Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Profil VO

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola,Ul. 17. novembra 31, Sabinov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:                          Kontaktná osoba: Mgr. Alena Mladá

Názov: Základná škola                                                                                                      riaditeľka školy

IČO: 36158143                                                                                                                  e-mail: alena_mlada@zsnovsab.sk

DIČ: 2021368470                                                                    

Bankové spojenie: VÚB a.s. Sabinov                                             Kontaktná osoba pre VO:

Číslo účtu: 1628942559/0200                                                          Mgr. Peter Viktor, PhD. – zástupca RŠ

E-mail: skola@zsnovsab.edu.sk                                                      E-mail: peter_viktor@zsnovsab.sk