Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Prevencia závislostí

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov

„Vyhnúť sa možnosti drogovej závislosti, možno len tak, ak nedáme drogám príležitosť.“

Koordinátor prevencie: Mgr. Jarmila Falatová

Hlavné úlohy a ciele primárnej prevencie:

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí a ostatných sociálno-patologických javov bol skoncipovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2017/2018, úloh Koncepcie prevencie drogových závislostí v rezorte školstva, Dohovoru o právach dieťaťa, Národnej protidrogovej stratégie, Listiny ľudských práv,  Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy, Vnútorného poriadku školy a  výsledkov analýzy prevencie závislostí v minulom školskom roku.

Koordinátor prevencie:

 • bude plniť úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí,

 • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,

 • monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou – delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie,

 • sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,

 • venuje osobitú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti,

 • informuje žiakov, ich rodičov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí,

 • v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologickou poradňou, ktoré poskytujú metodickú pomoc

 

Hlavné metódy a formy práce:

 • rozhovory, besedy, ankety,

 • vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch,

 • práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania,

 • práca s internetom a počítačovými programami,

 • modelové situácie,

 • organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní,

 • nástenky, plagáty, výstavky,

 • prosociálna činnosť,

 • monitorovanie správania žiakov a pod.

 

Očakávané výsledky:

Koordinátor  prevencie očakáva, že pomocou navrhovaných aktivít zvýši pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečí aktívnu ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Napomôže osvojiť si u detí zdravý životný štýl, pomôže prehĺbiť právne vedomie detí a uvádzať ho do praxe, pomôže odstraňovať sociálno-patologické javy na škole ako problémové a agresívne správanie a psychické týranie. Naučí žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. Naším cieľom je ochrániť prostredie školy od fajčenia a požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie detí. Naučiť ich zodpovednosti o vlastné zdravie.

Od rodičov očakáva užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie drogových závislostí, ich aktívny záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálno-patologických javov. S ich pomocou chce nežiaduce formy správania čo najviac obmedziť aj v mimoškolskom prostredí. Očakáva, že rodičia nebudú zakrývať zistené skutočnosti, v záujme svojho dieťaťa nebudú k problematike ľahostajní a budú prístupní radám odborníkov.

Smerom k žiakom a rodičom plánuje pôsobiť aj prostredníctvom vyškolených odborníkov centier výchovnej a psychologickej prevencie, čo by malo zdôrazniť dôležitosť prevencie drogových závislostí.

Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov má vymedzené tieto úlohy:

 • plní úlohu školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí,

 • osobitnú pozornosť venuje žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia (ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých je zvýšené riziko vývinu sociálno-negatívnych javov, vrátane drogových závislostí,

 • zabezpečuje koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu (v rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom),

 • sprostredkúva spojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami,

 • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovo-výchovnú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole,

 • informuje žiakov, rodičov (prípadne zákonných zástupcov) o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení o možnostiach prevencie drogových a iných závislostí,

 • vo svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcom  a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologickou poradňou.

 

Šikanovanie

Existuje množstvo definícií a opisov šikanovania (anglický výraz bullying). Mierne sa odlišujú, ale z veľkej časti hovoria o tom istom:

 • šikanovanie je zákerné, opakované zneužívanie sily alebo postavenia na trápenie, zámerné prenasledovanie, robenie príkoria,
 • šikanovanie pokrýva veľkú škálu vedomých, pretrvávajúcich a nevítaných činov medzi jednotlivcami a skupinami, ktoré sú charakterizované fyzickým, psychickým, sexuálnym násilím a iným utrpením,
 • šikanovanie je dané rozdielnou mocou medzi osobou, ktorá šikanuje a osobou, ktorá je šikanovaná. Táto rozdielna moc je rozpoznaná, a preto využívaná tým, kto šikanuje.

Šikanovanie je extrémne rozšírené najmä medzi mladými ľuďmi. Tejto činnosti prepadajú osoby, ktoré sa snažia dosiahnuť uznanie prostredníctvom utrpenia a provokovania ostatných. Šikanujúci – agresor sa takto snaží zakryť svoju neschopnosť, zredukovať strach zo seba samého a nájsť stratené sebavedomie.

Šikanovanie sa môže prejavovať ako priama aktivita (vyhrážky, fyzické alebo psychické násilie) alebo ako nepriama aktivita (izolácia z blízkeho sociálneho prostredia). Medzi ďalšie činnosti, ktoré sa využívajú ako forma šikanovania sú zahrnuté:

 • sexuálna diskriminácia,
 • sexuálne narážky, zneužívanie,
 • šikanovanie na základe odlišnosti (rasy, jazyka, kultúry),
 • urážanie pre zjavnú odlišnosť od rovnorodého davu,
 • poškodzovanie rodiny, znevažovanie rodinnej situácie (využívajú najmä deti),
 • diskriminácia na základe veku (napr. staršie deti sa vŕšia na mladších),
 • odcudzovanie peňazí, majetku (vreckové, mobilný telefón, odovzdávanie desiaty).

Kde sa šikanovanie odohráva?

Vo väčšine prípadov sa šikanovanie berie ako záležitosť, ktorá sa odohráva v školskom prostredí. Môžeme sa s ním však stretnúť aj na miestach ako napr. nočné kluby, mládežnícke kluby, ihriská, športoviská, pracoviská, cez mobilné telefóny a internet, četové miestnosti či email.

Elektronické šikanovanie (cyberbullying)

Ide o zneužívanie mobilných telefónov a internetu na posielanie agresívnych a nenávistných správ a zastrašovanie osôb. Internetové prostredie poskytuje jedinečné možnosti pre podobné aktivity. Anonymita, ktorú poskytuje uľahčuje túto činnosť a kryje ľudí, ktorí majú za cieľ útočiť na ostatných užívateľov internetu. Elektronický násilník si užíva pocit zadosťučinenia, ktorý mu poskytuje odosielanie textových správ, mailov. Chce tak človeka rozrušiť, zneistiť a vystrašiť. Pri elektronickom šikanovaní väčšia fyzická sila agresora, jeho popularita a sociálna sieť ustupujú do úzadia a dôležitou sa stáva schopnosť a spôsobilosť používať počítač, mobil a internet.

Zákernosť tohto druhu šikanovania spočíva aj v tom, že je nepretržité – 365 dní v roku 24 hodín denne a k inkriminujúcim informáciám má prístup veľké množstvo užívateľov internetu a mobilných telefónov. Nie je už viazané na bezprostredné stretnutia obete a agresora a tak môže mať oveľa hlbší dosah ako šikanovanie fyzické.

Príklady

 • vytvorenie web stránky, ktorá má ponížiť, vystrašiť a znevážiť,
 • šírenie obrázkov, upravených fotiek, alebo fotiek z inkriminujúcich situácií, ktoré ponižujú a urážajú,
 • zasielanie výstražných, obscénnych, nenávistných mailov, okamžitých správ, sms,
 • obťažovanie, vyhrážanie alebo zasielanie obscénnych obrázkov prostredníctvom mobilného telefónu,
 • vyhrážanie, zastrašovanie alebo obťažovanie v internetových četových miestnostiach,
 • uverejnenie ponižujúcich, urážajúcich videí na internete,
 • šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií prostredníctvom mailu, mobilného telefónu a internetu,
 • zneužitie identity užívateľa internetu,
 • zneužitie dôverných online rozhovorov a získaných informácií na poníženie a urážanie.

Ako sa brániť?

Človek, ktorý šikanuje, si týmto spôsobom reflektuje svoj vnútorný hnev a nenávisť k iným ľuďom. Jeho nenávisť sa stupňuje, ale zároveň sa stáva menej účinnou v prípade, ak narazí na človeka, ktorý pochopí, že ide o slabého, osobnostne nevyzretého jednotlivca, neschopného sa zaradiť do spoločnosti a presadiť si svoju vôľu konformným spôsobom.

Nástrojmi násilníka sú sila, kontrola, dominancia a podmanenie. Ich cieľom je vyvolať vo vás reakciu, nech je už akákoľvek. Už to, že zareagujete, odpoviete na ich provokáciu, im poskytuje pocit sily a kontroly, ktorú týmto spôsobom nad vami získali. Čím viac sa snažíte vyjednávať, vysvetľovať, uvádzať veci na pravú mieru, tým viac ich provokujete k ďalším výpadom.

Dieťa môže byť elektronicky šikanované ak:

 • nečakane prestane používať počítač,
 • sa zdá nervózne alebo neisté pri čítaní emailov alebo okamžitých správ, správ v mobile,
 • nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí všeobecne,
 • sa zdá nahnevané, depresívne alebo frustrované po odchode od počítača,
 • vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na počítači,
 • sa stane abnormálne uzavreté voči priateľom alebo rodine.

Dieťa môže elektronicky šikanovať ak:

 • rýchlo vypína obrazovku alebo zatvára programy v počítači, keď sa priblížite,
 • trávi pri počítači dlhé hodiny v noci,
 • je rozčúlené, ak nemôže nečakane použiť počítač,
 • prehnane sa smeje pri používaní počítača,
 • vyhýba sa rozhovoru o jeho práci na počítači,
 • používa niekoľko online účtov alebo adries, ktoré ani nie sú jeho.

Legislatíva

 • Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • §155 Ublíženie na zdraví - Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví.
 • §183 Obmedzovanie osobnej slobody – Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu.
 • §189 Vydieranie – Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel.
 • §192 Nátlak- Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi.
 • §345 Krivé obvinenie - Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie.
 • §373 Ohováranie – Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.
 • §360 Nebezpečné vyhrážanie – Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu.

Informácie na internete

http://www.prevenciasikanovania.sk
http://www.wikipedia.sk - Online encyklopédia

Dohoda medzi vedením školy a zákonným zástupcom dieťaťa