                             Návrh na vyradenie učebných pomôcok
                                            Inventarizácia - sumarizácia
                                           Vyradenie - sumarizácia