Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Školský klub detí

„Učiť slovami, vychovávať príkladom“

Školský klub detí je súčasťou základnej školy na Ul. 17. novembra v Sabinove. Prevádzku zabezpečuje v priestoroch tejto základnej školy, v triedach určených na dopoludňajšie vyučovanie. Na realizáciu výchovno-vzdelávacích činností má k dispozícii priestorové vybavenie školy – odborné učebne, telocvične, knižnicu a areál školského ihriska. Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sídli tiež v priestoroch základnej školy.

Vychovávateľky: Viktória Semaníková, Anna Pustá, Eva Vardžíková, Bc. Slavomíra Smetanová, Mgr. Zuzana Poklembová

Prevádzka ŠKD: 6.30hod. – 7.40hod. a 10.30hod. – 16.30hod

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 2017/2021 (platnosť od 1.9.2017)

PLÁN CELOKLUBOVÝCH AKTIVÍT V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Úvodné ustanovenie

Vnútorný poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. Vypracovaný je na základe vyhlášky MŠSR č. 306/2009. ŠKD je školským zariadením v rámci ZŠ a plní úlohy mimo vyučovania.

Riadenie a organizácia ŠKD

 1. Školský klub detí (ŠKD) riadi riaditeľ školy, v prenesenej právomoci poverená zástupkyňa riaditeľa školy.

 2. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov.

 3. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie, ktorá sa riadi vypracovaným a schváleným rámcovým plánom činnosti ŠKD, z ktorého sa vypracovávajú týždenné plány a činnosti.

 4. Vychovávateľky ŠKD sú členkami metodického združenia, ktoré usmerňuje vedúca MZ ŠKD. Vedúca MZ sa zúčastňuje porád školy, pomáha organizačne zabezpečovať denný chod ŠKD. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ŠKD.

 

Prevádzka ŠKD

 1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6:30 h do 16:30 h. Nástup vychovávateliek je 15 minút pred začiatkom ich činnosti.

 2. V prípade záujmu môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas vedľajších prázdnin. Minimálny počet prihlásených žiakov je 12.

 3. O rozsahu jeho dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.

 4. Režim ŠKD

  • 6:30 – 7:30      príchod do rannej ŠKD

  • 7:30 – 7:40      odchod žiakov do tried

  • 10.30 – nástup do zamestnania

  • 11:25 – 13:20  obed podľa rozpisu, oddychovo rekreačná činnosť, hry v oddelení

  • 13:20 – 14:00  pobyt na školskom dvore, vychádzky, oddychová činnosť

  • 14:00 – 15:00  olovrant, záujmová činnosť, krúžky

  • 15:00 – 16:00  príprava na vyučovanie

  • 16:00 – 16.30  hry na oddelení

 5. Rodič je povinný vybrať dieťa z ŠKD do 16:30. Opakované vyzdvihnutia dieťaťa po tomto termíne budú hlásené na odbor sociálnych vecí MÚ.

 

Zaraďovanie žiakov

 1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky (zápisný lístok) podanej ich zákonným zástupcom. Žiaci 1. ročníka sa do ŠKD zapisujú predbežne pri zápise do prvého ročníka. Upresnenie prihlášok je možné do 15. septembra.

 2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, v prenesenej právomoci poverená zástupkyňa riaditeľa školy.

 3. Oddelenie ŠKD sa zriaďuje, ak sa prihlási najmenej 15 žiakov na pravidelnú dochádzku. Zruší sa, ak ich počet klesne pod 12.

 4. Žiaci sa do oddelení zaraďujú podľa veku a ročníkov.

 5. Zaradenie žiakov jednotlivých tried do oddelení zabezpečí vedúca MZ ŠKD v spolupráci a ostatnými vychovávateľkami s prihliadnutím na ich individuálne osobitosti a priateľské vzťahy detí.

 6. Do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie.

 

Dochádzka žiakov

 1. Rozsah dennej dochádzky žiaka, spôsob a čaj jeho odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť zákonný zástupca písomne a v zápisnom lístku ich aktualizuje vychovávateľka ŠKD.

 2. Žiak, ktorý má v zápisnom lístku uvedený odchod domov s rodinnými príslušníkom, môže byť z ŠKD uvoľnený sám len na základe písomnej žiadosti rodičov.

 3. Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6:30 h do 7:40 h zodpovedajú rodičia.

 4. O 7:40 h žiaci v sprievode vychovávateľky odchádzajú z rannej ŠKD do svojich tried. Zodpovedná vychovávateľka detí odovzdá triednej učiteľke.

 

Výchovná a vzdelávacia činnosť

 1. Výchovnú a vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky. Žiakov vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu stravovaniu sa v školskej jedálni (ŠJ).

 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného, relaxačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.

 3. V oblasti rekreačného a relaxačného charakteru – vychádzkami, športom, pohybovými hrami umožňuje žiakom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný vývoj a relaxáciu žiakov v čase po vyučovaní.

 4. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa môžu využívať aj špeciálne učebne, telocvičňa, školský dvor a iné objekty školy.

 5. V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia.

 6. V čase určenom na prípravu na vyučovanie, po dohode s rodičmi, si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracúvajú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných pri práci.

 7. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza spoločne. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne. Vychovávateľky 1. ročníka učia žiakov postupom pri stravovaní a hygienickým návykom.

 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 1. Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

 2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúca učiteľka.

 3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov po dohode s vychovávateľkou učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu.

 4. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne (zápisom do triednej knihy) poučiť žiakov o bezpečnosti.

 5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činností, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupkyňa vyšší počet pedagogických pracovníkov.

 6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam. Pre účely rýchlej zdravotníckej pomoci ako aj pre urgentné upovedomenie rodičov je v kancelárií služobný telefón.

 7. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené.

 8. Žiaci majú mať svoje osobné veci (bundy, prezuvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenie.

 9. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

 10. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.

 11. Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.

 12. Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú povinné informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou, výchovným poradcom školy a školskou psychologičkou.

 13. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých žiakov v ŠKD musí byť správanie každého žiaka počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami VPŠ. Každý žiak je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania VPŠ v ŠKD môže byť žiak z ŠKD vylúčený.

 14. Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube.

 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

 1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 6 eur mesačne na jedného žiaka. Z tohto príspevku je hradené materiálne zabezpečenie ŠKD, náklady na podujatia a exkurzie.

 2. Poplatok sa platí nezávislé od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

 3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku a musí písomne požiadať a odôvodniť odhlásenie žiaka vedenie školy.

 4. Poplatok za pobyt žiaka musí byť zaplatený do 10 dňa v mesiaci vopred. Rodič je povinný platiť príspevok načas.

 5. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD rodičia platia osobne. Podpisom potvrdzujú zaplatenie poplatku za ŠKD v danom mesiaci.

 6. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 15. dni v mesiaci na túto skutočnosť upozornený.

 7. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku za pobyt žiaka v ŠKD.

 8. Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení žiaka z ŠKD.

 9. V prípade bezdôvodnej, dlhodobej neprítomnosti žiaka v ŠKD rodič musí uhrádzať poplatok do konca školského roka, v opačnom prípade bude škola vymáhať poplatok za ŠKD od zákonného zástupcu zákonným spôsobom.

 

Záverečné ustanovenie

Podľa tohto vnútorného poriadku ŠKD sa postupuje s účinnosťou od 02. 09. 2013