Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Žiacky parlament

 • Prednášky a besedy počas celého školského roka v spolupráci s koordinátorom ľudských práv a Unicefu.

  Mesiac

  Obsah

  september 2019

  9. september: Deň obetí holokaustu – rozhlasová relácia

  Biela pastelka – pomoc pri zbierke

  október 2019

  Eliminácia šikanovania v škole

  október 2019 – január 2020

  Súťaž o najčistejšiu triedu

  december 2019

  Organizácia Mikuláša pre školu

  Pomoc pri zbierke pre Afriku

  Deň ľudských práv - celoškolská aktivita

  Namaľuj si svoje práva

  január 2020

  Súťaž pre I. stupeň – bábkové divadielko

  Súťaž pre 2. stupeň – trieda, v ktorej sa najlepšie učí

  február 2020

  Vyhodnotenie súťaže o najčistejšiu triedu

  marec 2020

  Deň učiteľov

  apríl 2020

  Práca s internetom – Chcem vedieť viac o ľudských právach

  Deti sveta

  máj 2020

  Deti chcú milovať – 10 želaní – aktivita pre všetkých žiakov

  Modrý gombík – pomoc pri zbierke

   

  Hlavný cieľom Žiackeho parlamentu je viesť žiakov k spolupráci s triednymi kolektívmi, učiteľmi a vedením školy. Participovať na  zdarnom chode školy a podieľať sa na vytváraní zdravej klímy školy.

  Koordinátor:  ThLic. Janka Koláriková

   

  27.09.2019 12:34 | viac »
 • Parlamentný tím v školskom roku 2019/2020  tvoria žiaci:

  5. roč.:  S. Balčáková,  B.  Maťašová,  S. Vojčíková 

  6. roč.:  I. Hrabčák,  A. Valkovičová,  M. Mudra,  A. Potocká        

  7. roč.:  A. Lichvarčík, S.  Borsuková, O.  Havaj

  8. roč.:  A. Letkovská,  R.  Mészárosz

  9. roč.:  M. Seman, N. Gajdošová

  Predseda:  Róbert  Mészáros         

  Koordinátor: ThLic. Janka Koláriková

  27.09.2019 12:16 | viac »
 • Deň tolerancie 16.11.2018

  Žiaci žiackeho parlamentu urobili malú anketu o znášanlivosti. Nastúpiš do autobusu a sú voľné dve miesta: vedľa cudzinca a vedľa zanedbaného človeka. Otázka znela: Ku komu by si si sadol? Žiaci odpovedali: 80 % by si sadlo k cudzincovi, 10% k zanedbanému človeku a 5% by hľadalo inú možnosť: ostali by stáť a 5 % neodpovedalo. Ku komu by si sadol ty? Čo dokážeš ešte tolerovať pri hádke, v rodine, kamarátskom vzťahu, v triede, v športovej hale... Skúsme sa zamyslieť...

  20.11.2018 09:54 | viac »
 • I. STUPEŇ:
  Tamara Bajtošová,  Jakub  Figura, Silvia Vojčíková

  II. STUPEŇ:
  Adela Valkovičová 5.B, Adela Potocká 5.D, Mária Múdra 5.C, Ivan Hrabčák 5.A, Sophia Borsuková 6.B, Alan Lichvarčík 6.A, Alexia Katrína Letkovská 7.A,  Samuel Kysel 7.A,  Nataša Gajdošová 8.B,  Karin Jendrichovská 8.A, Karolína Pekárová 9.A,  Nemergut Peter 9.A

  PREDSEDA:  Jendrichovská Karin

  PODPREDSEDA:  Valkovičová  Adela
   

  04.10.2018 10:01 | viac »
 • September

  • Úvodné zasadnutie školského žiackeho parlamentu
  • Predstavenie členov žiackeho parlamentu
  • Voľba predsedu, podpredsedu žiackeho parlamentu
  • Schválenie stanov žiackeho parlamentu, schválenie plánu činnosti žiackeho parlamentu na školský rok 2018/2019
  • Zorganizovať besedu – Dohovor o právach dieťaťa

  Október

  • Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu jesennú dekoráciu
  • Jesenná burza /predaj dekorácií/

  November

  • 16. november - Medzinárodný deň tolerancie rozhlasová relácia pre školu

  December

  • Lucia – udržiavanie ľudových tradícií
  • Organizácia Mikuláša – pre žiakov I. stupňa
  • Deň ľudských práv – celoškolská aktivita: Namaľuj svoje práva

  Január

  • Medzinárodný deň bez internetu – Školská knižnica
  • Zdravý životný štýl, zdravý telesný a duševný rozvoj
  • Príprava valentínskej pošty

  Február

  • Výroba jarnej výzdoby do vestibulu školy
  • 14.2. – Valentínska pošta – príspevok do školského rozhlasu a odovzdanie Valentínok

  Marec

  • Deň učiteľov – poďakovanie učiteľom – príspevok do školského rozhlasu

  Apríl

  • Separácia odpadu – príspevok do školského rozhlasu
  • Deň Zeme

  Máj

  • Deň matiek – príspevok do školského rozhlasu

  Jún

  • Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu – vyhodnotenie práce ŽP

  Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2018/2019 je len orientačný, je otvorený a počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia, meniť ho, upravovať a dopĺňať podľa potreby.

  ThLic. Janka Koláriková - Koordinátor ŽP

  27.09.2018 10:30 | viac »
 • Jeseň v škole

  Našou prvou aktivitou, ktorá sa konala na druhom stupni bola jesenná výstava, v rámci ktorej mohli žiaci vystavovať svoje jesenné ikebany a koše s plodmi jesene. Chodba tak žiarila krásnymi dielami, za ktoré mohli učitelia aj samotní žiaci hlasovať. K najkrajším prácam patrili:

  3.miesto: Karin Jendrichovská- 7.A

  2.miesto: Patrik Ondrej- 6.A

  1.miesto: Natália Semančíková- 6.A

  GRATULUJEME!

  Voda v afrických krajinách

  27.10.2017 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili interaktívneho stretnutia na tému dôležitosti a nevyhnutnosti vody pre život. Prednáška bola zameraná na porovnanie situácie dostatku/nedostatku pitnej vody u nás a v afrických krajinách. Žiaci sa prostredníctvom aktivít a hier presunuli do vzdialených krajín afrického kontinentu. Možno aj touto činnosťou si pri najbližšom umývaní riadu či dennej hygiene uvedomia, že pitnou vodou musíme šetriť, pretože jej zdroje na Zemi sa míňajú.

  08.11.2017 11:01 | viac »
 • I.STUPEŇ

  Noah Bakoň - 4.A

  Adela Valkovičová-  4.B

  II.STUPEŇ

  Sophia Borsuková- 5.B

  Alan Lichvarčík- 5.A

  Alexia Katrína Letkovská-6.A

  Kysel Samuel- 6.A

  Gajdošová Nataša-7.B

  Jendrichovská Karin-7.A

  Karolína Pekárová- 8.A

   Nemergut Peter- 8.A

  Jadvišová Natália -9.A

  Viktorová Lea -9.A

  PREDSEDA:      Viktorová Lea -9.A

  PODPREDSEDA:    Jendrichovská Karin-7.A

  08.11.2017 10:58 | viac »
 • Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, radi by sme Vás oboznámili so zložením a s činnosťou žiackeho parlamentu, ktorý pracuje aj v tomto školskom roku 2016/2017.
  Jeho predstaviteľmi sa stali:
  Za 9.ročník: Šimon Kravec, Laura Uchalová
  Za 8.ročník: Lea Viktorová, Natália Jadvišová
  Za 7.ročník: Karolína Pekárová, Peter Nemergut
  Za 6.ročník: Nataša Gajdošová, Karin Jendrichovská
  Za 5.ročník: Alexia-Katarína Letkovská, Kysel Samuel
  Za 4.ročník: Alan Lichvarčík, Sophia Borsuková

  Základným poslaním parlamentu je:
  1. Riešenie výchovno – vzdelávacích problémov.
  2. Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole.
  3. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickým pracovníkmi.
  4. Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku.
  5. Usmerňovanie správania sa aj mimo školy.
  6. Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu učiteľov a žiakov.
  7. Spolupráca s koordinátorom prevencie na škole – aktivity.
  8. Snaha o začlenenie Dohovoru o právach dieťaťa do výchovno- vzdelávacieho procesu.

  Člen žiackeho parlamentu má právo :
  • podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností
  • asertívne vystupovať na pôde ŽP (predkladať vlastné názory, pripomienky, možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti)
  • zmeniť svoj názor
  • vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam

  K povinnostiam člena žiackeho parlamentu patrí:
  • dodržiavať stanovy ŽP
  • pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽP
  • informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa
  • plniť uznesenia ŽP
  • aktívne sa podieľať na činnosti ŽP

  Aktivity, ktoré sme si pripravili:
  1. Anonymná schránka
  2. Žiacke hliadky
  3. Jeseň v škole- výstava
  4. Vzdelávanie žiakov žiakmi: „PEER-TO-PEER“
  5. Spolupráca so školským časopisom -Školáčik
  09.11.2016 22:46 | viac »
 • 25.04.2016 18:33 | viac »
 • 25.04.2016 18:33 | viac »
 • Členovia žiackeho parlamentu si pre svojich spolužiakov pripravili aktivitu, v rámci ktorej sa snažia vytvoriť priestor na pripomienky žiakov, ich nápady a postrehy. V pravidelných intervaloch sa bude konať zbieranie ich podnetov do tzv. anonymnej schránky, tie sa následne vyhodnotia, prekonzultujú a budú sa hľadať riešenia na zlepšenie školskej klímy a vyučovacieho procesu.
  21.02.2016 19:41 | viac »
 • Dňa 5.2.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Žiackeho parlamentu, v rámci ktorého sa prejednávali rôzne body ako napríklad spracovanie výsledkov anonymnej schránky, hľadanie riešení  na podnety žiakov, pripravovali sa aktivity na nasledujúce obdobie . V piatok 12.2.2016 sa členovia parlamentu stretnú s vedením školy a svoje pripomienky, návrhy a nápady spoločne prekonzultujú. Veríme, že výsledkom tohto stretnutia budú závery, ktoré pomôžu spríjemniť školské prostredie a klímu na našej škole.

   
  21.02.2016 19:13 | viac »
 • I.STUPEŇ
  Alexia Katrína Letkovská - 4.A
  Kysel Samuel - 4.A
  II.STUPEŇ
  Gajdošová Nataša - 5.B
  Jendrichovská Karin - 5.A
  Klára Valéria Hudáková - 6.C
   Nemergut Peter - 6.A
  Jadvišová Natália - 7.A
  Viktorová Lea - 7.A
  Kravec Šimmon - 8.A
  Uchalová Laura - 8.A
   Blaščáková Kristína -  9.C
  Pavuk Filip - 9.A
  PREDSEDA: Filip Pavuk
  PODPREDSEDA: Laura Uchalová

   
  12.11.2015 11:41 | viac »
 • Sľubujem na svoju česť a svedomie,

  • že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP
  • že budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov
  • že budem spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi, Radou školy
  • a robiť všetko pre dobré meno našej školy.

   

  Tak sľubujem!

  19.10.2015 13:58 | viac »
 • Dňa 6.11.2013 zástupcovia žiackeho parlamentu zorganizovali v multimediálnej učebni pre svojich spolužiakov výstavu "Plody jesene".
  Súčasťou prehliadky bolo aj hlasovanie o najkrajší "plod jesene".
  12.11.2013 19:09 | viac »
 • 1.1
  Základné ustanovenia ŽP     
  1. Žiacky parlament je poradným orgánom riaditeľa školy. Je zložený zo žiakov školy a pedagogických pracovníkov. V parlamente sú žiaci 4. – 9. ročníka.
  2. Za každú triedu je jeden poslanec, koordinátor ( pedagogický pracovník) a riaditeľ školy.
  1.2
  Poslanie ŽP
  1. Riešenie výchovno – vzdelávacích problémov.
  2. Návrh opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole.
  3. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickým pracovníkmi.
  4. Hľadanie východiska pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku.
  5. Usmerňovanie správania sa aj mimo školy.
  6. Zavádzanie prvkov demokracie vo vzťahu učiteľov a žiakov.
  7. Spolupráca s koordinátorom prevencie na škole – aktivity.
  1.3
  Organizácia činnosti ŽP
  1. Voľba poslancov – žiakov je na 1 rok.
  2. Zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
  3. Poslanci volia medzi sebou predsedu a podpredsedu ŽP.
  4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok.
  5. Parlament zasadne najmenej 4 krát do roka, alebo podľa potreby.
  6. Na 1. zasadnutí si určia termín, zvolia vedenie a pripravia plán práce.
  1.4
  Členstvo
  1. Členstvo v ŽP vzniká poverením zástupcu triedy 4. - 9. ročníka ZŠ priamou voľbou    triednym kolektívom
  2. Člen musí byť schopný riešiť dané problémy v kolektíve triedy
  3. Zánik členstva v ŽP :
      a) vystúpením
      b) vylúčením
      c) zánikom ŽP
  1.5
  Práva a povinnosti členov
  1. Člen má právo :
      - podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností
      - asertívne vystupovať na pôde ŽP
  (predkladať vlastné názory, pripomienky, možnosti riešenia kultivovaným vystupovaním tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti )
      - zmeniť svoj názor
      - vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam
  2. Povinnosti člena :
      - dodržiavať stanovy ŽP
      - pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽP
      - informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa
      - plniť uznesenia ŽP
      - aktívne sa podieľať na činnosti ŽP

  Predseda ŽP:   Karin Semančíková    9.A
  Členovia ŽP:  Natália Jacková              5.A                           Dominika Puškášová       9.C
                           Daniel Petriľák               6.A                            Dávid Duda                        7.D
                           Filip Pavúk                      7.A                             Klára Hudáková                4.B
                           Alexandra Kužmová      8.A                             Jaroslav Áron                     8.B
                        
  V Sabinove 1 .9.2013                                                                                                 
  11.11.2013 21:57 | viac »
 • Takže, čo robíme?

     Aj v tomto školskom roku bolo našou prvou úlohou popremýšľať o tom, čo by sme nové a zaujímavé navrhli v pláne ŽP. Čo by nás v škole zabavilo, aby sme mohli ukázať, akí sme šikovní, tvoriví, no prosto my.

     Teraz sa stretávame každý prvý pondelok, v mesiaci, 6. vyučovaciu hodinu, zhovárame sa spolu, dohovárame sa na úlohách, ktoré máme splniť s našimi spolužiakmi, tvoríme ankety...

     Počas školského roka ak niekoho z vás napadne niečo nové, ak bude to možné, tak to aj zrealizujeme. Preto, ak máte nápad, príďte za nami. Všetky návrhy si radi vypočujeme. Tešíme sa na vás!         
  11.11.2013 22:15 | viac »