Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Tlačivá pre rodičov

Na tomto mieste si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť tlačivá a formuláre, ktoré súvisia s plnením povinnej školskej dochádky Vášho dieťaťa na našej škole:

Oznámenie o odhlásení dieťaťa z ŠKD ( , )


Oznámenie o odhlásení žiaka/žiačky zo školy - prestup na inú školu ( , )


Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky ( , )


Žiadosť o oslobodenie od vyučovania predmetu ... ( , )


Žiadosť o oslobodenie z vyučovacieho predmetu TSV ( , )


Žiadosť o preradenie na telesnú a športovú výchovu s úľavami ( , )


Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR ( , )


Žiadosť o prijatie do školy v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky ( , )


Žiadosť o uvoľnenie žiaka/žiačky z vyučovania ( , )


Žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku ( , )


Žiadosť o vydanie vysvedčenia ( , )


Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia ( , )

Žiadosť o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy ( , )


Žiadosť o zníženie príspevku v zmysle VZN mesta Sabinov ( , )