Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Prevencia závislostí

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov

„Vyhnúť sa možnosti drogovej závislosti, možno len tak, ak nedáme drogám príležitosť.“

Koordinátor prevencie: Mgr. Jarmila Falatová

Hlavné úlohy a ciele primárnej prevencie:

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí a ostatných sociálno-patologických javov bol skoncipovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, úloh Koncepcie prevencie drogových závislostí v rezorte školstva, Dohovoru o právach dieťaťa, Národnej protidrogovej stratégie, Listiny ľudských práv,  Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy, Vnútorného poriadku školy a  výsledkov analýzy prevencie závislostí v minulom školskom roku.

Koordinátor prevencie:

 • bude plniť úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí,

 • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,

 • monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou – delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie,

 • sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,

 • venuje osobitú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti,

 • informuje žiakov, ich rodičov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí,

 • v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologickou poradňou, ktoré poskytujú metodickú pomoc

 

Hlavné metódy a formy práce:

 • rozhovory, besedy, ankety,

 • vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch,

 • práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania,

 • práca s internetom a počítačovými programami,

 • modelové situácie,

 • organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní,

 • nástenky, plagáty, výstavky,

 • prosociálna činnosť,

 • monitorovanie správania žiakov a pod.

 

Očakávané výsledky:

Koordinátor  prevencie očakáva, že pomocou navrhovaných aktivít zvýši pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečí aktívnu ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Napomôže osvojiť si u detí zdravý životný štýl, pomôže prehĺbiť právne vedomie detí a uvádzať ho do praxe, pomôže odstraňovať sociálno-patologické javy na škole ako problémové a agresívne správanie a psychické týranie. Naučí žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. Naším cieľom je ochrániť prostredie školy od fajčenia a požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie detí. Naučiť ich zodpovednosti o vlastné zdravie.

Od rodičov očakáva užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie drogových závislostí, ich aktívny záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálno-patologických javov. S ich pomocou chce nežiaduce formy správania čo najviac obmedziť aj v mimoškolskom prostredí. Očakáva, že rodičia nebudú zakrývať zistené skutočnosti, v záujme svojho dieťaťa nebudú k problematike ľahostajní a budú prístupní radám odborníkov.

Smerom k žiakom a rodičom plánuje pôsobiť aj prostredníctvom vyškolených odborníkov centier výchovnej a psychologickej prevencie, čo by malo zdôrazniť dôležitosť prevencie drogových závislostí.

Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov má vymedzené tieto úlohy:

 • plní úlohu školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí,

 • osobitnú pozornosť venuje žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia (ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých je zvýšené riziko vývinu sociálno-negatívnych javov, vrátane drogových závislostí,

 • zabezpečuje koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu (v rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom),

 • sprostredkúva spojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami,

 • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovo-výchovnú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole,

 • informuje žiakov, rodičov (prípadne zákonných zástupcov) o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení o možnostiach prevencie drogových a iných závislostí,

 • vo svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcom  a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologickou poradňou.

 

Šikanovanie

Šikanovaním sa rozumie správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

Podstatou šikanovania je najmä

 • úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky,
 • agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
 • prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.

Šikanovanie sa môže prejaviť v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci, vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovaním alebo v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním, zámerným vyčleňovaním z kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám.

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku. Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, lúpeže, vydierania, hrubého nátlaku, nátlaku, porušovania domovej slobody, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, krádeže,  neoprávneného užívania cudzej veci, poškodzovania cudzej veci, nebezpečného vyhrážania sa, nebezpečného prenasledovania, výroby detskej pornografie,  rozširovania detskej pornografie, prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení, ohovárania.

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku. Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.

Postup pri riešení šikanovania

Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní  a preverovaní šikanovania

a) zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí,

b) zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie,

c) vykonáva opatrenia na zabránenia možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou počas preverovania šikanovania,

d) preveruje šikanovanie bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili,

e) zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom,

f) zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami,

g) uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom informatizácie alebo externým expertom,

h) kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania

 • zákonných zástupcov,
 • osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,
 • zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,
 • zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak umiestnený,

i) kontaktuje miestne príslušné centrum,

j) zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy,

k) vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania,

l) zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov,

m) ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu. V prípade podozrenia na spáchanie trestného činu sa uvedené ohlasuje orgánom činným v trestnom konaní, t.j. policajtovi alebo prokurátorovi. V prípade podozrenia na spáchanie priestupku sa uvedené ohlasuje príslušnému okresnému úradu.

Opatrenia na riešenie šikanovania

1)  Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je obeť umiestnená na základe rozhodnutia súdu sú najmä

a) odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť,

b) zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom,

c) zaistenie bezpečia obete,

d) zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené v Smernici č. 36/2018 čl. 3 ods. 2.

2)  Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je agresor umiestnený na základe rozhodnutia súdu sú najmä

a) odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra,

b) odporúčanie umiestniť agresora na dobrovoľný pobyt do diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória ( z týchto úkonov osoba poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis, z ktorého po jednom vyhotovení poskytuje každej zo zúčastnených osôb).

b) preloženie agresora do inej triedy alebo do inej výchovnej skupiny, ak je agresor schopný stále ohrozovať svoje okolie,

c) uloženie opatrenia vo výchove podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona.

3) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc.

Elektronické šikanovanie - Kyberšikanovanie

Ide o zneužívanie mobilných telefónov a internetu na posielanie agresívnych a nenávistných správ a zastrašovanie osôb. Internetové prostredie poskytuje jedinečné možnosti pre podobné aktivity. Anonymita, ktorú poskytuje uľahčuje túto činnosť a kryje ľudí, ktorí majú za cieľ útočiť na ostatných užívateľov internetu. Elektronický násilník si užíva pocit zadosťučinenia, ktorý mu poskytuje odosielanie textových správ, mailov. Chce tak človeka rozrušiť, zneistiť a vystrašiť. Pri elektronickom šikanovaní väčšia fyzická sila agresora, jeho popularita a sociálna sieť ustupujú do úzadia a dôležitou sa stáva schopnosť a spôsobilosť používať počítač, mobil a internet.

Zákernosť tohto druhu šikanovania spočíva aj v tom, že je nepretržité – 365 dní v roku 24 hodín denne a k inkriminujúcim informáciám má prístup veľké množstvo užívateľov internetu a mobilných telefónov. Nie je už viazané na bezprostredné stretnutia obete a agresora a tak môže mať oveľa hlbší dosah ako šikanovanie fyzické.

Príklady

 • vytvorenie web stránky, ktorá má ponížiť, vystrašiť a znevážiť,
 • šírenie obrázkov, upravených fotiek, alebo fotiek z inkriminujúcich situácií, ktoré ponižujú a urážajú,
 • zasielanie výstražných, obscénnych, nenávistných mailov, okamžitých správ, sms,
 • obťažovanie, vyhrážanie alebo zasielanie obscénnych obrázkov prostredníctvom mobilného telefónu,
 • vyhrážanie, zastrašovanie alebo obťažovanie v internetových četových miestnostiach,
 • uverejnenie ponižujúcich, urážajúcich videí na internete,
 • šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií prostredníctvom mailu, mobilného telefónu a internetu,
 • zneužitie identity užívateľa internetu,
 • zneužitie dôverných online rozhovorov a získaných informácií na poníženie a urážanie.

Ako sa brániť?

Človek, ktorý šikanuje, si týmto spôsobom reflektuje svoj vnútorný hnev a nenávisť k iným ľuďom. Jeho nenávisť sa stupňuje, ale zároveň sa stáva menej účinnou v prípade, ak narazí na človeka, ktorý pochopí, že ide o slabého, osobnostne nevyzretého jednotlivca, neschopného sa zaradiť do spoločnosti a presadiť si svoju vôľu konformným spôsobom.

Nástrojmi násilníka sú sila, kontrola, dominancia a podmanenie. Ich cieľom je vyvolať vo vás reakciu, nech je už akákoľvek. Už to, že zareagujete, odpoviete na ich provokáciu, im poskytuje pocit sily a kontroly, ktorú týmto spôsobom nad vami získali. Čím viac sa snažíte vyjednávať, vysvetľovať, uvádzať veci na pravú mieru, tým viac ich provokujete k ďalším výpadom.

Dieťa môže byť elektronicky šikanované ak:

 • nečakane prestane používať počítač,
 • sa zdá nervózne alebo neisté pri čítaní emailov alebo okamžitých správ, správ v mobile,
 • nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí všeobecne,
 • sa zdá nahnevané, depresívne alebo frustrované po odchode od počítača,
 • vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na počítači,
 • sa stane abnormálne uzavreté voči priateľom alebo rodine.

Dieťa môže elektronicky šikanovať ak:

 • rýchlo vypína obrazovku alebo zatvára programy v počítači, keď sa priblížite,
 • trávi pri počítači dlhé hodiny v noci,
 • je rozčúlené, ak nemôže nečakane použiť počítač,
 • prehnane sa smeje pri používaní počítača,
 • vyhýba sa rozhovoru o jeho práci na počítači,
 • používa niekoľko online účtov alebo adries, ktoré ani nie sú jeho.

Legislatíva

 • Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • §155 Ublíženie na zdraví - Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví.
 • §183 Obmedzovanie osobnej slobody – Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu.
 • §189 Vydieranie – Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel.
 • §192 Nátlak- Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi.
 • §345 Krivé obvinenie - Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie.
 • §373 Ohováranie – Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.
 • §360 Nebezpečné vyhrážanie – Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu.

Informácie na internete

http://www.prevenciasikanovania.sk
http://www.wikipedia.sk - Online encyklopédia

Dohoda medzi základnou školou a zákonnými zástupcami žiakov v oblasti návykových látok a šikanovania