Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Polročné prázdniny

  Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že polročné prázdniny v školskom roku  2019/2020 budú v pondelok  3. februára 2020. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne  4. februára 2020 (utorok).

  Mgr. Alena Mladá -  riaditeľka školy

 • Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta

  V zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  Predmet nájmu: nebytové priestory v budove Základnej školy, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove o celkovej výmere 53 m2, nachádzajúcich sa na prízemí so samostatným vchodom – Stavba so súp. č.383, na p. č. 258/17 zapísaná na LV 3408.


  Účel nájmu: priestory – zriadenie Centra pre poskytovanie komplexnej špeciálno-pedagogickej činnosti a všeobecné prospešné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

  Doba nájmu: do 31.12.2024.

  Nájom: Minimálna cena nájmu pre uvedený účel je v súlade s Cenníkom schváleným uznesením MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 vo výške 27,00 € /m2/ rok .


  Predkladanie ponúk: K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku v zalepenej obálke najneskôr v lehote do 20.2.2020 do 12.00 hod (cenová ponuka doručená poštou alebo osobne musí byť najneskôr 20.2.2020 už zapísaná v registratúrnom denníku).


  Adresa na doručenie ponuky: Základná škola, Ul. 17. novembra 31, 08301 Sabinov resp. doručiť osobne s vyznačením: „Neotvárať - Priamy prenájom – Centrum vzdelávania “.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
  - kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
  - o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
  - zrušenie zámeru bude zverejnené na http://zsnovsab.edupage.org,
  - predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
  - odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

  Bližšie informácie poskytne: Mgr. Alena Mladá, t. č. 0918436307.

 • Základný lyžiarsky výcvik

  V dňoch 13.01. až 17.01.2020 sa v lyžiarskom areáli  Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách uskutočnil Základný lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka. Kurzu sa zúčastnilo 36 žiakov pod vedením štyroch inštruktorov. Žiaci sa po prvotnom rozdelení do jednotlivých výkonnostných skupín postupne oboznamovali so základmi zjazdového lyžovania, ako aj s podmienkami a nástrahami, ktoré sú príznačné pre túto lokalitu. Po fyzicky i psychicky náročnom výcviku žiaci našli útočište v neďalekom hoteli Morava, kde ich okrem komfortného ubytovania v podobe 2 - 4 izbových izieb čakala bohatá a kvalitná strava , ako aj relax  prostredníctvom spoločenských hier. Okrem praktickej časti výcviku sa žiaci každý večer mohli čo to dozvedieť o  pohybe a pobyte na svahu, prvej pomoci pri úrazoch,  histórii lyžovania,  lyžiarskych  disciplínach ako aj bývalých a súčasných  hviezdach  alpského lyžovania.  A keďže si všetci účastníci kurzu osvojili základné techniky zjazdového lyžovania bez   väčšieho zranenia spolu s vynikajúcim počasím, môžeme konštatovať, že cieľ  bol úspešne splnený  a už teraz sa tešíme na budúci rok.

 • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 15. 1. 2020  sa v priestoroch ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove  uskutočnil 30. ročník okresného kola Olympiády v anglickom  jazyku. Zástupcovia dvanástich  škôl sabinovského okresu  bojovali o umiestnenia v dvoch súťažných kategóriách.  V silnej konkurencii preukázali najlepšie jazykové zručnosti títo žiaci:  

  Kategória 1A (5. - 7. ročník):

  1. Alexandra Salanciová -  ZŠ Komenského 13, Sabinov
  2. Klára Pružinská – ZŠ s MŠ Brezovica
  3. Elena Mačová -  ZŠ s MŠ Šarišské Dravce

  Kategória 1B (8. - 9. ročník):

  1. Klára Stračiaková - ZŠ Ul. 17.novembra, Sabinov
  2. Lukáš Závada - ZŠ, Hviezdoslavova 1, Lipany
  3. Timur Alexachin – Gymnázium, Komenského 13, Lipany

  Víťazi okresného kola budú náš okres reprezentovať v krajskom kole. Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom blahoželáme.

  A.Trojanovičová

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že do 20.1.2020 je potrebné uhradiť réžiu vo výške 12,00 € za jedného stravníka (t.j. za mesiace 01/2020 - 06/2020) jednorazovo.

 • Platby za ŠKD po novom

  Oznamujeme rodičom žiakov, ktorých deti sú prihlásené do ŠKD, že od 1.1.2020 je možné uhrádzať poplatky do ŠKD už len bezhotovostne. Môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

  1) Pohodlne prostredníctvom služby VIAMO priamo z webového prostredia EduPage stránky školy (len pre klientov VÚB banky, OTP banky a Tatra banky):

  Prihláste sa do EduPage (https://zsnovsab.edupage.org/user/). V menu zvoľte Platby, kde nájdete všetky poplatky, ktoré treba za dieťa uhradiť. Označte platby, ktoré chcete uhradiť a kliknite na tlačidlo "Zaplatiť". Systém Vám automaticky vygeneruje QR kód, ktorý oskenujete vo svojej Viamo mobilnej aplikácii (Tatra banka VIAMO, VÚB VIAMO, OTB VIAMO - stiahnete z Obchod Play, App Store). Po zaplatení budete ihneď informovaní o realizácii platby.

  2) Prostredníctvom internet bankingu:

  Číslo účtu IBAN: SK19 0200 0000 0016 2899 0251

  Variabilný symbol: 174

  Do správy pre prijímateľa uveďte Meno a priezvisko dieťaťa a oddelenie ŠKD

  Rozpis platieb od 1.1. do 30.6.2020:

  • Obdobie 01/2020 - 02/2020: suma 16€, termín splatnosti 20.1.2020
  • Obdobie 03/2020 - 04/2020: suma 16€, termín splatnosti 20.3.2020
  • Obdobie 05/2020 - 06/2020: suma 16€, termín splatnosti 20.5.2020

  Údaje potrebné k úhrade poplatkov môžte získať aj ich oskenovaním z QR kódu získaného z aplikácie EduPage.

   

 • Mestská polícia v Sabinove medzi deťmi v ŠKD

  Mestská polícia v Sabinove  4. decembra 2019 v realizácií preventívnych  aktivít pre deti navštívila ŠKD pri ZŠ Ulica 17. novembra, aby spolu s deťmi hovorili o téme šikanovania a kyberšikana.

  „Deti, ktoré sú šikanované, musia nájsť odvahu povedať o tom dospelému, môžu prísť na políciu, zavolať na Linku detskej dôvery...“ upozorňovali mestskí policajti  Marek Andraščík a Jaroslav Falat  sústredene počúvajúcich chlapcov a dievčatá.

  Šikanovanie znamená, keď jedno alebo viacero detí úmyselne a bezdôvodne, často opakovane, ubližuje druhému. Môže to byť napríklad bitie, strkanie, zastrašovanie, ohováranie, vydieranie, nadávky, vylučovanie z kolektívu, ale aj ako sa správať, aby sa nestali obeťou šikanovania,...kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete... upresňovali ďalej príslušníci MsP .

  Na základe záujmu policajti deťom sľúbili, že v jarných mesiacoch budú v spolupráci pokračovať a to s praktickými ukážkami na mobilnom dopravnom ihrisku.

  Za pekné odpoludnie ďakujeme, deti zo školského klubu .

 • Vianočné prianie

  Príjemné prežitie vianočných sviatkov,

  naplnené láskou, porozumením a zdravím

  a úspešný rok 2020 Vám praje kolektív

  zamestnancov ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove

 • Vianočné prázdniny

  Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že Vianočné prázdniny sa  začnú v pondelok 23. decembra 2019 a skončia sa v utorok 7. januára 2020. Školské vyučovanie sa začne v stredu 8. januára 2020.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Organizácia vyučovania dňa 20.12.2019 (piatok)

  0. - 4. ročník:

  • žiaci budú mať 4 vyučovacie hodiny podľa platného rozvrhu hodín

  5. - 9. ročník:

  • 1. - 2. hodina - podľa platného rozvrhu hodín
  • po 2. vyučovacie hodine sa žiaci zúčastnia Vianočného hodobno-scénického pásma v podaní Folklórneho súboru Sabinovčan v MsKS Sabinov
  • po skončení predstavenia bude vyučovanie ukončené (cca o 12.00 hod)

  Obedy budú vydávané do 13.00 hod.

  ŠKD bude v daný deň v prevádzke bez obmedzení

 • Unicef - Vianočný bazár 2019

  Dňa 13. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnil Vianočný bazár. Výnos z tohtoročného bazáru bude využitý na pomoc deťom, ktoré to najviac potrebujú. Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do tohto bazáru sa nám podarilo na našej škole vyzbierať krásnu sumu 1 113 eur, ktorú sme zaslali nadácii UNICEF. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

 • Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 9. 9. 2019 pre školský rok 2019/2020 VII. ročník výtvarnej súťaže „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Téma v tomto školskom roku bola „ Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“. V okresnom kole získal v 2. kategórii krásne 2. miesto žiak 2.C triedy Matúš Poklemba. Súťažnú prácu venoval pamiatke záchranárov V. Šefčoviča a P. Zábojníka, ktorí tragicky zahynuli tohto roku.

  Matúškovi srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších tvorivých úspechov.

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom školskej jedálne, že v mesiaci december 2019 sa môžu odhlásiť z obedov najneskôr do 16.12.2019 (pondelok).

  Za  pochopenie ďakujeme.

 • Vianočný bazár 2019
 • Svetový deň ľudských práv

  Dňa 10.12.2019 sme si pripomenuli Svetový deň ľudských práv formou násteniek, rozhlasovej relácie i kreatívnosťou žiakov 1.stupňa.

 • 27. ročník Šalianskeho Maťka

  Tematika povestí je veru rozmanitá. Jedny opisujú príbehy rôznych hradov a zámkov, jedny zas osudy ľudí, ktorých sužuje nenávisť, pýcha, nešťastná či nenaplnená láska. Tohtoročný 27. ročník súťaže Šaliansky Maťko, ktorá je zameraná na prednes slovenských povestí, sa konal na pôde našej školy dňa 9. decembra 2019. Žiaci umiestnení na prvých priečkach zaujali porotu výberom zaujímavých textov a zároveň aj pútavým prednesom. V najmladšej kategórii nás bude reprezentovať Dominika Košalková z 2. C, v druhej kategórii na okresné kolo postúpila Michaela Šoltysová zo 4. A a Natália Novická zo 6. A zastúpi našu školu v tretej kategórii. Pevne veríme, že „ženskej“ zostave sa bude rovnako dobre dariť aj naďalej.

 • Exkurzia do múzea, archívu i galérie v Košiciach

   

  Žiaci V. A, V. B, V. C a V. D triedy sa 4. a 5. 12. 2019 zúčastnili exkurzie do Miklušovej väznice, Štátneho archívu Košice a Východoslovenskej galérie Košice. Čakalo ich tam pútavé rozprávanie sprievodkýň, tvorivý workshop v galérii i zaujímavá expozícia v rámci tematického celku hodín výtvarnej výchovy - Podnety fotografie.Domov si žiaci odniesli množstvo cenných informácií z histórie, dejín regiónu i umelecké zážitky. Celkovú atmosféru exkurzie umocnilo i čaro predvianočných Košíc.

 • Nadaný žiak Oliver Ďurica oboznámil vysokoškolákov so svojou ročníkovou prácou

  V novembri sa na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo zaujímavé stretnutie nadaných detí s vysokoškolákmi.

  Učenie vymenili vysokoškoláci na chvíľu za prednášky odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. V zaujímavom výučbovom bloku sa tiež predstavili nadané deti z Prešova a Sabinova.

  Úvod odborného seminára „Ako sa učia nadané deti“ patril príhovoru prodekanky pre vonkajšie vzťahy, rozvoj a hodnotenie kvality PaedDr. Lucii Mikurčíkovej, Ph. D. , BCBA. Diagnostiku všeobecne intelektovo nadaného dieťaťa, charakteristické prejavy intelektovo nadaných detí, identifikáciu intelektovo nadaného dieťaťa a formy vzdelávania nadaných detí v základnej škole priblížila psychologička Centra Mgr. Slávka Demčáková.

  Výchovno-vzdelávaciemu procesu a práci s nadanými deťmi sa v prednáške venoval učiteľ a špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč. Zúčastnených oboznámil s možnosťami vzdelávania nadaných detí, množstvom projektov, záujmových aktivít a mimoškolským vzdelávaním tejto cieľovej skupiny. Zároveň predstavil celoslovenskú iniciatívu Rozumieme nadaným.

  V ďalšom bloku prednášok vystúpili samotné nadané deti.

  Našu školu na tejto aktivite reprezentoval štvrták Oliver Ďurica. Ten sa pustil do obhajoby svojej ročníkovej práce a ponúkol prednášku o hudobných nástrojoch, ktorou všetkých poslucháčov veľmi zaujal. Za takúto skvelú reprezentáciu ďakujeme a prejeme ešte veľa podobných skúseností.

  Stretnutie nadaných detí s vysokoškolskými študentami prinieslo pohľad detí na vzdelávanie nadaných detí na Slovensku. Úspešná spolupráca Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove prerástla do ďalšej aktivity, na ktorú vysokoškoláci len tak nezabudnú. A nielen oni.

 • Triedne aktívy RZ (konzultačné hodiny)

  Termín: 9.12.2019 (pondelok) o 15.30 hod.

 • 12. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Už niekoľko rokov naša škola organizuje predmetové postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl (8. a 9. ročníkov ZŠ a žiakov 3. a 4. ročníkov osemročných gymnázií) z niekoľkých vyučovacích predmetoch. Dňa 27. novembra 2019 sa na pôde našej školy uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V konkurencii žiakov z nášho sabinovského okresu nás potešila tretia priečka ôsmačky Tamary Radvanskej. Srdečne jej gratulujeme a z jej úspechu sa úprimne tešíme! 

strana: