Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Manažment školy

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Alena Mladá

riaditeľka školy

Mgr. Ing. Elena Macková

zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Mária Budzáková

zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Peter Viktor, PhD.

zástupca riaditeľky školy

 

PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Daniela Štoffová

Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Ondrea Onodyová 

Vedúca školskej jedálne:  Jana Molčanová        

Vedúca vychovávateľka ŠKD:  Viktória Semaníková

Predseda rodičovskej rady:  Bc. Ivana Krehlíková

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov:  Mgr.  Jarmila Falatová

Environmentálna výchova:  Mgr. Mária Hrabčáková

Výchova a vzdelávanie žiakov v oblasti ľudských práv:  Mgr. Jana Koremová

Koordinátorka projektu Unicef - Škola priateľská k deťom: Mgr. Ivana Vandžurová, Mgr. Janka Maľcovská

Koordinátorka žiackeho parlamentu: ThLic. Janka Koláriková

Tvorba rozhlasových relácií a realizácia školského rozhlasového vysielania:  Erika Pribulová

Správca počítačovej siete a školského webu:  Mgr. Peter Viktor, PhD.

Komunikácia s médiami: Mgr. Antónia Iľkivová

Školské /štátne/ testovania žiakov: Ing. Aurélia Hegedušová, PaedDr. Ľuboslava Ondková

Výchova a vzdelávaniežiakov s intelektovým nadaním: Mgr. Ján Jaško

Záujmová činnosť:  Mgr. Mária Hrabčáková

Činnosť školskej knižnice:  Mgr. Nadežda Miščíková, Mgr. Mária Dziaková

Výdaj učebníc:  Mgr. Janka Tomková, Mgr. Erich Šlosár

Zber druhotných surovín: Mgr. Melánia Bašárová, Mgr. František Baňas

Program finančnej gramotnosti: Mgr. Jana Novacká, PaedDr. Kornélia Hanzelyová

Predseda OZ PŠaV:  Eva Vardžíková

Referent BOZP, CO a PO:  Stanislav Vaňo

Rada školy:

P.č.

Titl.

Meno

Priezvisko

Delegovanie

1.

Mgr.

Erich

Šlosár

zástupca PZ

2.

Mgr.

Janka

Tomková

zástupca PZ

3.

 

Anna

Štepánková

zástupca NZ

4.

Mgr.

Tatiana

Jadvišová

zástupca rodičov

5.

Mgr. 

Dušan

Cuker

zástupca rodičov

6.

Mgr.

Alena

Nemergutová

zástupca rodičov

7.

 

Iveta

Hrabčáková

zástupca rodičov

8.

Ing.

Michal

Repaský

zamestnanec MsÚ

9.

Mgr.

Eva

Motýľová

poslankyňa MsZ

10.

Mgr.

Jozef

Miko

poslanec MsZ

11.

PhDr.

Mária

Zagrapanová

poslankyňa MsZ

 

PZ – pedagogický zamestnanec
NZ – nepedagogický zamestnanec
MsÚ – mestský úrad
MsZ – mestské zastupiteľstvo

 

          Plán zasadnutí Rady školy v školskom roku 2018/2019

          Správa o činnosti Rady školy za školský rok 2017/2018

 

Rodičovská rada školy :

predseda :   Bc. Ivana Krehlíková

členovia :      Mgr. Alena Nemerguthová         Mária Dujavová

        Tatiana Jadvišová                     Antónia Petreková 

 

Metodické orgány školy :

1. Metodické združenia

Pracujú podľa vypracovaných a riaditeľkou schválených  plánov práce na celý školský rok. Ich činnosť je pravidelne kontrolovaná zástupkyňou riaditeľky školy pre I. stupeň.  

Samostatne je zriadené metodické združenie pre prácu so žiakmi zo  znevýhodneného  sociálneho prostredia.

Metodické združenie

Vedúci metodického združenia

Primárne vzdelávanie (1. - 4. ročník)

Mgr. Anna Tkáčiková

Ľubomíra Marušová

Školský klub detí

Viktória Semaníková

 

2. Predmetové komisie

Predmetové komisie pracujú podľa vypracovaných a riaditeľkou schválených  plánov práce na celý školský rok. Ich činnosť je pravidelne kontrolovaná zástupkyňou riaditeľky školy II. stupeň.

2.1 Prírodovedné predmety

Predmetová komisia

Vedúci predmetovej komisie

Matematika, Informatika, Technika

PaedDr. Kornélia Hanzelyová

Biológia, Chémia, Fyzika

Mgr. Kamila Dvorščáková

 

2.2 Výchovné predmety

Predmetová komisia

Vedúci predmetovej komisie

Telesná  a športová výchova

Mgr. Erich Šlosár

Náboženská výchova, Etická výchova

ThLic. Janka Koláriková

Výtvarná výchova, Hudobná výchova,
Výchova umením

Mgr. Antónia Iľkivová

 

2.3 Jazyky a spoločenskovedné predmety

Predmetová komisia 

Vedúci predmetovej komisie

Slovenský jazyk a literatúra,
Čítanie s porozumením

Mgr. Ľudmila Mačajová

Anglický jazyk, Ruský jazyk,
Nemecký jazyk

Mgr. Ľuboslava Kostelníková

Geografia, Dejepis, Občianska náuka, Obohatenie

PaedDr. Daniela Leššová