Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Jeseň v škole

  Pestrofarebná  jeseň zavítala aj k nám do školy. Kreatívni žiaci z druhého stupňa využili svoju šikovnosť  pri tvorení rôznych dekorácií z jesenných plodov. Vytvorili sme tak jesenný kútik, ktorý nám navodil príjemnú jesennú atmosféru a skrášlil priestor chodby. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich jedinečné dekorácie.

 • "Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem..."

   

  Pod týmto heslom sa konal 11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže "Slovensko, krajina v srdci Európy." Bol venovaný 100. výročiu smrti M. R. Štefánika. Do súťaže  bolo prihlásených vyše tisíc detských výtvarných prác.Výstava diel i vernisáž sa konali 21. 10. 2019 v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave pod záštitou ministerky kultúry Ľ. Laššákovej. Vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a poriadala ju Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor scénické výtvarníctvo, kde sa konali v tento deň i tvorivé workshopy v kostymérskej i maskérskej dielni.Žiačka Dianka Vaľušová v súťaži získala v kategórii A1 / fotografia a multimediálne spracovanie /zvláštnu cenu poroty. Vedúcim poroty bol maliar Ondrej Zimka. Dianke srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších tvorivých úspechov.

  Mgr. Antónia Iľkivová

 • Európsky deň jazykov 2019

   

  Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom každého človeka - toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov, ktorý sme si na našej škole pripomenuli dňa 26. 9. 2019.  Hneď ráno pri príchode do školy nás cudzojazyčne a veselo naladili ruské i slovenské ľudové piesne, ktoré si pripravili naši  šikovní ruštinári. K dobrej nálade prispeli i vlastnoručne napečené voňavé koláčiky. Počas celého dňa  si žiaci vyskúšali zaujímavé aktivity a dozvedeli sa mnohé informácie a zaujímavosti o krajinách, ktorých jazyky sa majú možnosť učiť. V anglickom jazyku sa žiaci na druhom stupni venovali rôznym aktivitám a hrám, ktoré si pre nich pripravili učitelia i starší spolužiaci. Po nemecky si zasúťažili v hrách Milionár, či Piati proti piatim. S ruským jazykom sa žiaci oboznámili prostredníctvom azbuky, výstavy ruských kníh, spievania piesní, či premietania rozprávok v ruskom jazyku.   I pre žiakov prvého stupňa si pani učiteľky pripravili množstvo tvorivých a pútavých aktivít. Tretiaci a štvrtáci naučili prvákov veselú anglickú pesničku Johny, Johny, Yes papa. Ďalší tretiaci sa zúčastnili aktivity s názvom ,,Výroky o jazykoch”. Zamýšľali sa nad ich významom, prečo je dôležité poznať a vedieť cudzí jazyk. Následne vytvárali   na túto tému plagáty. Druháci sa zoznámili s pozdravmi, ktoré sa používajú v rôznych krajinách sveta. Spájali pozdravy s názvami krajín a ich vlajkami. Pre prvákov boli pripravené úryvky rozprávok v rôznych jazykoch. Žiaci zisťovali, aký jazyk počuli v rozprávkach. Takýmto spôsobom sme spolu prežili zaujímavé dopoludnie, počas ktorého sme si lepšie uvedomili dôležitosť učenia sa jazykov, ale aj široké možnosti, ktoré nám ich znalosť v živote poskytuje. Tak, ako písali tretiaci na svojich plagátoch: "Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta."

 • Dni finančného spotrebiteľa

  Žiaci našej školy sa zapojili do aktivít  súvisiacich s  podujatím Dni finančného spotrebiteľa organizovaným Národnou bankou Slovenska. Žiaci vytvorili krátky slogan, ktorý mohol byť aj graficky znázornený, na tému: Ako sa má správať zodpovedný (finančný) spotrebiteľ? NBS poďakovala žiakom a najkrajšie práce ocenila diplomami. Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme.

 • Oznam pre stravníkov ŠJ

  Oznamujeme rodičov, že žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa z obedov môžu vyhlásiť aj elektronicky cez portál www.eskoly.sk (odkaz nájdete aj na hlavnej stránke školy) po zadaní svojho prihlasovacieho mena a hesla.

  Následne sa im zobrazí aktuálny jedálny lístok, v ktorom je možné odhlásenie z obeda v konkrétne dni (najneskôr do 8.00 hod ráno). Vysvetlivky sú aj pod jedálnym lístkom, kde je zároveň uvedený aj účtovný stav stravníka. Prihlasovacie údaje dostanú žiaci od triednych učiteľov. Vyhlasovanie a prihlasovanie bude naďalej fungovať aj telefonicky na tel. č. 051/4524056 alebo 0911 950 641.

 • Projekt Land art a Procesuálne umenie

  Žiačky Zuzana Škurlová a Adela Potocká zo 6. D triedy vytvorili z jesenného prírodného materiálu mandalu v tvare srdca vo vestibule školy a žiaci z 5. C a 9. C triedy technikou koláže a asambláže výtvarne dotvorili odpadový materiál - dáždnik. Výtvarné artefakty spracovali v rámci tém Land art /Umenie z prírodnín/ a Procesuálne umenie.

 • Deň stromov

  Nepreháňame, ak povieme, že bez stromov by sme neprežili. Ľudstvu pomáhajú tak, ako žiadna iná rastlina. Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov sme sa v treťom októbrovom týždni venovali v škole práve im. Plnili sme rôzne úlohy v rámci environmentálneho programu RECYKLOHRY pod vedením pána učiteľa Baňasa.  Na školskom dvore sme vysadili osem ovocných stromov. Dňa 18. októbra sme zachraňovali stromy tým, že počas celého dňa žiaci nosili papier do zberu. Za každých 5 kg papiera dostali zošit z recyklovaného papiera. Nazbierali sme spolu 723 kg papiera, ktorý poputuje na recykláciu.

 • Oznámenie o poskytnutí voľna

  Riaditeľka Základnej školy, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove, v zmysle § 150 ods. 5 školského zákona a vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách  Vám oznamuje, že poskytuje žiakom školy na deň 7.10.2019 /pondelok/  zo závažných dôvodov riaditeľské voľno vo všetkých jej organizačných zložkách - Základná škola, školský klub detí a školská jedáleň.

  Odôvodnenie:

  Dňa 4.10.2019 bola zo strany Východoslovenských vodárni v Prešove oznámená vedeniu školy informácia, že došlo k rozsiahlému prasknutiu vodovodného potrubia. Keďže ide o havarijný stav, je nutná urgentná oprava, ktorá bude trvať počas víkendu a pondelka 7.10.2019.  

  Po ostránení havárie sa bude v riadnom  vyučovaní pokračovať dňa 8.10.2019 /utorok/.

 • Noc výskumníkov 2019

  Dňa 27.9.2019 sa žiaci so všeobecným intelektovým nadaním a žiaci 7.A triedy zúčastnili Európskej noci výskumníkov, ktorá sa už pravidelne uskutočňuje v Košiciach. Počas návštevy akcia mali možnosť vidieť ukážky vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov vedeckých prác. Za všetky môžeme spomenúť aktvity pod názvom Ovládaj počítačové autíčko silou myšlienky, Tajomný svet neurónov alebo Astro show. Nemenej lákavé a poučné boli aj prednášky realizované odborníkmi a pracovníkmi UPJŠ v Košiciach o možnostiach využitia slepačieho vajca v medicíne, či vplyve čistoty vody na život kreviet. Všetky tieto aktivity a prednášky si žiaci užili, nazbierali nové vedomostí a už teraz sú plní očakávania, čo prinesie nasledujúci ročník tejto akcie.

 • Nezabúdajme...

  Pod týmto názvom sme 10.10.2019 zorganizovali vzdelávaciu exkurziu pre žiakov 4. ročníka na Dukelské bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku. Cieľom tejto exkurzie bolo pripomenutie si 75. výročia vzniku SNP a 74. výročia konca 2. svetovej vojny. Žiaci navštívili Vojenský historický ústav vo Svidníku. Návštevu Vojenského historického ústavu sme ukončili prehliadkou ťažkej bojovej techniky. Neskôr sme sa presunuli do obce Vyšný Komárnik, kde sme navštívili vyhliadkovú vežu, z ktorej mali žiaci možnosť vidieť široký priestor slovenského a poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. Exkurzia nás obohatila o množstvo nových poznatkov a aj na spiatočnej ceste domov v nás doznievali slová nositeľa Nobelovej ceny za mier Elieho Wiesela: „Zabudnúť, znamená nechať ich znovu zomrieť.“

 • Záujmové útvary v školskom roku 2019/2020
 • Zmena organizácie vyučovania 3.10.2019

  Vedenie základnej školy oznamuje rodičom a žiakom, že z dôvodu urgentnej opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 3.10.2019 (štvrtok) od 11.30 hod. zastavená dodávka vody do objektu školy. Poruchu nám nahlásila Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dnes v dopoludňajších hodinách.

  Z tohto dôvodu bude vyučovanie v škole ukončené štvrtou vyučovacou hodinou. V prevádzke nebude činnosť ŠKD, ani záujmová činnosť žiakov. Školská jedáleň bude riadne v prevádzke s tým, že žiakom bude vydaný obed do 12.00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

 • „Kto by u nás repu ťahal?“

  Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Drienici oslavovala tohto roku už 55. výročie svojho založenia. Pri príležitosti usporiadania tradičnej výstavy ovocia a zeleniny organizovali výtvarnú súťaž pre deti a žiakov, ktorá bola prepojená s čítaním a rozvojom čitateľskej gramotnosti. Témou tejto súťaže bolo: „Kto by u nás repu ťahal?“ Hlavnú úlohu zohrávala báseň - Malá rozprávka o repe od Františka Hrubína, na motív ktorej mali žiaci nakresliť obrázok, ktorý by odzrkadľoval ich vlastnú rodinu a zvieratká. Aj naši žiaci sa zapojili a boli veľmi úspešní. Výborné 2. mieste získala Viktória Šinaľová z 1.D a na 3. mieste sa umiestnila Diana Nagyová z 1.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • Európsky týždeň športu 2019

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V tomto roku bežal už jeho 5. ročník. Európsky týždeň športu sa konal v 38 krajinách Európy v dňoch od 23. do 30. septembra. Tieto dni aj na našej škole patrili športu. Každý deň hneď z rána mali žiaci prostredníctvom školského rozhlasu pripravenú krátku rozcvičku. V piatok sa žiaci zúčastnili aktivity, v ktorej mali nájsť skryté písmená a spoločne sme zložili nadpis „Európsky týždeň športu“.

 • Dni finančného spotrebiteľa

  V dňoch 23. – 24. októbra 2019 sa bude konať podujatie Dni finančného spotrebiteľa organizované Národnou bankou Slovenska. Aj žiaci našej školy sa zapojili do aktivít, ktoré predchádzajú tejto akcii. Súťaž je určená pre triedne kolektívy. Žiaci vytvorili krátky slogan, ktorý mohol byť aj graficky znázornený, na tému: Ako sa má správať zodpovedný (finančný) spotrebiteľ? Štyri vybrané triedy z celej SR pozve NBS do svojho ústredia, kde bude 23.10.2019 v dopoludňajších hodinách pripravený atraktívny program.

 • Trailer filmu Csontváry

  Dňa 23. 9. 2019 sa konalo v Sabinove natáčanie filmu o tomto významnom svetovom maliarovi. Natáčania filmu sa zúčastnilo i 8 žiakov našej školy.

 • Využitie ornamentov na hodinách výtvarnej výchovy

  Dňa 19. 9. 2019 uplynulo 70 rokov od smrti Štefana Leonarda Kostelničáka. Tohto významného umelca, zakladateľa slovenského ľudového ornamentu si pripomenuli i žiaci našej školy. Trieda 5. C v rámci Mesiaca finančnej gramotnosti vytvárala na hodine výtvarnej výchovy slogany, ktoré dotvárala klasickými i modernými ornamentmi

 • Krajské kolo v cezpoľnom behu

  V utorok 8.10.2019 sa v prekrásnom prostredí pod Staroľubovianskym hradom konali  preteky o majstra prešovského kraja v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Na náročnej a rozbahnenej  trati sa žiačka našej školy, Tamara Radvanská z 8.A  triedy, ako víťazka sabinovského okresu  nestratila a po výbornom  výkone si vybojovala 9. miesto. Toto umiestnenie je veľmi cenné hlavne preto, že súperila so 40 najlepšími bežkyňami kraja.

  Našej žiačke srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a mesta Sabinov.

 • Elektronický dochádzkový systém

  Vážení rodičia, v súvislosti s novou legislatívou v oblasti bezplatného stravovania (pre ZŠ od septembra 2019) v zmysle  novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám týmto oznamujeme, že od 12. septembra 2019 je pre všetkých žiakov školy zavedený čipový dochádzkový systém.  Každý žiak školy dostane od svojho triedneho učiteľa vlastný jedinečný čip modrej farby, ktorý pri príchode do školy priloží na čítacie zariadenie v chodbových priestoroch pri vstupe do budovy školy, a rovnako tak pri svojom odchode zo školy.

  Oprávneným záujmom je sledovanie dochádzky žiaka cez čipové zariadenie, aby bolo možné podľa jeho prítomnosti/neprítomnosti pripravovať v školskej jedálni potrebný počet jedál na daný deň. Súčasne si môže rodič kedykoľvek dochádzku svojho dieťaťa odkontrolovať prostredníctvom svojho prihlásenia do webovej stránky školy resp. prostredníctvom aplikácie Edupage.

  Cieľom zavedenia dochádzkového systému žiakov školy je flexibilnejší prehľad o dochádzke žiakov pre účely školskej jedálne v súvislosti s prípravou bezplatného stravovania, zjednodušenie vedenia elektronickej triednej agendy, zvýšenie informovanosti zákonných zástupcov o okamžitom bezpečnom príchode žiaka do školy, ako aj zvýšenie zodpovednosti detí vo vzťahu k dochádzke do školy.

  Poznámka: Modrý čip slúži výhradne na zisťovanie dochádzky žiakov. Nemá nič spoločné so stravovaním. Na stravu majú žiaci zelený resp. oranžový čip, ktorý používajú v školskej jedálni pri okienku. V prípade, že žiaka chcete zo stravy odhlásiť, postupujete rovnako ako doteraz. Odhlásiť žiaka zo stravy môžete osobne alebo telefonicky u pani vedúcej školskej jedálne.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Plenárne a triedne zasadnutia RZ

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na plenárne a triedne zasadnutia rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 11.09.2019 /streda/ o 15:30 hod v jednotlivých triedach. Na zasadnutiach dostanete všetky potrebné informácie a organizačné pokyny na školský rok 2019/2020. Vaša účasť je potrebná!

strana: