Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove

Kolektív zamestnancov ŠJ:

 • MOLČANOVÁ Jana - vedúca ŠJ
 • LEŠŠOVÁ  Alžbeta – hlavná kuchárka
 • ČECHOVÁ  Alena – kuchárka
 • KORMOŠOVÁ Anna - kuchárka
 • PAGURKOVÁ Terézia - kuchárka
 • DAMANKOŠOVÁ Dana - pomocná sila
 • SPÁLOVÁ  Anna – pomocná sila

 

Telefonický kontakt: 051/452 40 56, 0911 950 641

Mestské zastupiteľstvo dňa 27. júna 2019  vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov. VZN mesta Sabinov č. 6/2019 nadobúda účinnosť od 1. 9. 2019.

V zmysle uvedeného uznesenia boli stanovené nasledujúce poplatky za obed:

Stravník Nákup potravín Čiastočné režijné náklady Stravný lístok celkom Dotácia na stravu Úhrada zákonného zástupcu

ZŠ 1. stupeň

1,08 € 0,12 € 1,20 € 1,20 € 0,00 €
ZŠ 2. stupeň 1,16 € 0,04 € 1,20 € 1,20 € 0,00 €

 

 

 

 

 

 

 

Dotácia na podporu k stravovacím návykom žiaka je poskytnutá vo výške 1,20 EUR na každý deň, v ktorom sa žiak zúčastni vyučovania v základnej škole a odoberie stravu.

Mesačný poplatok režijných nákladov pre stravníkov ZŠ:  2,00 €

Za celý školský rok: 10 x 2 € = 20 €

Úhrada poplatku za režijné náklady na stravovanie:

bezhotovostne - vkladom na účet cez internetbanking najneskôr do 25. dňa v mesiaci

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0025 5177 3754
 • variabilný symbol: 175 ( meno, priezvisko a trieda žiaka )

 

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole nie je možné odoberať stravu do obedára a je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy (deň vopred) alebo v prípade ochorenia dieťaťa žiaka najneskôr do 7.30 hod. elektronicky cez www.eskoly.sk, telefonicky na t.č. 051/4524056, resp. 0911 950641 alebo osobne.

Upozorňujeme rodičov, ktorých detí sa stravujú v školskej jedálni, že vyhlasovanie zo stravy do 7,30 hodiny sa týka len detí, ktoré ochorejú počas noci a nie detí, ktoré sú objednané na vyšetrenia niekoľko dní vopred.

Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady (resp. uhradiť príspevok za stravné vplnej výške).

Všeobecné informácie pre stravníkov:

1/ V zariadeniach školského stravovania podľa § 139 až 141 zákona sa zabezpečuje najmä

 • zdravá výživa detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,
 • stravovanie detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno- vzdelávacích aktivitách alebo športových aktivitách organizovaných v rámci súťaží, olympiád alebo prehliadok,
 • stravovanie detí a žiakov a zamestnancov škôl alebo školských zariadení počas školských prázdnin, ktorí sa zúčastňujú na výchovno - vzdelávacích aktivitách,
 • diétne stravovanie detí a žiakov / na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára / - ohrievaním doma pripravených jedál.

 

2/ Odhlásenie zo stravy je potrebné uskutočniť 24 hodín vopred, v ojedinelých prípadoch do 8,00 hod.

3/ Stravu do obedárov je možné zabezpečiť v čase neprítomnosti žiaka v škole iba v prvý deň ochorenia dieťaťa  – z epidemiologického hľadiska. Ďalšie dni treba dieťa zo stravy odhlásiť. Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo pre obed do obedára samo.

4/ Strava sa vydáva v čase od 11,30 hod. – 14,00 hod.

5/ Výroba jedál pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 - 18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. Hodnota obeda sa stanovuje 3,05 EUR, pričom dospelý stravník, ktorý je zamestnancom, prispieva sumou 1,37 EUR a zamestnávateľ sumou 1,68 EUR.

Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka a iným stravníkom nevracia.

Zápisný lístok na stravovanie v ŠJ si môžte stiahnuť a vypísať po kliknutí na nasledujúci odkaz:

 

Zápisný lístok je možné vypísať aj v kancelárii vedúcej školskej jedálne. Žiaci s diétou musia k zápisnému lístku doložiť čo najnovšie potvrdenie od lekára špecialistu (gastroenterológa, pediatrická endokrinológia), nie detského lekára.

Pri osobitnom stravovaní s donáškou pokrmov (cukrovka, alergia):

 • zákonný zástupca  žiaka  predloží  vyjadrenie  ošetrujúceho lekára (špecialistu) týkajúceho sa zdravotného stavu dieťaťa s určením diagnózy a spôsobu osobitného stravovania,
 • hotové diétne pokrmy dodá v deň konzumácie v uzavretých, prepravných nádobách (pri cukrovke) označených menom,
 • preberá plnú zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť donesených pokrmov do školského zariadenia, za ich nutričnú a energetickú hodnotu,
 • zodpovedá za čistotu a zdravotnú bezpečnosť prepravných nádob,
 • dodržiava zákaz vstupu nepovolaným osobám do výrobných a skladovacích priestorov zariadenia školského stravovania,
 • zákonný zástupca vyznačí na vopred zostavenom jedálnom lístku hmotnosť porcie pokrmu (pri cukrovke).