Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo a profesijná orientácia žiakov našej školy

Výchovný poradca: Mgr. Daniela Štoffová

Kontakt: daniela_stoffova@zsnovsab.sk

Konzultačné hodiny: streda dopoludnia 10.25 - 11.25 hod., popoludní 13.25 - 14.25 hod.

(Je možný aj iný termín po vzájomnej dohode.)

 

Prosíme zástupcov stredných škôl, aby všetku svoju propagačnú aktivitu smerovali na výchovného poradcu školy. Kontaktovať ho môžete emailom, prípadne osobne počas konzultačných hodín.

Výchovný poradca:

 • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí;
 • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom, koordinátorom prevencie, vedením školy, psychológmi a pedagogicko-psychologickou poradňou;
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ,
  • usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
  • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí),
  • informuje rodičov a žiakov o prijímacom konaní,
  • pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

 

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2019/2020

Plán práce školy v oblasti výchovného poradenstva na školský rok 2019/2020     

Duálne vzdelávanie

Ako vybrať pre dieťa strednú školu?

Aký typ osobnosti si?

Zápisný lístok

 

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

www.stredneskoly.eu, www.stredneskoly.sk, www.komposyt.sk, www.svsmi.sk, www.svetprace.sk, www.dualnysystem.sk, www.profsme.sk