Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Sabinovský autorský a recitátorský máj – SARM

  Dňa 17. mája 2022 sa v MsKS konal  37. ročník SARM-u. Tento deň sa koná pri príležitosti narodenia sabinovskej spisovateľky Jolany Cirbusovej, ktorá v meste Sabinov pôsobila od roku 1916. Na jej počesť sa stretli nadaní mladí spisovatelia a recitátori poézie a prózy. Tento rok sa tejto literárnej súťaže zúčastnilo 14 škôl z celého okresu mesta Sabinov. Naši žiaci v tvrdej konkurencii obstáli výborne a medzi ostatnými prítomnými obhájili svoje skúsenosti. Ocenení boli títo žiaci: Soňa Dvorščáková a Dorota Poklembová z 2.B (prednes poézie), Ján Jankura z 3.D (prednes prózy), Matias Gajdoš z 3.B (prednes poézie), Nina Ďuďaková z 3.D (vlastná tvorba – próza), Sarah Borsuková zo 6.B (prednes poézie), Ivan HrabčákNatália Novická z 8.A (prednes v próze), Oliver Demko z 9.B (vlastná tvorba - próza).  Laureátkou vo svojej kategórii sa stala Kristína Kyseľová zo 6.A (prednes prózy). Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

 • Schválenie Dodatku č. 1 k Školskému poriadku
 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ na Ul. 17. novembra 31 v Sabinove v súlade s § 150 ods. 5 zákona  245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje, že poskytuje z organizačných dôvodov  žiakom 0. až 9. ročníka (s výnimkou žiakov 5. ročníka a žiakov 6. ročníka, ktorí sa zúčastnia plaveckého výcviku)

  dňa 18. mája 2022 (streda) riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie: Dňa 18. mája 2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov  5. ročníka Testovanie 5 2022 (T5 2022)  zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. V uvedený deň budú všetci žiaci okrem žiakov 5. ročníka automaticky vyhlásení zo stravovania v školskej jedálni. Školský klub detí bude v prevádzke podľa záujmu rodičov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 19. mája 2022 (štvrtok).  

  Viac info o testovaní: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

  Mgr. Dušan Cuker - riaditeľ školy

 • Jazykový kvet 2022 – krajské finále

  Postup Natálie Novickej (8.A) do krajského finále celoštátnej jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet bol pre nás veľkým potešením a zároveň výzvou. Tak ako semifinálové kolo, aj krajské finále tejto súťaže prebehlo online formou. Našou úlohou bolo preto natočiť novú videonahrávku Natáliinho prednesu prózy v anglickom jazyku a zapracovať do nej pripomienky poroty. Natália sa zodpovedne a s veľkým odhodlaním pustila opäť do práce, spolu sme rozoberali text, vylepšovali výslovnosť, prízvuk, intonáciu, gestikuláciu aj mimiku tváre. Z viacerých natočených videí sme vybrali to najlepšie, odoslali ho do súťaže a s napätím očakávali vyhodnotenie. Dňa 8.5.2022 boli zverejnené výsledky krajského finále. Natália, so svojím pútavým prednesom ukážky “The owl who was afraid of the dark“, získala krásne 3. miesto. K umiestneniu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2022

  Dňa 10. 5. 2022 sa na ZUŠ v Lipanoch uskutočnilo okresné kolo celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2022. V silnej konkurencii sa naši traja reprezentanti umiestnili na popredných priečkach.

  1. MIESTO v 1. kategórii obsadila LENKA PALENČÁROVÁ, 2.B

  3. MIESTO v 2. kategórii obsadil TOMÁŠ KYSEĽA, 4.C

  3. MIESTO v 3. kategórii obsadila ADELA ONDREJOVÁ, 7.A

  Oceneným zo srdca ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a víťazke Lenke Palenčárovej želáme veľa šťastia v krajskom kole.

 • Kolorit slovenského ornamentu

  V rámci sprievodných podujatí osláv Dní mesta Košíc sa konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Kolorit slovenského ornamentu. Slávnostná vernisáž a ocenenie víťazných žiackych prác sa uskutočnilo v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO v Košiciach pod záštitou primátora Košíc.

  Súťaž organizoval Dom Matice slovenskej v Košiciach, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Súkromné etnografické múzeum HUMNO v Košiciach. Z 95 zaslaných prác 2. miesto získala žiačka 8. C triedy, Terézia Kočiščáková. Tá obsadila aj 3. miesto v elektronickom hlasovaní.

  Laura Mikitková zo 6. C triedy získala za svoju výtvarnú prácu Čestné uznanie. Obom oceneným žiačkam srdečne blahoželáme.

 • Oznam pre rodičov novoprijatých žiakov pre šk. rok 2022/2023

  Vážení rodičia, v tomto týždni Vám bolo doručené oznámenie o prijatí Vášho dieťaťa na základné vzdelávanie v našej škole od 01.09.2022. Zároveň bola realizovaná distribúcia rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí do Vašich elektronických schránok (www.slovensko.sk).

  Ak nemáte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, rozhodnutia si príďte vyzdvihnúť osobne v dňoch 09.05.2022 až 12.05.2022 v čase od 10.30 hod. do 15.30 hod. na vrátnicu základnej školy.

 • Čerstvé hlavičky

  Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší, máme viac energie a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde!

  Hlasujte vo 4. ročníku projektu Čerstvé hlavičky od 28. 4. do 1. 6. 2022! Víťazné školy získajú pravidelnú zásobu čerstvého ovocia a zeleniny na nasledujúci školský rok 2022/2023!

  Postup - registrácia a hlasovanie (pdf)

 • Výstavka moderných malieb I. Hrabčáka

  Na 2. poschodí školy vznikla minigaléria výtvarných prác mladých talentov. Tento mesiac svoju tvorbu a záľubu v abstraktnom umení predstavuje svojimi dielami Ivan Hrabčák, žiak 8. A triedy. Veľa ďalších tvorivých úspechov prajeme.

 • Vesmír očami detí

  Žiaci 2. stupňa našej školy získali diplom z Hvezdárne a planetária Prešov za prínos do súťaže a vecné ceny v okresnom kole súťaže Vesmír očami detí. Víťazom školského kola bola Chloe Grančaiová z 5. D triedy s prácou Mimozemšťan.

 • Exkurzia do tkáčskej dielne

  Žiaci 7. B triedy sa ako víťazi projektu MY tkáme zúčastnili exkurzie do tkáčskej dielne Ateliér MY v Prešove. V tvorivej atmosfére teambuildingu si vyskúšali tkanie na tradičných krosnách, uplietli si ručné výrobky - tenerify, namaľovali obrazy na tému Ľan. Dozvedeli sa o tradícii tkania, ale i o modernom pojme fast fashion a konzumnom štýle života. Okrem krásnych zážitkov si z ateliéru odniesli i 3 vlastnoručne utkané koberčeky - tkané s láskou, pretkané tradíciou... Žiaci našej školy tým ukázali, že dokážu tradičnými postupmi a s novými materiálmi vytvoriť výrobky, spájajúce tradíciu s inovatívnosťou.

 • SMARTS

  Naša škola sa už druhýkrát zapojila do projektu VEGA 1/0254/20 Pedagogickej fakulty, Prešovskej univerzity v Prešove, pod názvom SMARTS - na stimuláciu exekutívnych funkcií a metakognitívnych schopností žiakov. Projekt prebiehal od novembra 2021 do marca 2022 a spolu bolo zapojených až 35 žiakov 3.- 4. ročníka. Zámerom aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti, bolo prostredníctvom inovatívnych stratégií, naučiť žiakov pracovať s náučným textom.  Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme a veríme, že získané vedomosti naplno využijú vo svojom ďalšom vzdelávaní.

 • Príkaz prednostky Okresného úradu Sabinov
 • Slávik Slovenska 2022

  Dňa 27.4.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2022.. Zúčastnilo sa 32 žiakov 2. - 8. ročníka, ktorí o postup zabojovali v 3. kategóriách.

  Víťazmi sa stali:

  1. KATEGÓRIA - Lenka Palenčárová, 2.B

  2. KATEGÓRIA -Tomáš Kyseľa, 4.C

  3. KATEGÓRIA - Adela Ondrejová, 7.A

  Výhercom gratulujeme a držíme palce v úspešnej reprezentácii našej školy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 10.5.2022 v Lipanoch.

 • Beseda s pracovníčkou ŠOI

  Pracovníčka Štátnej obchodnej inšpekcie v Prešove,  p. Ing. Hodžiová strávila dva dni na našej škole. Postupne sa stretla s každou ôsmackou triedou.  Prednáška spojená s besedou na tému Práva spotrebiteľa a Internetový obchod žiakov  zaujala, dozvedeli sa množstvo informácií z bežného života. Pani lektorka im ochotne zodpovedala ich zvedavé otázky. Veríme, že takéto stretnutia budú pokračovať aj v budúcnosti.

 • Darujte 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

  Údaje, ktoré potrebujete uviesť do tlačiva:

  Názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole Ul. 17. novembra 31 v Sabinove

  Forma: občianske združenie

  IČO: 42037948

  Adresa: Ul. 17. novembra 31, 083 01 Sabinov

  Ak sa rozhodnete poukázať 2% našej škole, vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a spolu s Potvrdením o zaplatení dane (vystaví Vám Váš zamestnávateľ) doručte obe tlačivá na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.04.2022

  Na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

 • Jazykový kvet 2022

  Aj v tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do súťaže Jazykový kvet. Ide o súťaž s dlhodobou tradíciou, ktorá je zameraná na rozvíjanie a podporu žiakov v oblasti cudzích jazykov. Žiaci zapojení do súťaže sa prezentujú v cudzojazyčnom prednese prózy, poézie, dramatickej tvorbe, monodráme alebo stand-upe.

  V marci prebehlo online krajské semifinálové kolo Jazykového kvetu, ktorého sa svojimi súťažnými príspevkami (videonahrávkami s recitáciami) v rámci prednesu prózy v anglickom jazyku zúčastnili Barbora Kuzmyková (5.A), Simona Balčáková (7.A) a Natália Novická (8.A). Prednes prózy v nemeckom jazyku tradične zastúpil Marko Kostelník (5.B). Z veľkého množstva súťažiacich z Prešovského kraja do krajského finále tejto súťaže postúpila Natália Novická. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, Natálii blahoželáme k postupu a držíme palce, aby bola úspešná aj v krajskom finále, ktoré prebehne 25.-29.4.2022 online formou.

 • Veľkonočné prázdniny

  Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. veľkonočné prázdniny trvajú

  od 14. apríla 2022 /štvrtok/ do 19. apríla 2022 /utorok/.

  Pokračovať vo vyučovaní budeme od 20. apríla 2022 /streda/.

  Prajeme Vám všetkým pokojné a v zdraví prežité Veľkonočné sviatky.

  Kolektív zamestnancov základnej školy

 • Zápis žiakov do 1. a 5. ročníka ZŠ
 • Európsky kvíz o peniazoch

  Kvíz je súčasťou Európskeho týždňa financií (21. - 27. marec 2022), každoročnej iniciatívy, ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe.

  Dňa 24. marca 2022 sa ho zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si vyskúšali svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti, financií či digitálnej bezpečnosti.

  Európsky kvíz o peniazoch sa hrá na platforme Kahoot! – bezplatnej vzdelávacej platforme s herným základom.

  Okrem kvízu v týždni pred samotnou súťažou prebehla príprava žiakov v triedach. Práve tu sa diskutovalo o témach, ktoré sú predmetom kvízových otázok.

  Najlepšie sa podarilo umiestniť 9. A triede, ktorá sa zaradila medzi prvých 20% súťažiacich tímov.

  Všetkým zúčastneným tímom ďakujeme a veríme, že si z kvízu odniesli nové poučné informácie.

strana: