Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Školský klub detí

„Učiť slovami, vychovávať príkladom“

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Základnej školy na Ul. 17. novembra v Sabinove. Prevádzku zabezpečuje v priestoroch tejto základnej školy, v triedach určených na dopoludňajšie vyučovanie. Na realizáciu výchovno-vzdelávacích činností má k dispozícii priestorové vybavenie školy – odborné učebne, telocvične, knižnicu a areál školského ihriska. Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sídli tiež v priestoroch základnej školy.

Oddelenia ŠKD a vychovávateľky:

ŠKD I. oddelenie - Anna Pustá (3. a 4. ročník)

ŠKD II. oddelenie - Viktória Semaníková (2. ročník)

ŠKD III. oddelenie - Bc. Slavomíra Smetanová (1. ročník)

ŠKD IV. oddelenie - Eva Vardžíková (3., 4. a 5. ročník)

ŠKD V. oddelenie - Mgr. Zuzana Poklembová (2. a 3. ročník)

ŠKD VI. oddelenie - Mgr. Dana Kočiščáková (1. ročník)

Prevádzka ŠKD: od 6.30 hod do 7.30 hod a od 10.30 hod do 16.30 hod

Základné dokumenty ŠKD:

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 2017/2021 (platnosť od 1.9.2017)

PLÁN CELOKLUBOVÝCH AKTIVÍT V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ (ÚČINNOSŤ OD 1.9.2019)