Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

JEDÁLNY LÍSTOK - DIÉTNE STRAVOVANIE

Kolektív zamestnancov ŠJ:

 • MOLČANOVÁ Jana - vedúca ŠJ
 • LEŠŠOVÁ  Alžbeta – hlavná kuchárka
 • KACIÁNOVÁ  Margita – kuchárka
 • PUŠKÁŠOVÁ  Mária – kuchárka
 • KORMOŠOVÁ Anna - kuchárka
 • ČECHOVÁ  Alena – pomocná sila
 • SPÁLOVÁ  Anna – pomocná sila

 

Telefonický kontakt: 051/452 40 56, 0911 950 641

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 3/2018 o  určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov. Toto všeobecné záväzne nariadenie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 293 zo dňa 10.5.2018 a nadobúda účinnosť od 1.9.2018. Zákonní zástupcovia detí a žiakov uhrádzajú príspevok na režijné náklady školskej jedálne vo výške 0,10 EUR na 1 obed. Ak zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, za žiaka v základnej škole, ktorý je uvedený v zozname, ktorý poskytuje ÚPSVaR, za riadne stravovanie I.stupeň prispieva sumou 0,05 € a II. stupeň prispieva sumou 0,11 €  za jeden obed.

Upozorňujeme rodičov, ktorých detí sa stravujú v školskej jedálni, že vyhlasovanie zo stravy do 8,00 hodiny sa týka len detí, ktoré ochorejú počas noci a nie detí, ktoré sú objednané na vyšetrenia niekoľko dní vopred.

Všeobecné informácie pre stravníkov:

1/ V zariadeniach školského stravovania podľa § 139 až 141 zákona sa zabezpečuje najmä

 • zdravá výživa detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,
 • stravovanie detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno- vzdelávacích aktivitách alebo športových aktivitách organizovaných v rámci súťaží, olympiád alebo prehliadok,
 • stravovanie detí a žiakov a zamestnancov škôl alebo školských zariadení počas školských prázdnin, ktorí sa zúčastňujú na výchovno - vzdelávacích aktivitách,
 • diétne stravovanie detí a žiakov / na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára / - ohrievaním doma pripravených jedál.

2/ Odhlásenie zo stravy je potrebné uskutočniť 24 hodín vopred, v ojedinelých prípadoch do 8,00 hod.

3/ Stravu do obedárov je možné zabezpečiť v čase neprítomnosti žiaka v škole iba v prvý deň ochorenia dieťaťa  – z epidemiologického hľadiska. Ďalšie dni treba dieťa zo stravy odhlásiť. Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo pre obed do obedára samo.

4/ Strava sa vydáva v čase od 11,30 hod. – 14,00 hod.

5/ Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.9.2011.

Zákonný zástupca žiaka v základnej a strednej škole do 15 rokov uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup potravín takto:

a/ za žiaka I. stupňa /stravníci od 6 – 11 rokov/ sumou 0,95 EUR za jeden obed

     za žiaka I. stupňa – diéta  / stravníci od 6 – 11 rokov / sumou 1,14 EUR za jeden obed

b/ za žiaka II. stupňa a žiaka strednej školy /od 11 – 15 rokov/ sumou 1,01 EUR za jeden obed

     za žiaka II. stupňa – diéta / stravníci od 11 – 15 rokov / sumou 1,21 EUR za jeden obed

c/ za žiaka základnej školy, ak zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi sa za obedy neplatí (platbu hradí ÚPSVaR)

d/ Výroba jedál pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 - 18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. Hodnota obeda sa stanovuje 2,49 EUR, pričom dospelý stravník, ktorý je zamestnancom, prispieva sumou 1,12 EUR a zamestnávateľ sumou 1,37 EUR.

Úhrada poplatkov za stravu:

1/ Bezhotovostne - vkladom na účet cez internetbanking

Postup pri platbe vkladom na účet: jednotným trvalým platobným príkazom  na celý školský rok (od 1. augusta do 15. mája)

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0025 5177 3754
 • variabilný symbol: 175 ( meno, priezvisko a trieda žiaka )
 • suma: I. stupeň:   -  21 EUR , II. stupeň: -  23 EUR, Dospelí:   -  20 EUR  

Platbu je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci a to mesiac vopred. Je potrebné uviesť do poznámky aj meno a triedu dieťaťa.  V prípade nejasností volať na tel. číslo 051/452 40 56.

Vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov sa bude realizovať v mesiaci jún.

2/ Poštovou poukážkou 

Postup pri platbe poštovou poukážkou:

Žiak alebo zákonný zástupca si vyzdvihne poštovú poukážku u vedúcej školskej jedálne v stanovenom termíne od 25. – do 29. dňa v mesiaci, uhradí ju v peňažnom ústave najneskôr do posledného dňa v mesiaci a s ústrižkom o zaplatení si vyzdvihne stravné lístky  na nasledujúci mesiac u vedúcej školskej jedálne.

Poštovou poukážkou budú stravné uhrádzať aj žiaci v hmotnej núdzi.

Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka a iným stravníkom nevracia. Preplatky budú vrátené len zo sumy stravného /potraviny/.

Na stiahnutie:   zápisný lístok na stravovanie v šk. roku 2018/2019