Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Školský klub detí

„Učiť slovami, vychovávať príkladom“

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Základnej školy na Ul. 17. novembra v Sabinove. Prevádzku zabezpečuje v priestoroch tejto základnej školy, v triedach určených na dopoludňajšie vyučovanie. Na realizáciu výchovno-vzdelávacích činností má k dispozícii priestorové vybavenie školy – odborné učebne, telocvične, knižnicu a areál školského ihriska. Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sídli tiež v priestoroch základnej školy.

Oddelenia ŠKD a vychovávateľky:

ŠKD 1. oddelenie - 1.B - Anna Pustá (1. ročník)

ŠKD 2. oddelenie - 1.E - Viktória Semaníková (1. ročník)

ŠKD 3. oddelenie - 3.B - Bc. Slavomíra Smetanová (2. ročník)

ŠKD 4. oddelenie - 1.A - Eva Vardžíková (3., 4. ročník)

ŠKD 5. oddelenie - 4.C -  Mgr. Zuzana Poklembová (3. a 4. ročník)

ŠKD 6. oddelenie - 2.C - Motyľová Eva (2. ročník)

ŠKD 7. oddelenie - 1.C - Mgr. Eliašová Erika (4., 5. ročník)

Prevádzka ŠKD: od 6.30 hod do 7.30 hod a od 10.30 hod do 16.30 hod

Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN  mesta  Sabinov.   

Výška mesačného príspevku v školskom roku 2020/2021  je 8,- €.

 

Poplatky za ŠKD  uhrádzať  už len bezhotovostne :

Číslo účtu IBAN: SK19 0200 0000 0016 2899 0251

Variabilný symbol: 174

 

Do správy pre prijímateľa uveďte Meno a priezvisko dieťaťa a oddelenie ŠKD

 

Rozpis platieb od 1.9.2020 do 30.6.2021:

  • Obdobie 09/2020 - 10/2020: suma 16 €, termín splatnosti 20.9.2020
  • Obdobie 11/2020 - 12/2020: suma 16 €, termín splatnosti 20.11.2020
  • Obdobie 01/2021 - 02/2021: suma 16 €, termín splatnosti 20.1.2021
  • Obdobie 03/2021 - 04/2021: suma 16 €, termín splatnosti 20.3.2021
  • Obdobie 05/2021 - 06/2021: suma 16 €, termín splatnosti 20.5.2021

 

Prosím neuhrádzať vyššiu čiastku ako ja uvedené, hlavne aby platby boli uskutočnené v príslušnom kalendárnom roku.

 

Základné dokumenty ŠKD:

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 2017/2021 (platnosť od 1.9.2017)

PLÁN CELOKLUBOVÝCH AKTIVÍT V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ (ÚČINNOSŤ OD 1.9.2019)