Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Manažment školy

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Alena Mladá

riaditeľka školy

Mgr. Ing. Elena Macková

zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Mária Budzáková

zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Peter Viktor, PhD.

zástupca riaditeľky školy

 

PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY

Výchovná poradkyňa:  Mgr. Daniela Štoffová

Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Ondrea Onodyová 

Vedúca školskej jedálne:  Jana Molčanová        

Vedúca vychovávateľka ŠKD:  Viktória Semaníková

Predseda rodičovskej rady:  Ing. Martina Potocká

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov:  Mgr.  Jarmila Falatová

Výchova a vzdelávanie žiakov v oblasti ľudských práv:  ThLic. Janka Koláriková

Koordinátorka žiackeho parlamentu: ThLic. Janka Koláriková

Tvorba rozhlasových relácií a komunikácia s médiami:  Mgr. Antónia Iľkivová

Správca počítačovej siete a školského webu:  Mgr. Peter Viktor, PhD.

Školské /štátne/ testovania žiakov: Ing. Aurélia Hegedušová

Výchova a vzdelávaniežiakov s intelektovým nadaním: Mgr. Ján Jaško

Environmentálna výchova, záujmová činnosť:  Mgr. Mária Hrabčáková

Činnosť školskej knižnice, čitateľská gramotnosť:  Mgr. Mária Dziaková

Výdaj učebníc:  Mgr. Janka Tomková, Mgr. Erich Šlosár

Zber druhotných surovín: Mgr. Melánia Bašárová, Mgr. František Baňas

Program finančnej gramotnosti: PaedDr. Kornélia Hanzelyová

Predseda OZ PŠaV:  Eva Vardžíková

Referent BOZP, CO a PO:  Stanislav Vaňo

Rada školy: Členovia rady školy na funkčné obdobie 2020 – 2024

P.č.

Titl.

Meno

Priezvisko

Delegovanie

1.

Mgr.

Miriam

GUZY

zástupca PZ - predseda RŠ

2.

Mgr.

Mária

HRABČÁKOVÁ

zástupca PZ

3.

 

Antónia

PETREKOVÁ

zástupca NZ

4.

Ing.

Pavol

ELIÁŠ

zástupca rodičov

5.

Ing. 

Jaroslav

ŠOLTYS

zástupca rodičov - podpredseda RŠ

6.

Mgr.

Alena

NEMERGUTOVÁ

zástupca rodičov

7.

Ing.

Martina

POTOCKÁ

zástupca rodičov

8.

JUDr.

Martin

JUDIČÁK

zástupca zriaďovateľa - prednosta MsÚ

9.

Mgr.

Eva

MOTÝĽOVÁ

poslankyňa MsZ

10.

Mgr.

Alžbeta

ŠOLTISOVÁ

poslankyňa MsZ

11.

 

Jozef

POTOCKÝ

poslanec MsZ

 

PZ – pedagogický zamestnanec
NZ – nepedagogický zamestnanec
MsÚ – mestský úrad
MsZ – mestské zastupiteľstvo

 

Rodičovská rada školy :

predseda :   Ing. Martina Potocká

členovia :      Mgr. Alena Nemerguthová         Mária Dujavová

        Tatiana Jadvišová                     Antónia Petreková 

 

Metodické orgány školy :

1. Metodické združenia

Pracujú podľa vypracovaných a riaditeľkou schválených  plánov práce na celý školský rok. Ich činnosť je pravidelne kontrolovaná zástupkyňou riaditeľky školy pre I. stupeň.  

Samostatne je zriadené metodické združenie pre prácu so žiakmi zo  znevýhodneného  sociálneho prostredia.

Metodické združenie

Vedúci metodického združenia

Primárne vzdelávanie

Mgr. Anna Tkáčiková, Ľubomíra Mrušová

Školský klub detí

Viktória Semaníková

 

2. Predmetové komisie

Predmetové komisie pracujú podľa vypracovaných a riaditeľkou schválených  plánov práce na celý školský rok. Ich činnosť je pravidelne kontrolovaná zástupkyňou riaditeľky školy.

2.1 Prírodovedné predmety

Predmetová komisia

Vedúci predmetovej komisie

Matematika, Fyzika, Informatika

PaedDr. Ľuboslava Ondková

Biológia, Chémia, Geografia

Mgr. Kamila Dvorščáková

 

2.2 Výchovné predmety

Predmetová komisia

Vedúci predmetovej komisie

Telesná  a športová výchova, Technika,

Výtvarná výchova, Hudobná výchova

Mgr. Erich Šlosár

Dejepis, Občianska náuka, Obohatenie,

Náboženská výchova, Etická výchova

Mgr. Ján Jaško

 

2.3 Jazyky a spoločenskovedné predmety

Predmetová komisia 

Vedúci predmetovej komisie

Slovenský jazyk a literatúra,
Čítanie s porozumením

Mgr. Katarína Falatová

Anglický jazyk, Ruský jazyk,
Nemecký jazyk

Mgr. Ľuboslava Kostelníková