Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Oznámenie o poskytnutí voľna

  Riaditeľka Základnej školy, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove, v zmysle § 150 ods. 5 školského zákona a vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách  Vám oznamuje, že poskytuje žiakom školy na deň 7.10.2019 /pondelok/  zo závažných dôvodov riaditeľské voľno vo všetkých jej organizačných zložkách - Základná škola, školský klub detí a školská jedáleň.

  Odôvodnenie:

  Dňa 4.10.2019 bola zo strany Východoslovenských vodárni v Prešove oznámená vedeniu školy informácia, že došlo k rozsiahlému prasknutiu vodovodného potrubia. Keďže ide o havarijný stav, je nutná urgentná oprava, ktorá bude trvať počas víkendu a pondelka 7.10.2019.  

  Po ostránení havárie sa bude v riadnom  vyučovaní pokračovať dňa 8.10.2019 /utorok/.

 • Noc výskumníkov 2019

  Dňa 27.9.2019 sa žiaci so všeobecným intelektovým nadaním a žiaci 7.A triedy zúčastnili Európskej noci výskumníkov, ktorá sa už pravidelne uskutočňuje v Košiciach. Počas návštevy akcia mali možnosť vidieť ukážky vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov vedeckých prác. Za všetky môžeme spomenúť aktvity pod názvom Ovládaj počítačové autíčko silou myšlienky, Tajomný svet neurónov alebo Astro show. Nemenej lákavé a poučné boli aj prednášky realizované odborníkmi a pracovníkmi UPJŠ v Košiciach o možnostiach využitia slepačieho vajca v medicíne, či vplyve čistoty vody na život kreviet. Všetky tieto aktivity a prednášky si žiaci užili, nazbierali nové vedomostí a už teraz sú plní očakávania, čo prinesie nasledujúci ročník tejto akcie.

 • Nezabúdajme...

  Pod týmto názvom sme 10.10.2019 zorganizovali vzdelávaciu exkurziu pre žiakov 4. ročníka na Dukelské bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku. Cieľom tejto exkurzie bolo pripomenutie si 75. výročia vzniku SNP a 74. výročia konca 2. svetovej vojny. Žiaci navštívili Vojenský historický ústav vo Svidníku. Návštevu Vojenského historického ústavu sme ukončili prehliadkou ťažkej bojovej techniky. Neskôr sme sa presunuli do obce Vyšný Komárnik, kde sme navštívili vyhliadkovú vežu, z ktorej mali žiaci možnosť vidieť široký priestor slovenského a poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. Exkurzia nás obohatila o množstvo nových poznatkov a aj na spiatočnej ceste domov v nás doznievali slová nositeľa Nobelovej ceny za mier Elieho Wiesela: „Zabudnúť, znamená nechať ich znovu zomrieť.“

 • Záujmové útvary v školskom roku 2019/2020
 • Zmena organizácie vyučovania 3.10.2019

  Vedenie základnej školy oznamuje rodičom a žiakom, že z dôvodu urgentnej opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 3.10.2019 (štvrtok) od 11.30 hod. zastavená dodávka vody do objektu školy. Poruchu nám nahlásila Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dnes v dopoludňajších hodinách.

  Z tohto dôvodu bude vyučovanie v škole ukončené štvrtou vyučovacou hodinou. V prevádzke nebude činnosť ŠKD, ani záujmová činnosť žiakov. Školská jedáleň bude riadne v prevádzke s tým, že žiakom bude vydaný obed do 12.00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

 • „Kto by u nás repu ťahal?“

  Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Drienici oslavovala tohto roku už 55. výročie svojho založenia. Pri príležitosti usporiadania tradičnej výstavy ovocia a zeleniny organizovali výtvarnú súťaž pre deti a žiakov, ktorá bola prepojená s čítaním a rozvojom čitateľskej gramotnosti. Témou tejto súťaže bolo: „Kto by u nás repu ťahal?“ Hlavnú úlohu zohrávala báseň - Malá rozprávka o repe od Františka Hrubína, na motív ktorej mali žiaci nakresliť obrázok, ktorý by odzrkadľoval ich vlastnú rodinu a zvieratká. Aj naši žiaci sa zapojili a boli veľmi úspešní. Výborné 2. mieste získala Viktória Šinaľová z 1.D a na 3. mieste sa umiestnila Diana Nagyová z 1.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • Európsky týždeň športu 2019

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V tomto roku bežal už jeho 5. ročník. Európsky týždeň športu sa konal v 38 krajinách Európy v dňoch od 23. do 30. septembra. Tieto dni aj na našej škole patrili športu. Každý deň hneď z rána mali žiaci prostredníctvom školského rozhlasu pripravenú krátku rozcvičku. V piatok sa žiaci zúčastnili aktivity, v ktorej mali nájsť skryté písmená a spoločne sme zložili nadpis „Európsky týždeň športu“.

 • Dni finančného spotrebiteľa

  V dňoch 23. – 24. októbra 2019 sa bude konať podujatie Dni finančného spotrebiteľa organizované Národnou bankou Slovenska. Aj žiaci našej školy sa zapojili do aktivít, ktoré predchádzajú tejto akcii. Súťaž je určená pre triedne kolektívy. Žiaci vytvorili krátky slogan, ktorý mohol byť aj graficky znázornený, na tému: Ako sa má správať zodpovedný (finančný) spotrebiteľ? Štyri vybrané triedy z celej SR pozve NBS do svojho ústredia, kde bude 23.10.2019 v dopoludňajších hodinách pripravený atraktívny program.

 • Trailer filmu Csontváry

  Dňa 23. 9. 2019 sa konalo v Sabinove natáčanie filmu o tomto významnom svetovom maliarovi. Natáčania filmu sa zúčastnilo i 8 žiakov našej školy.

 • Využitie ornamentov na hodinách výtvarnej výchovy

  Dňa 19. 9. 2019 uplynulo 70 rokov od smrti Štefana Leonarda Kostelničáka. Tohto významného umelca, zakladateľa slovenského ľudového ornamentu si pripomenuli i žiaci našej školy. Trieda 5. C v rámci Mesiaca finančnej gramotnosti vytvárala na hodine výtvarnej výchovy slogany, ktoré dotvárala klasickými i modernými ornamentmi

 • Krajské kolo v cezpoľnom behu

  V utorok 8.10.2019 sa v prekrásnom prostredí pod Staroľubovianskym hradom konali  preteky o majstra prešovského kraja v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Na náročnej a rozbahnenej  trati sa žiačka našej školy, Tamara Radvanská z 8.A  triedy, ako víťazka sabinovského okresu  nestratila a po výbornom  výkone si vybojovala 9. miesto. Toto umiestnenie je veľmi cenné hlavne preto, že súperila so 40 najlepšími bežkyňami kraja.

  Našej žiačke srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a mesta Sabinov.

 • Elektronický dochádzkový systém

  Vážení rodičia, v súvislosti s novou legislatívou v oblasti bezplatného stravovania (pre ZŠ od septembra 2019) v zmysle  novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám týmto oznamujeme, že od 12. septembra 2019 je pre všetkých žiakov školy zavedený čipový dochádzkový systém.  Každý žiak školy dostane od svojho triedneho učiteľa vlastný jedinečný čip modrej farby, ktorý pri príchode do školy priloží na čítacie zariadenie v chodbových priestoroch pri vstupe do budovy školy, a rovnako tak pri svojom odchode zo školy.

  Oprávneným záujmom je sledovanie dochádzky žiaka cez čipové zariadenie, aby bolo možné podľa jeho prítomnosti/neprítomnosti pripravovať v školskej jedálni potrebný počet jedál na daný deň. Súčasne si môže rodič kedykoľvek dochádzku svojho dieťaťa odkontrolovať prostredníctvom svojho prihlásenia do webovej stránky školy resp. prostredníctvom aplikácie Edupage.

  Cieľom zavedenia dochádzkového systému žiakov školy je flexibilnejší prehľad o dochádzke žiakov pre účely školskej jedálne v súvislosti s prípravou bezplatného stravovania, zjednodušenie vedenia elektronickej triednej agendy, zvýšenie informovanosti zákonných zástupcov o okamžitom bezpečnom príchode žiaka do školy, ako aj zvýšenie zodpovednosti detí vo vzťahu k dochádzke do školy.

  Poznámka: Modrý čip slúži výhradne na zisťovanie dochádzky žiakov. Nemá nič spoločné so stravovaním. Na stravu majú žiaci zelený resp. oranžový čip, ktorý používajú v školskej jedálni pri okienku. V prípade, že žiaka chcete zo stravy odhlásiť, postupujete rovnako ako doteraz. Odhlásiť žiaka zo stravy môžete osobne alebo telefonicky u pani vedúcej školskej jedálne.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Plenárne a triedne zasadnutia RZ

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na plenárne a triedne zasadnutia rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 11.09.2019 /streda/ o 15:30 hod v jednotlivých triedach. Na zasadnutiach dostanete všetky potrebné informácie a organizačné pokyny na školský rok 2019/2020. Vaša účasť je potrebná!

 • Organizácia vyučovania od 3.9. do 6.9.2019

  3.9. - 4.9.2019

  Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole, poučenie o pravidlách cestnej premávky a bezpečnosti pri dochádzke do školy, oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy, rozdávanie učebníc, triednické práce

  0. - 1. ročník: 3 vyučovacie hodiny

  2. - 5. ročník: 4 vyučovacie hodiny

  6. - 9. ročník: 5 vyučovacích hodín

  5.9.2019

  0. - 4. ročník: 4 vyučovacie hodiny - úvodné hodiny k vyučovacím predmetom

  5. - 9. ročník: 5 vyučovacích hodín - teoretická časť účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

  6.9.2019

  0. - 4. ročník: 4 vyučovacie hodiny - blokové vyučovanie TSV

  5. - 9. ročník: 5 vyučovacích hodín - praktická časť účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

 • Informácia pre rodičov novoprijatých žiakov
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

  Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 02.09.2019 (pondelok) o 9:00 hod na školskom ihrisku. Po slávnostnom otvorení školského roka sa uskutoční v triedach stretnutie žiakov 1. ročníka a ich rodičov, kde dostanú všetky potrebné informácie.


  Školská jedáleň začne s prevádzkou od 03.09.2019 (utorok). Na školské stravovanie sa môžete prihlásiť u vedúcej školskej jedálne od 26.08.2019 (pondelok) do 02.09.2019 (pondelok). Upozorňujeme rodičov, že stravu dostanú od 03.09.2019 len prihlásené deti. To znamená že len tie, ktorých rodičia odovzdajú vedúcej školskej jedálne Zápisný lístok na stravovanie do 2.9.2019 a svojím podpisom vezmú na vedomie  podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie.

  Pokyny k školskému stravovaniu nájdete na stránke zriaďovateľa www.sabinov.sk.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

  Na stiahnutie:

 • Organizácia vyučovania v poslednom týždni školského roka

  Riaditeľka školy oznamuje všetkým rodičom, že v dňoch 24.06.2019 (pondelok) až 27.06.2019 (štvrtok) budú mať všetci žiaci 0. – 9. ročníka 4 vyučovacie hodiny. Vyučovanie bude končiť o 11:25 hod.

  Školský klub detí bude v riadnej prevádzke do 16:30 hod. Školská jedáleň bude vydávať obedy do 13:00 hod.

  Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 pre žiakov 9. ročníka bude 27.6.2019 o 12:30 hod v KC Na korze.

  Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 pre žiakov 0. – 8. ročníka bude 28.6.2019 o 9:00 hod  v jednotlivých triedach.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Kaufland - Čerstvé hlavičky

  Vážení učitelia, milí žiaci

  Chceme Vás informovať o výsledkoch súťaže „Čerstvé hlavičky“, ktorá prebiehala v období od 25. apríla do 5. júna 2019. V obvode sa súťaže zúčastnilo 9 škôl. Úlohou tejto súťaže bolo zaregistrovať čo najviac pokladničných bločkov z obchodného reťazca Kaufland.

  Chceme poďakovať všetkým žiakom za ich neúnavnú snahu pri zbieraní týchto bločkov, čím preukázali zomknutosť, súťaživosť , flexibilitu a chcenie dosiahnuť víťazstvo pre našu školu.

  Osobitne chceme poďakovať triednym kolektívom, ktorí najväčšou mierou prispeli k prvenstvu -  a to triedam: 5.C, 5.A, 6.A, 6.B,1.B, 2.C.

  Túto výhru sme získali aj vďaka podpore pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, ktorým patrí veľké ďakujem.

  Okrem nich veľká vďaka patrí rodičom, rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí sa zapojili do registrácie v mene našej školy.

  Absolútnym víťazom v počte zaregistrovaných bločkov  je Kiara Grančaiová z 5. C triedy.

  Ešte raz všetkým ďakujeme a tešíme sa v budúcom školskom roku na zdravé ovocie a zeleninu.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Srdečne vás pozývame na rozlúčku deviatakov so základnou školou, ktorá sa uskutoční dňa 27. júna 2019 (štvrtok) o 12:30 hod v Kultúrnom centre Na korze.

 • Zber druhotných surovín

  Zber vrchnákov z PET fliaš – nazbieralo sa takmer 140 kg = 82 723 ks. Vrchnáky putovali pre Alexandra, ktorý sa predčasne narodil, má veľa diagnóz – najhoršia diagnóza je čiastočné ochrnutie všetkých štyroch končatín. Cvičenie a plávanie, ale hlavne rehabilitácie v centre Adeli v Piešťanoch mu pomôžu sa postaviť na nohy. Predajom vrchnákov získajú finančné prostriedky na rehabilitácie.

  Najviac vrchnákov nazbierali triedy: 6.B – 19 679 ks, 2.B – 11 450 ks a 4.A – 9 430 ks.

  Zberom SABI viečok a tetrapakov z mlieka SABI sme sa zapojili do 16. ročníka súťaže RECYKLUJ A VYHRAJ, ktorú organizuje Milk agro. 

  Zber SABI viečok

  Nazbierali sme 36 kg.  Zapojilo sa 23 tried.

  Naj zberači boli: Olívia Ištoňová – 1.A, Slávka Kohuláková – 8.B, Michal Damankoš – 4.B, Adela Potocká – 5.D, Ema Zdeneková – 2.B, Simona Čekanová – 5.C, Filip Hudák – 4.A, Linda Perecárová – 5.A, Liana Přikrylová – 2.A, Kristián Novosad – 6.A

  Za triedy najviac nazbierali triedy: 4.A, 1.A a 2.A

  Výrobok

  Vyrobil sa výrobok z viečok SABI a z krabíc od mlieka SABI s názvom ČARBIČKY SABIČKY.

  Zber tetrapakov z mlieka SABI

  Týmto zberom sme sa umiestnili na 5. mieste v rámci všetkých zaregistrovaných školských zariadení. Zapojilo sa 18 tried a nazbierali sme 263 kg čo je 8 477 ks.

  Za triedy najviac nazbierali 4.A, 6.B a 5.B

  Naj zberači: Tomáš Biroš – 2.D, Nela Matijová – 2.B, Nikola Semančíková – 4.B, Ema Petríková – 4.B, Mária Sofia Kováčová – 8.C, Viktória Kvašňáková – 8.C, Alex Mihok – 6.B a Petra Slovíková – 5.B

  Najusilovnejším zberačom za celú školu sa stal FILIP HUDÁK zo 4.A triedy. Nazbieral 1 857 ks tetrapakov z mlieka SABI. Odmenou mu bol tablet značky ACER.

  Odmenou pre zberačov boli peňažné poukážky v hodnote 10,- €, tričká, kľúčenky, perá, fixky, gumy, ruksačiky a štvorfarebné perá.

  Zber papiera – nazbieralo sa 255 kg.

  Zberom druhotných surovín chránime prírodu, recyklujeme a pomáhame životnému prostrediu.

strana: