Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Špeciálny pedagóg

PaedDr. Ondrea Onodyová, DiS.art

Tel. č. :  0917/801 725   E-mail: ondrea­_onodyova@zsnovsab.sk

Konzultačné hodiny 

streda od 13,10 hod do 15,30 hod

(termín konzultácie je možné dohodnúť si telefonicky)

Plán práce školského špeciálneho pedagóga v školskom roku 2019/2020

Rozvrh hodín školského špeciálneho pedagóga 2019/2020

Kto je školský špeciálny pedagóg?

Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

V našej základnej škole pôsobím ako školský špeciálny pedagóg. Venujem sa deťom, ktorým  bola odborníkmi diagnostikovaná porucha pozornosti, poruchy učenia, správania, ktoré majú telesné alebo zmyslové postihnutie, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sa vzdelávajú v našej škole formou integrácie – začlenenia.

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

 • žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
 • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
 • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia
 • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
 • žiaci s poruchami správania
 • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • žiaci s nadaním

 

Čo znamená integrácia - začlenenie?

Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno-vzdelávací program a Individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

Čo môžem pre Vás urobiť ?

 • prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa
 • realizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa
 • navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania (ako pomôcť)
 • poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole
 • pravidelné konzultácie

 

Ak máte viac informácií, prípadne máte k tejto problematike nejaké pripomienky, nápady, postrehy, rada sa s Vami stretnem osobne, môžeme komunikovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

PaedDr. Ondrea Onodyová, DiS.art.