Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zápis do školy

Zápis do 1. ročníka školy

V súlade s Vyhláškou  MŠ SR č. 320/2008 Zb. o základnej škole, zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní a VZN mesta Sabinov riaditeľka školy oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na Ul. 17. novembra 31 v Sabinove na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch

 

20.4. - 21.4.2020 v čase od 13:30 hod do 16:30 hod v priestoroch školy.

 

V prípade potreby, po dohode s vedením školy, je možné zapísať dieťa aj v inom náhradnom termíne.

 

Ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku /do 31.8.2020/ nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, je možné v súlade s platnou legislatívou odložiť začiatok povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok. Do 1. ročníka sa musia prísť zapísať aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

 

Do našej ZŠ je možné zapísať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotne postihnuté dieťa alebo dieťa s intelektovým nadaním. Tieto deti budú vzdelávané v klasickej triede formou individuálnej integrácie. Pre dieťa je možné v rámci školského vzdelávacieho programu zvoliť formu vzdelávania, cudzí jazyk, zapísať ho na záujmovú činnosť, do školskej jedálne a školského klubu detí.

 

Na zápis nie je potrebné prísť s dieťaťom!

Rodičia sú povinní vstupovať do školy s rúškom na tvári!

 

Ďakujeme Vám, vážení rodičia, za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie a vzájomnú spoluprácu.

                                                                                                                                

Dôležité informácie súvisiace so zápisom:

Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa (žiak) trvalý pobyt (spádová škola). Školské obvody sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Sabinov. Takéto dieťa je riaditeľka spádovej školy povinná prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

 • Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku /do 31.8./ dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.
 • Pri zápise je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri zápise uviesť  osobné údaje v súlade so školským zákonom.
 • Do 1. ročníka našej ZŠ je možné zapísať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotne postihnuté dieťa alebo dieťa s intelektovým nadaním. Tieto deti budú vzdelávané v klasickej triede formou individuálnej integrácie.
 • O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
 • Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30.júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
 • Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľku základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej, emocionálnej, má zdravotné problémy).

 

Súčasťou žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je:

 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • informovaný súhlas zákonných zástupcov
 • Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať pri jeho zápise do školy.

 

Súvisiace tlačivá na stiahnutie:

 

Budeme mať prváka!

Zopár užitočných informácii týkajúcich sa vstupu Vášho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy:

Budeme_mat_prvaka__(1).pdf

 

Všetky ďalšie dôležité informácie dostanete pri našom osobnom stretnutí s Vami .

 

Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy