Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo a profesijná orientácia žiakov našej školy

Výchovný poradca: Mgr. Daniela Štoffová

Konzultačné hodiny: streda  dopoludnia 10.25 - 11.25 hod., popoludní 13.25 - 14.25 hod.

Kontakt: daniela_stoffova@zsnovsab.sk

Prosíme zástupcov stredných škôl, aby všetku svoju propagačnú aktivitu smerovali na výchovného poradcu školy. Kontaktovať ho môžte emailom, prípadne osobne počas konzultačných hodín.

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2018/2019

Analýza práce výchovného poradcu v predchádzajúcom školskom roku:

Oblasť kariérového poradenstva: v školskom roku 2016/2017 školskú dochádzku na našej škole ukončilo spolu 95 žiakov. Z uvedeného počtu bolo 64 žiakov z 9. ročníka a 31 žiakov z nižšieho ako 9. ročníka. Všetci žiaci našej školy končiaci povinnú  školskú dochádzku na základnej škole, boli prijatí na príslušné stredné školy. Výnimku tvoria len 10 žiaci, ktorí sa v čase ukončenia povinnej školskej dochádzky nachádzali v zahraničí a škola s ich rodičmi nemala žiaden kontakt a 3 žiačky žijúce na Slovensku. V školskom roku 2017/2018  bude hlavným cieľom výchovného poradenstva usmerňovať záujmy žiakov tak, aby sa po stredoškolskom štúdiu uplatnili na trhu práce. V tomto smere budeme rozvíjať spoluprácu so strednými školami, zamestnávateľskými organizáciami, ďalšími kompetentnými inštitúciami a hlavne rodičmi našich žiakov.                                  

Práca so žiakmi so ŠVVP: veľkú pozornosť sme venovali žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom bolo dosiahnuť, aby títo žiaci inklúziou v bežných triedach získali potrebné vedomosti a zručnosti umožňujúce im pokračovať v stredoškolskom štúdiu. Intenzívne sme spolupracovali  s kompetentnými poradenskými zariadeniami rešpektujúc príslušnú legislatívu a pozitívne je potrebné hodnotiť spoluprácu so školskou špeciálnou pedagogičkou.

Plán práce na školský rok 2017/2018:

Plán práce výchovného poradcu je vypracovaný na základe plánu práce školy na školský rok 2017/2018, pedagogicko-organizačných pokynov na tento školský rok a analýzy dosiahnutých výsledkov v uplynulom školskom roku. Základným podkladovým dokumentom plánu je zákon NR SR č. 245/2008 (školský zákon) a vyhláška MŠVVaŠ SR o základnej škole č. 320/2008 Z. z. v zmysle noviel 224/2011 Z. z. a č. 203/2015 Z. z. 

Hlavné úlohy:

1. Vyplývajúce z analýzy predchádzajúceho školského roka:

a/ Naďalej veľkú pozornosť venovať profesionálnej orientácii žiakov a ich kariérnemu rastu. Zvýšenú pozornosť venovať žiakom končiacim školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku.

b/ V oblasti karierového poradenstva žiakov spolupracovať s rodičmi a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na profilovaní záujmov žiakov. Konkrétne sa zamerať na spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Sabinove, strednými školami Sabinovského a Prešovského okresu a zamestnávateľskými organizáciami (ZŤS Sabinov a.s., Sanas Sabinov) a CPPPaP v Sabinove.

c/ Viesť evidenciu žiakov, ktorí budú končiť školskú dochádzku na ZŠ v 8. resp. nižšom ročníku, alebo ich vek je vyšší, ako zodpovedajúci ročník, v ktorom sa nachádzajú.

d/ Pri riešení výchovných problémov žiakov využívať činnosť  žiackeho parlamentu. Pri jej kreovaní využívať aktívne zapájanie sa samotných žiakov,  spoluprácu s triednymi učiteľmi a tak zabezpečiť jej  obsadenie žiakmi, ktorí majú záujem riešiť existujúce problémy a zefektívniť jeho prácu.

e/ Vo výchovno-poradenskej činnosti efektívne využívať spoluprácu so školskou špeciálnou pedagogičkou.

f/ V záujme poskytovania objektívnych informácií o stredoškolskom štúdiu, naďalej organizovať exkurzie do stredných škôl regiónu. V súlade s požiadavkami trhu práce sa orientovať na školy technického zamerania.

g/ Prakticky naučiť žiakov využívať program Sprievodca svetom povolaní a webové stránky poskytujúce informácie o stredoškolskom štúdiu. V profesionálnej orientácii žiakov okrem individuálnych konzultácií využívať nástenné noviny, príslušný propagačný materiál a besedy žiakov so zástupcami stredných škôl.

2. Vyplývajúce z POP:

a/ V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V aktuálnych prípadoch v spolupráci s triednymi učiteľmi, koordinátormi prevencie, ostatnými vyučujúcimi resp. inými kompetentnými zabezpečiť ochranu detí pred rôznymi negatívnymi vplyvmi a javmi. Prípadné porušenia školského poriadku riešiť vo výchovnej komisii.

b/ V oblasti profesijnej orientácie naďalej spolupracovať so Školským výpočtovým strediskom Michalovce.

c/ Vo svojej práci využívať elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na www.komposyt.sk. Taktiež využívať informácie zverejnené na www.profsme.sk. Tiež využívať materiál „Komunikačné postupy vhodné pre podporu rozhodovania v oblasti odborného vzdelávania“.

d/ V rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015-2018 uskutočniť v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov 9. ročníka besedu o možných rizikách práce v zahraničí a prevencie pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou.

e/ V záujme skvalitňovania práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, s cieľom dosiahnuť ich maximálne možné zapojenie do pracovného procesu, spolupracovať s MPC Prešov, CPPPaP Sabinov a Komunitným centrom v Sabinove.

f/ Úzko spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä s triednymi učiteľmi, psychológom, pediatrom, špeciálnym pedagógom, s koordinátorom prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradom práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami. Sledovať a skúmať miestne a regionálne potreby odbornej praxe, vývoj zamestnanosti a uplatňovanie sa absolventov v praxi.

g/ Získavať metodickú pomoc a informačný servis v inštitúciách: centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva detské integračné centrá, metodicko-pedagogické centrum, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, školské výpočtové stredisko a iné inštitúcie participujúce na výchove a vzdelávaní.

h/ Vo výchovnom poradenstve posilňovať význam kariérového poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov. Rozšíriť informovanosť o výbere odborov, plánoch regionálneho rozvoja a možnostiach uplatnenia sa v povolaniach. Posilniť spoluprácu výchovný poradca - pedagogicko-psychologická poradňa - rodič - žiak. Priebežne informovať žiakov o nedostatkových resp. prebytočných odboroch na stredných školách v súvislosti s uplatňovaním sa absolventov týchto škôl na trhu práce.

i/  Pre účely skvalitnenia školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, metodické pokyny a usmernenia, spolupracovať s príslušnými školskými poradenskými zariadeniami a využívať informácie z Adresára zariadení špeciálno-pedagogického poradenstva a z Adresára pedagogicko-psychologických poradní, využívať odborné služby a intervencie centier špeciálno-pedagogického poradenstva a detských integračných centier.

j/ Poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jedným zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností potrebných pre rozhodovanie sa pre povolanie, resp. k výberu ďalšieho študijného zamerania.

k/ Osobitnú pozornosť venovať približovaniu možností systému duálneho vzdelávania a ostatných foriem odborného vzdelávania a prípravy v technických odboroch žiakom a ich rodičom.

3. Ďalšie úlohy:

a/ Do plánu výchovného poradenstva zapracovať úlohy z POP, úlohy vyplývajúce zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EU z 13.12.2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015-2018 a Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intoletancie.

b/ Stanoviť poradensko-konzultačný deň výchovného poradcu  pre rodičov a žiakov v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.

c/ Aktívne využívať zasadnutia pedagogických rád a pracovných porád na odborné vystúpenia a metodickú činnosť.

d/ Využívať triedne rodičovské združenia na osobný kontakt s rodičmi. Zorganizovať osobitné rodičovské združenie pre žiakov končiacich školskú dochádzku na základnej škole.

e/ V oblasti profesionálnej orientácie sa zamerať na odbornú poradenskú činnosť. Priebežne aktualizovať webovú stránku školy.

fV súlade s požiadavkou profesionalizácie výchovného poradcu sa zúčastňovať seminárov, kurzov, porád, aktívov.

g/ V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu dieťaťa riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s kompetentnými organizáciami (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detský lekár,  sociálny kurátor, polícia...).

h/ V súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach predchádzať šikanovaniu žiakov resp. zamedziť jeho výskyt. Aj v tejto oblasti aktívne spolupracovať so všetkými vyučujúcimi.

ch/ Zvláštnu pozornosť venovať podozreniu z užívania drog a iných omamných látok, podozreniu zo zanedbávania, fyzického a psychického týrania žiakov.

i/ Naďalej úzko spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, konzultovať výchovné problémy žiakov s odborníkmi.

j/ Pokračovať v spolupráci s detskými lekármi, políciou a inými inštitúciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov vo výchovno-vzdelávacom procese. V spolupráci s OO PZ v Sabinove zorganizovať besedu s problematikou trestného práva.

k/ Viesť žiakov k objektívnemu posúdeniu vlastných schopností a zručností s ohľadom na svoje profesijné záujmy.

l/ Zvláštnu pozornosť venovať prejavom šikanovania a podozreniu  zo zanedbávania, fyzického a psychického týrania žiakov. V tomto smere spolupracovať s ostatnými pedagogickými pracovníkmi a ďalšími odbornými pracovníkmi školy.

4. Vyplývajúce zo štátneho a školského vzdelávacieho programu

a/ Prostredníctvom žiackeho parlamentu učiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti. Posilňovať u žiakov pocit zodpovednosti za celkový chod školy.

b/ V spolupráci s vedením školy, špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi vytvárať podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP s dôrazom na začlenených žiakov.

c/ Podieľať sa na riešení potenciálnych konfliktných situácií. V intenciách ich konštruktívneho a kooperatívneho riešenia v spolupráci s pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi školy minimalizovať prejavy agresivity a vandalizmu žiakov.

Plán práce výchovného poradcu na jednotlivé mesiace