Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Jar spoza okna

  Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil počas dištančného vzdelávania celoslovenskú výtvarnú súťaž na tému Zostaňte doma ! – Jar spoza okna.

  Zapojili sa do nej i žiaci našej školy. V každej z 3 súťažných kategórií bolo ocenených 5 žiakov z celého Slovenska bez určenia poradia. Z 2. stupňa bola ocenená Bianka Maťašová z 5. C triedy. Získala diplom i vecnú cenu v hodnote 20 eur. Jej úspešné dielko je prezentované na FCB ROS Levice a YOU TUBE ROS Levice. Srdečne blahoželáme!

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Upozorňujeme všetkých stravníkov školskej jedálne, ktorí sa chcú ešte odhlásiť z obedov do konca školského roka 2019/2020, aby sa odhlásili čo najskôr. Posledný termín odhlásenia zo stravy  je streda  - 24.06.2020. Po tomto termíne zo stravy už odhlasovať nebudeme. Za pochopenie ďakujeme.

 • Letná škola - výzva pre zákonných zástupcov a žiakov

  Základná škola, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove v súlade s výzvou MŠVVaŠ SR oznamuje zákonným zástupcom a žiakom, že plánuje v mesiaci august v termíne :

  • 10. – 14.8.2020
  • 17. – 21.8.2020

  realizovať Letnú školu ( LŠ)  s cieľom stabilizácie vzdelávania v školskom prostredí.

  Trvanie Letnej školy : 5 dní / Cyklus A / 6 h denne

  Stravovanie : zabezpečené v školskej jedálni. Ostatné náklady na LŠ budú hradené z projektu.

  Termín prihlásenia do LŠ : 19.6.2020 / piatok /  -  záujem nahlásiť triednemu učiteľovi     

  Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale prispeje k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Vzdelávanie bude mať formu zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa. Bližšie informácie získate aj na stránke www.ucimenadialku.sk alebo u triednych učiteľov.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Organizácia vyučovania od 22.06.2020 do 30.06.2020
 • Oznam SAD Prešov, a.s.

  Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 1.6.2020 do 30.6.2020 súvisiace s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID 19  a otváraním ZŠ sú zverejnené na našej web stránke https://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14. Cestujúca verejnosť, zriaďovatelia školských zariadení a školy si zmeny v cestovných poriadkoch môžu pozrieť podľa liniek ktoré prechádzajú ich obcou a zástavkami.

 • Oznam riaditeľky školy

  V súlade s VZN mesta Sabinov č. 4/2020 zo dňa 14. mája 2020 zákonný zástupca žiaka navštevujúceho ŠKD uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov. Ak sa žiak zúčastní výchovnej činnosti v ŠKD aspoň 1x v mesiaci uhrádza zákonný zástupca:

  1. za mesiac marec: 4 €
  2. za mesiac jún: 8 €

  Ak sa žiak na výchovnej činnosti v ŠKD v mesiacoch marec – jún 2020 nezúčastnil ani raz, zákonný zástupca nie je povinný príspevok za ŠKD uhradiť.

  Vrátenie preplatkov: zákonný zástupca môže o ich vrátenie požiadať do 30.06.2020 podaním písomnej žiadosti.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

   

  Prílohy:

 • Oznam vedúcej ŠJ pre rodičov končiacich žiakov

  Oznamujeme rodičom detí, ktoré odchádzajú zo školy /9. ročník/, že preplatky zo zábezpeky im budú poslané na číslo účtu, ktoré uviedli na začiatku školského roka v zápisnom lístku. Ak  nastala u niekoho zmena čísla účtu treba to nahlásiť vedúcej ŠJ najneskôr do 12.6.2020. Taktiež je potrebné odovzdať čipovú kartu, ktorú používali na obed v jedálni vedúcej ŠJ do 26.6.2020.

 • Krajské kolo chemickej olympiády

  Dňa 28.5.2020 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii D dištančnou formou. Našu školu reprezentoval úspešný riešiteľ okresného kola chemickej olympiády Marek Bakoň, žiak 9.B triedy. Pri tejto forme sa neurčuje poradie súťažiacich, úspešným riešiteľom je žiak, ktorý dosiahne aspoň 40% z celkového počtu bodov. Marek Bakoň dosiahol vynikajúci výsledok - úspešnosť 100%, k čomu mu blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

 • Vnútorný režim a prevádzka školy od 1.6.2020
 • Oznam riaditeľky školy

  V súvislosti s obnovením školského vyučovania v základnej škole pre žiakov nultého až piateho ročníka, riaditeľka školy oznamuje všetkým rodičom, ktorí dobrovoľne prihlásili svoje dieťa do školy, do školského klubu detí a na školské stravovanie, že škola bude pri zabezpečení organizácie vyučovania postupovať podľa pokynov zriaďovateľa, MŠVVaŠ SR a podľa pokynov a usmernení hlavného hygienika. Organizačný pokyn riaditeľky školy, upravujúci podmienky základnej školy, ŠKD a ŠJ na obdobie do konca školského roka bude zverejnený na stránke školy dňa 28.5.2020. Rozdelenie žiakov do skupín na vyučovanie, do školského klubu a stravovanie Vám oznámia učitelia, ktorí budú v danej triede učiť. Za pochopenie a rešpektovanie pokynov Vám vopred ďakujeme.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Oznam o distribúcií rozhodnutí o prijatí na základné vzdelávanie

  Počas dní 27.5. - 29.5.2020 budú poverení zamestnanci školy distribuovať rozhodnutia riaditeľky školy a prijatí zapísaných detí na základné vzdelávanie od 1.9.2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyvolanú ochorením COVID-19 budú rozhodnutia vhadzované do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta. Zároveň budú rozhodnutia poslané elektronicky do e-schránok adresátov (cez portál www.slovensko.sk)

 • Kritériá záverečného hodnotenia žiakov
 • Krajské finálové kolo Jazykového kvetu 2020

  Úvodné semifinálové kolo súťaže Jazykový kvet stihli naši súťažiaci  začiatkom marca absolvovať prezenčne v Prešove. Nie všetky kraje mali také šťastie. Väčšina z nich už v semifinále súťažila dištančne - teda na diaľku. V súčasnej zložitej situácii  bola väčšina predmetových súťaží zrušená. O to viac sa tešíme, že sa naši dvaja postupujúci mohli zúčastniť krajského finálového výberu:  Natália Novická (6.A), ktorá súťažila  v prednese v anglickom jazyku so súťažným príspevkom: The Little Red Hen a Marko Kostelník (3.B), ktorý v nemeckom jazyku predniesol rozprávku: Der Tropfen (Kvapka). Krajské kolo, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť v apríli, sa teda realizovalo na diaľku v priebehu mája. Tá istá porota, ktorá v marci vyberala žiakov do finále bez určenia poradia, zasadla opäť a podľa bodového hodnotenia z prvého kola vybrala víťazov krajského kola súťaže. Po opätovnom hodnotení poroty sa Natálka Novická v silnej konkurencii umiestnila na vynikajúcom 3. mieste. Marko Kostelník vo svojej kategórii (1. stupeň) obsadil 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola súťaže. Toto sa uskutoční dištančnou formou - zaslaním videonahrávok súťažných príspevkov - v priebehu mesiaca jún. Markovi želáme veľa šťastia.

 • Oznam pre rodičov žiakov 0. – 5. ročníka

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 1. júna 2020 základná škola začne s obnovou školského vyučovania a výchovnej činnosti ŠKD v 0. až 5. ročníku. V priebehu 19. a 20. mája 2020 (utorok – streda) triedni učitelia urobia prieskum záujmu o návštevu školy u rodičov žiakov týchto ročníkov. Po tomto termíne prihlásenie žiakov na vyučovanie už nebude možné.

  Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola zváži všetky personálne, materiálne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu. Žiaci školy budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny.

  Zákonný zástupca:

  • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020. Upozorňujeme rodičov, že počas júna im nebude umožnený vstup do vnútorných priestorov budovy školy.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Nahlási záujem žiaka o stravovanie počas júna vedúcej školskej jedálne v priebehu budúceho týždňa (25.5. - 27.5.2020) sms správou na t. č. 0911 950 641 (treba uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu), resp. prostredníctvom prihlásenia na stravu cez webovú stránu www.eskoly.sk. Jedálny lístok bude zverejnený dňa 25.5.2020.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Oznam k prijímaciemu konaniu na stredné školy a osemročné gymnáziá

  Vážení rodičia, dňa 29.4.2020 zverejnilo  MŠVVaŠ  „Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ . V materiáloch nájdete všetky termíny a informácie k prijímaciemu konaniu na SŠ a 8-ročné G.

  Odporúčame sledovať aj stránku – www.ucimenadialku.sk, kde nájdete najnovšie informácie ohľadom SŠ alebo stránku ministerstva školstva.

  Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2019/2020

  Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  Príloha č.1: Záväzné potvrdenie k 29.4.2020

  Príloha č.2: Kritéria prijímačiek k 29.4.2020

  Príloha č.3: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • Oznam pre rodičov žiakov 6. ročníka v školskom roku 2019/2020

  Vážení rodičia, v školskom roku 2020/2021 Vaše deti začnú s výučbou druhého cudzieho jazyka.

  Naša škola ponúka ako druhý cudzí jazyk nemecký jazyk, ruský jazyk a konverzáciu v anglickom jazyku v rozsahu 2 hodiny týždenne.

  Preto Vás žiadame, pokiaľ ste to už neurobili, aby ste v termíne do 12.05.2020 oznámili triednemu učiteľovi (prostredníctvom edupage správy, emailom, písomne), na ktorý cudzí jazyk záväzne prihlasujete svoje dieťa.

  Zvolený cudzí jazyk bude povinný pre žiaka bez možnosti zmeny do ukončenia deviateho ročníka.

  V prípade, že požadovanú informáciu od Vás nedostaneme,  vyhradzujeme si právo zaradiť žiaka na cudzí  jazyk podľa organizačných potrieb školy.

 • Poďakovanie

  Vážení rodičia,

  dovoľte mi , aby som Vám úprimne poďakovala za Vašu doterajšiu obetavú pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas tohto mimoriadneho obdobia. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým každý deň pasujeme. Situácia ukazuje, že takto sa budeme vzdelávať aj naďalej, preto Vás chcem poprosiť o veľkú trpezlivosť, o systematickú pomoc pri učení sa Vašich detí, o spoluprácu s triednymi učiteľmi, s ktorými by ste mali byť v stálom kontakte. Prípadne problémy ohľadne učiva riešte v spolupráci s triednymi učiteľmi alebo učiteľmi jednotlivých predmetov. Tiež Vás chcem informovať, že MŠVVaŠ SR neustále aktualizuje nový web: www.ucimenadialku.sk, kde sa postupne pridávajú všetky nové termíny a informácie týkajúce sa školstva. O termínoch, ktoré sú platné pre základné škôly Vás priebežne informujeme na našom webovom sídle.


  Po vydaní nových usmernení pokračujeme v dištančnom vzdelávaní z domu formou zadávania úloh podľa vytvoreného rozvrhu hodín s určením týždenného rozsahu vyučovania a schválili sme záverečné hodnotenie – neklasifikovanie vybraných predmetov v 2. – 9. ročníku. Ostatné predmety budú klasifikované známkou.


  Ubezpečujeme Vás, vážení rodičia, že k záverečnému hodnoteniu budeme pristupovať pozitívne a objektívne. Zároveň budeme prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. Podkladom budú aj získané známky získané pred prerušením vyučovania a priebežné plnenie požiadaviek dištančného vzdelávania, aktivita žiaka, jeho záujem, snaha zlepšovať sa a sebahodnotenie.


  Vážení rodičia, dovoľte mi poďakovať Vám za Vašu trpezlivosť v predchádzajúcich mesiacoch. Spolu s mojimi kolegami si veľmi ceníme Vaše odhodlanie, skvelú prácu a prístup, ktorý ste venovali svojim deťom.

  S úctou Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie
 • Organizácia vyučovania od 04.05.2020

  Rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov v jednotlivých ročníkov podľa usmernenia MŠVVaŠ SR počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Rozpis týždennej záťaže žiakov od 04.05.2020 (pdf)


 • Office 365 Education

  Vážení rodičia, v prípade, že pri vypracovávaní domácich online úloh vám chýba na správne zobrazenie dokumentu Word, Excel alebo PowerPoint máme pre vás možnosť pracovať s produktom Office 365 Education online, ktorý vieme aktivovať každému žiakovi našej školy žiackou licenciou. Stačí nám poslať email na office365@zsnovsab.sk v ktorom uvediete meno a priezvisko žiaka, triedu a email na rodiča. Následne vám do zadaného emailu prídu prihlasovacie údaje do žiackeho konta Vášho dieťaťa. Viac informácii o produkte môžte nájsť na:

  https://www.youtube.com/watch?v=joMFYfIYQZE&feature=youtu.be

strana: