Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Pomoc pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP

  Vážení rodičia, vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o predĺžení prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach do odvolania, ponúkame Vám možnosť konzultácii aj so školskou špeciálnou pedagogičkou a asistentkami učiteľov pri riešení problémov žiakov so špeciálnymi výchovno– vzdelávacími potrebami počas online vyučovania prostredníctvom Edupage alebo e-mailom.

  Ich kontaktné e-mailové adresy nájdete na web stránke školy v ľavom menu – záložka Učitelia.

  Veríme, že túto mimoriadnu situáciu všetci v rámci možnosti zvládneme.

  Mgr. Alena Mladá, riaditeľka školy

 • Oznámenie pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov

  Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2020/2021:

  • Do 15. 5. - podávanie prihlášok na stredné školy riaditeľovi základnej školy (potvrdenie o zdravotnej  spôsobilosti sa nebude vyžadovať)
  • Do 21. 5. - riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na príslušné stredné školy
  • Do 28. 4. - riaditelia stredných škôl  zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona
  • Najneskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa  uskutočnia prijímacie skúšky na stredné školy  na školský rok 2020/2021
  • Najskôr 23. 6. a najneskôr do 30. 6. sa uskutočnia prijímacie skúšky na stredné školy na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka

  Prijímacie skúšky na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021:

  Prijímacie skúšky na stredné  školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  Mgr. Alena Mladá, riaditeľka školy

 • Oznam Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove

  Riaditeľstvo Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove oznamuje všetkým klientom, že vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu koronavírusu ruší všetky dohodnuté psychologické, špeciálno-pedagogické a depistážne vyšetrenia do odvolania. Zároveň sú všetky pracoviská CPPPaP zatvorené do odvolania.

  Aktuálne informácie o odkladoch povinnej školskej dochádzky, asistentoch  učiteľa a ďalšie užitočné rady a odporúčania nájdete v sekcii: Na stiahnutie – Dokumenty – podľa príslušnej kategórie – Pre rodičov, Základné školy.

  https://cpppapsb.sk/dokumenty/

  Náhradné termíny, prípadne nevyhnutné konzultácie poskytujeme rodičom, zákonným zástupcom telefonicky v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 na služobných tel. číslach zverejnených nižšie alebo na webovom sídle

   www.cpppapsb.sk

  Riaditeľ: Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková   0918 990 566

  Mgr. Slavomíra Demčáková 0918 504 548

  PhDr. Zuzana Kmecová 0918 505 882

  PhDr. Alena Kollárová, PhD.  0907 061 819  

  PhDr. Jana Takáčová 0917 996 120

  Mgr. Marián Terifaj 0918 504 061

             Mgr. Barbora Molčanová, PaedDr. Lucia Vandžurová 0918 504 307        

  Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková - riaditeľka

 • Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. a 5. ročníka našej školy pre budúci školský rok 2020/2021.

  Zápis sa uskutoční v dňoch 20.04. - 21.04.2020 v čase od 13.30 hod do 16.30 hod v priestoroch školy.

  Na zápis nie je potrebné prísť s dieťaťom!

  Rodičia sú povinní vstupovať do školy s rúškom na tvári!

  Všetky informácie týkajúce sa zápisu do školy nájdete na našej stránke v ľavom menu - záložka Zápis do školy:

  Upozorňujeme rodičov aj na možnosť zapísať dieťa do školy elektronicky:

  Z dôvodu zrušenia Dňa otvorených dverí (pôvodne plánovaného na deň 16.04.2020) Vám touto cestou chceme poskytnúť aspoň základné informácie o výchovno – vzdelávacom procese v našej škole.

  Vzdelávanie – 1. stupeň:

  • hravé čítanie v 1. ročníku pre posilnenie čítania hravou formou,
  • od 1. ročníka cudzí jazyk,
  • čítanie s porozumením v 3., 4. ročníku pre rozvoj čitateľskej gramotnosti,
  • posilnenie časovej dotácie matematiky v 2., 3. ročníku.

  Vzdelávanie – 2. stupeň:

  • čítanie s porozumením v 5., 6. ročníku pre rozvoj čitateľskej gramotnosti,
  • posilnenie časovej dotácie matematiky v 5. až 9. ročníku,
  • posilnenie časovej dotácie anglického jazyka v 5., 6. ročníku,
  • pre prípravu na Testovanie T5 a T9 delená hodina MAT a SJL.

  Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

  • odborná pomoc školskej špeciálnej pedagogičky a asistentov,
  • bezbariérová úprava interiéru vrátane schodiskovej plošiny,
  • vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
  • nový predmet obohatenie pre žiakov s všeobecným intelektovým nadaním.

  Benefity:

  • priebežné testovanie žiakov KOMPARO, ktorým zisťujeme kvalitu vzdelávania,
  • vysoká úroveň vybavenia odborných učební, laboratórií a tried učebnými pomôckami,
  • tuzemské a zahraničné exkurzie, aktívna účasť v súťažiach na rôznych úrovniach,
  • škola v prírode, lyžiarsky, plavecký výcvik,
  • 6 oddelení ŠKD a široká ponuka záujmovej činnosti,
  • aktívny žiacky parlament,
  • diétne stravovanie v školskej jedálni.

  Tešíme sa na Vás!

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Oznámenie o zatvorení škôl až do odvolania

  Mesto Sabinov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení po vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR, v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR dňa 24.3.2020 po zasadnutí vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu  SR rozhodol, že školy a školské zariadenia

  zostanú naďalej zatvorené až do odvolania

  z dôvodu zabránenia šírenia sa  respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

   

 • Vedomostná súťaž NAJ ŠKOLA 2020

  NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku.

  Z každého okresu na Slovensku postúpi do televíznej relácie iba jedna škola. Nie je dôležité sa len prihlásiť, ale je potrebné zabojovať o priazeň rodičov, starých rodičov a celej komunity, ktorá bude hlasovať tak, aby daná škola z okresu získala čo najviac hlasov.

  Hlasovať za našu školu môžete na stránke www.najskola.sk (od 16.3.2020 do 12.4.2020)

  Bude vás to stáť len pár sekúnd času, ale naši žiaci budú mať zážitok na celý život.

 • Oznam pre rodičov a žiakov

  Dôrazne žiadame všetkých žiakov školy o dodržiavanie opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti  s koronavírusom a rodičov o ich dôslednú kontrolu. Informácie o vyučovaní a zadávaní úloh sledujte denne prostredníctvom aplikácie Edupage a webovej stránky školy.

  Ešte raz zdôrazňujeme, že obdobie od 16.3. do 30.3.2020 nie je obdobím prázdnin! Učitelia budú zadávať žiakom úlohy elektronicky (cez Edupage, Alf testy, FenomenySveta.sk, Digitálna učebnica na portáli Bezkriedy.sk, Kozmix a pod.) Vypracovávanie zadaných úloh, testov či samoštúdium bude bežnou súčasťou karanténnych dní.

 • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu na škole v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

  Mesto Sabinov ako zriad'ovatel' škôl a školských zariadení po vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva v Bratislave zo dňa 11.3.2020 a v súlade s 6 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v súvislosti so šírením respiračného ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

  prerušuje výchovno — vzdelávací proces od 16. marca 2020 — do 30. marca 2020

  vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

  Dodatok vedenia školy:

  Dôrazne žiadame všetkých žiakov školy o dodržiavanie hygienických a karanténnych opatrení a rodičov o ich dôslednú kontrolu. Informácie o vyučovaní a zadávaní úloh sledujte denne prostredníctvom aplikácie Edupage a webovej stránky školy.

 • Rozhodnutie o prerušení vyučovania

  Mesto Sabinov ako zriaďovateľ Základnej školy, 17. novembra 31  v Sabinove z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov,  v  zmysle  Usmernenia Ministerstva školstva v Bratislave zo dňa 11.3.2020 a v súlade s  § 6 ods. 10  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe v školstve a  školskej samospráve  v znení neskorších predpisov

  prerušuje vyučovanie

  v Základnej škole, 17. novembra 31 v Sabinove od 12. 3. 2020 – do 13. 3. 2020.

 • Zrušenie záujmovej činnosti žiakov od 11.3.2020

  Na základe vydaných usmernení týkajúcich sa šírenia koronavírusu a po konzultácii so zriaďovateľom školy - mestom Sabinov, sa od 11.3.2020 až do odvolania (minimálne do 23.03.2020) ruší popoludňajšia záujmová činnosť žiakov (krúžky). Zároveň sa ruší aj prenájom telocvične pre športové kluby a kolektívy.

 • Súťaž Jazykový kvet

  Dňa 9.3.2020 sa v priestoroch Centra voľného času ABC v Prešove uskutočnilo okresné kolo súťaže "Jazykový kvet". Je to celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž s medzinárodnou účasťou v dvoch vetvách „Poézia & próza“ a „Dramatizácia“. Zapojením sa do súťaže žiaci môžu tvorivo rozvíjať aktívne jazykové zručnosti v cudzích jazykoch, podporovať ďalšie rozvíjanie jazykového nadania a talentu, prispievať k zmysluplnému využívaniu svojho voľného času a vytvárať si kladný vzťah  k učeniu sa cudzích jazykov.

  Našu školu reprezentovali žiaci: Natália Novická 6.A, Silvia Vojčíková 5.D, Kristína Kyseľová 4.A a Marko Kostelník 3.B.

  Do krajského finále tejto súťaže postúpili a svoje jazykové zručnosti prezentovali títo žiaci: 

  Natália Novická, 6.A – 3. miesto v kategórií Próza (5. – 9. ročník)  –  Anglický jazyk

  Marko Kostelník, 3.B – 1.miesto v kategórií Próza. (1. – 4. ročník) – Nemecký jazyk

  Postupujúcim žiakom prajeme veľa ďalších úspechov.

  J. Koremová

 • Darujte 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  • skvalitnenie vybavenia školy.

  Údaje, ktoré potrebujete uviesť do tlačiva:

  Názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole Ul. 17. novembra 31 v Sabinove

  Forma: občianske združenie

  IČO: 42037948

  Adresa: Ul. 17. novembra 31, 083 01 Sabinov

  Ak sa rozhodnete poukázať 2% našej škole, vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a spolu s Potvrdením o zaplatení dane (vystaví Vám Váš zamestnávateľ) doručte obe tlačivá na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.04.2020

  Na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

 • Zvolení členovia do rady školy za rodičov na funkčné obdobie 2020 - 2024

  P. č. Meno, priezvisko, titul zvoleného člena:

  1. Martina POTOCKÁ, Ing.

  2. Alena NEMERGUTOVÁ, Mgr.

  3. Pavol ELIÁŠ, Ing.

  4. Jaroslav ŠOLTYS, Ing.

   

  Výsledky volieb potvrdzuje volebná komisia /VK/ v zložení :

  1. Mgr. Františka TOMČÁKOVÁ – predseda VK

  2. Mgr. Lucia PONÍKOVÁ

  2. Bc. Eva VIKTOROVÁ

 • Usmernenia k šíreniu koronavírusu
 • Zoznam kandidátov pre voľbu zástupcov rodičov žiakov do Rady školy
 • Jarné prázdniny

  Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom termín jarných prázdnin:

  02.03.2020 /pondelok/ - 06.03.2020 /piatok/

  Školská jedáleň a školský klub detí nebudú v prevádzka z dôvodu nízkeho záujmu zo strany rodičov.

  Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 09.03.2020 /pondelok/.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Recyklohry - Starý mobil sem

  Máš doma staré mobily? Nevieš kam ich dať? A chceš, aby z Tvojho starého mobilu bola vyrobená vesmírna technika? Tak neváhaj a dones ho do školy p. uč. Baňasovi, alebo ho odovzdaj p. uč triednej. Mobily zbierame od 10. 2. do 30. 4. 2020!

  Hráš pritom o 50 nových tabletov HUAWEI

  Za každý mobil získa Tvoja škola až 10 bodov!

  Odmeny čakajú aj najlepších zberačov

 • 66. ročník Hviezdoslavovho Kubína

  Najstaršia a najprestížnejšia  recitačná súťaž spája žiakov nitkami slova, reči, literárneho textu a priameho živého kontaktu. Táto súťaž sa zakorenila aj v našej škole a v dňoch 24. a 26. februára 2020 sa naši žiaci predstavili so svojou predstavivosťou, emocionálnosťou, osobnosťou, kultúrou reči a výrazu a oživili tak svet svetovej aj slovenskej literatúry. Pevne veríme, že naše recitátorky a recitátori prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastnou osobnosťou či svojím rečovým prejavom zaujmú aj porotu na okresnom kole.

 • Základy korčuľovania

  Dňa 25.02.2020 sa v útrobách Zimného štadióna v Sabinove konala športová akcia „Základy korčuľovania“, ktorej sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka. Cieľom výcviku bola diagnostika a rozvoj korčuliarskych zručností jednotlivcov. Po prvotnom rozdelení do jednotlivých výkonnostných skupín si žiaci pod vedením svojich vedúcich využitím rôznych prípravných cvičení,   hier a súťaží  postupne osvojovali základné korčuliarske návyky a techniky. To všetko umocnené  pohybom na čerstvom vzduchu, dobrou náladou,  súťaživosťou a tímovým duchom prispelo k zdravému a aktívnemu prežitiu jedného športového dopoludnia.   

strana: