Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Recyklohry - Starý mobil sem

  Máš doma staré mobily? Nevieš kam ich dať? A chceš, aby z Tvojho starého mobilu bola vyrobená vesmírna technika? Tak neváhaj a dones ho do školy p. uč. Baňasovi, alebo ho odovzdaj p. uč triednej. Mobily zbierame od 10. 2. do 30. 4. 2020!

  Hráš pritom o 50 nových tabletov HUAWEI

  Za každý mobil získa Tvoja škola až 10 bodov!

  Odmeny čakajú aj najlepších zberačov

 • 66. ročník Hviezdoslavovho Kubína

  Najstaršia a najprestížnejšia  recitačná súťaž spája žiakov nitkami slova, reči, literárneho textu a priameho živého kontaktu. Táto súťaž sa zakorenila aj v našej škole a v dňoch 24. a 26. februára 2020 sa naši žiaci predstavili so svojou predstavivosťou, emocionálnosťou, osobnosťou, kultúrou reči a výrazu a oživili tak svet svetovej aj slovenskej literatúry. Pevne veríme, že naše recitátorky a recitátori prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastnou osobnosťou či svojím rečovým prejavom zaujmú aj porotu na okresnom kole.

 • Základy korčuľovania

  Dňa 25.02.2020 sa v útrobách Zimného štadióna v Sabinove konala športová akcia „Základy korčuľovania“, ktorej sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka. Cieľom výcviku bola diagnostika a rozvoj korčuliarskych zručností jednotlivcov. Po prvotnom rozdelení do jednotlivých výkonnostných skupín si žiaci pod vedením svojich vedúcich využitím rôznych prípravných cvičení,   hier a súťaží  postupne osvojovali základné korčuliarske návyky a techniky. To všetko umocnené  pohybom na čerstvom vzduchu, dobrou náladou,  súťaživosťou a tímovým duchom prispelo k zdravému a aktívnemu prežitiu jedného športového dopoludnia.   

 • Vo svetovom rebríčku je Slovensko na 2. mieste!

  Dňa 21. februára 2020 boli do priestorov mestskej knižnice pozvaní naši piataci a to pozvanie dostali od spisovateľky Lenky Šingovskej, ktorá je autorkou projektu „Slovensko – krajina plná tajomstiev“. V tomto projekte ide o sprostredkovanie našej krajiny prostredníctvom zaujímavých príbehov, ktoré sú napísané ako v slovenčine, tak aj v anglickom jazyku. Našim žiakom bola predstavená kniha Vodné dobrodružstvá a autorka tejto knihy chcela poukázať na dôležitosť a význam vody v živote človeka. Vo svojich príbehoch oboznamuje čitateľov napr. s vodnou nádržou Starina, s vodným dielom Gabčíkovo či s najväčšou zásobárňou pitnej vody – Žitným ostrovom. Naši piataci sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o rôznych lokalitách na Slovensku a zároveň si možno aj uvedomili, že druhá priečka vo svete je síce chvályhodná, ale zároveň nás zaväzuje k ochrane nášho vodného bohatstva.

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálne a nemajú zaplatenú réžiu za mesiace 01-06/2020 vo výške 12.00 €, aby tak urobili v termíne do 28.2.2020.

  Číslo účtu: SK46 0200 0000 0025 5177 3754

  Variabilný symbol: 175

  Poznámka: Meno a priezvisko žiaka, trieda

 • Vážení rodičia,

  Rade školy pri Základnej škole, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove sa k 04.04.2020 končí zákonom stanovené 4-ročné funkčné obdobie. Ustanovenie novej Rady školy určuje výzva primátora mesta Sabinov a zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

  V tejto súvislosti riaditeľka školy oznamuje rodičom, že voľby do rady školy za zástupcov rodičov sa uskutočnia dňa: 09.03.2020 (pondelok) o 16,00 hod.

  Miesto konania volieb: ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov - triedy.

  Voľby do RŠ sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak nie je táto podmienka splnená, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu. Pri opakovanej voľbe sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

  Pri voľbe za rodičov - rodičia môžu uplatniť len jeden hlas, bez rozdielu počtu detí v škole (ak má rodič v škole viac detí, hlasuje len raz v triede, ktorú si vyberie).

  Kandidát musí s návrhom súhlasiť. Voľba prebieha tajným hlasovaním a krúžkujú sa najviac 4 kandidáti. Členmi rady školy na 4-ročné funkčné obdobie sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasom. V prípade rovnosti hlasov sa o členstve rozhodne žrebovaním za prítomnosti volebnej komisie a riaditeľky školy.

  Po skončení volieb sa uskutočnia triedne aktívy RZ a volebná komisia vyhlási výsledky volieb.

  Zasadnutie triednych dôverníkov za jednotlivé triedy sa uskutoční dňa 26.02.2020 (streda) o 16:00 hod. Triedni dôverníci dostanú všetky informácie k postupu a priebehu volieb do rady školy za rodičov. Účasť triednych dôverníkov na zasadnutí je nutná!

  Vážení rodičia, Vaša účasť na voľbách je nevyhnutná, využite svoje volebné právo.

  V Sabinove, 18.02.2020                                                                   

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Práva spotrebiteľa a Internetový obchod

  Dňa 13. 2. 2020 sa žiaci 8. A a 8. B zúčastnili v rámci aplikácie finančnej gramotnosti na školách prednášky p. Ing. Hodžiovej, pracovníčky ŠOI v Prešove,  na tému Práva spotrebiteľa a Internetový obchod. S pani lektorkou sme prežili podnetné dopoludnie. Prednáška žiakov veľmi zaujala. Dozvedeli sa množstvo informácií z bežného života, oboznámili sa so spôsobom práce ŠOI, o uplatnení si spotrebiteľských práv, o príkladoch ich nedodržiavania. Poukázala na výhody aj úskalia internetového obchodu. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a pani lektorka im ochotne zodpovedala ich zvedavé otázky. Veríme, že takéto stretnutia budú pokračovať aj v budúcnosti.

 • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 11. 2. 2020  sa v priestoroch Centra voľného času ABC na Októbrovej ulici v Prešove  uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A (5. - 7. ročník) vynikajúco uspel žiak našej školy  Michal Kostelník (7.A). Preukázal výborné jazykové zručnosti v testovej i konverzačnej časti súťaže a získal pre náš okres vynikajúce umiestnenie v podobe 1. miesta a postupu do celoštátneho kola.  K dosiahnutému úspechu mu blahoželáme a želáme veľa šťastia pri ďalšej reprezentácii našej školy i mesta.

 • Okresné kolo Geografickej olympiády

  Dňa 6.2.2020 sa uskutočnilo Okresné kolo geografickej olympiády v Lipanoch. Našu školu úspešne reprezentoval žiak 7.A triedy Michal Kostelník, ktorý získal pekné 2. miesto a postupuje tak do Krajského kola geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove. Srdečne blahoželáme.

 • Čerstvé hlavičky aj s pomocou chutného ovocia

  V našej škole sa žiaci už pár mesiacov tešia na každý utorok. Viete prečo? V rámci projektu Čerstvé hlavičky, ktorý inicioval Kaufland a ktorý naši žiaci zaslúžene vyhrali, v tento deň všetci žiaci školy pravidelne dostanú chutný a čerstvý kúsok 200 gramového ovocia, zeleniny.Cieľom tohto vydareného projektu je venovať ovocie a zeleninu deťom v školskom veku, ale i povzbudiť, motivovať k spolupráci.

  Ovocie a zelenina si našli cestu do školy!

  Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde!

 • Obvodové kolo Matematickej olympiády

  Dňa 29.1.2020 sa na pôde ZŠ Ul. 17. novembra v Sabinove konal ďalší ročník obvodového kola MOZ5 v matematickej olympiáde. Naši žiaci nás svojimi výsledkami potešili.

  Perfektný výkon podal Marko Kostelník, žiak tretieho ročníka, ktorý v tejto kategórii získal úžasné 1. miesto.

  Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili Michal Biroš a Jakub Figura, obaja z 5.D.

  Všetkým menovaným žiakom ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • EXPERT geniality show

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl EXPERT geniality show.  Jej trinásty ročník sa konal 28. novembra 2019 a výsledky sme sa dozvedeli až vo februári  tohto roku.

  Žiaci 5. a 6. ročníka odpovedali na otázky v dvoch témach:

  • Ako funguje svet  ( geografia, biológia, matematika, informatika, dopravná výchova)
  • Päť jazykov kultúry (slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis, výtvarná a hudobná výchova)

  Žiaci 7. – 9. ročníka mali možnosť výberu dvoch spomedzi šiestich ponúknutých tém:

  • Od Dunaja k Tatrám
  • Mozgolamy
  • Svetobežník
  • Tajomstvá prírody
  • Do you speak English?
  • Góly body sekundy

   

  Všetci zúčastnení žiaci získali diplom účastníka a vecnú cenu a najlepší získali diplom EXPERT.

   

  Naši EXPERTI:

  1. Sophie  Lazorová  v téme Od Dunaja k Tatrám
  2. Michal Kostelník  a Adam Kočiš v téme Svetobežník
  3. Róbert Mészáros v téme Mozgolamy
  4. Adrián Tomko v téme Tajomstvá prírody
  5. Jana Cehelská v téme Do you speak English?

  Všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.

 • Školský projekt finančnej gramotnosti

  Ako uplatniť finančnú gramotnosť a pri tom sa niečo naučiť? Najlepšie je vyskúšať si to v praxi. Takto sme sa so žiakmi zapojili do Vianočnej zbierky – UNICEF. Žiaci získali od školy finančné prostriedky, ktoré mali za úlohu čím lepšie zhodnotiť. Niektorí nakúpili polotovary, ktoré potom po spracovaní predávali, iní sa zas rozhodli nakúpiť suroviny a doma upiecť s podporou mamičiek koláčiky na predaj. Na triednických hodinách riešili problém, ktorý koláč by bol najvhodnejší, čo na to potrebujú, rozdelili si úlohy, aby boli čím úspešnejší. Na hodinách informatiky vyhľadávali recepty, následne vykonali prieskum cien v Sabinovských predajniach potravín, aby mohli nakupovať čím lacnejšie. Po upečení dobrôt prepočítavali výšku nákladov – cena surovín, energie, práca. Následne vypočítali minimálnu predajnú cenu. Po ukončení akcie sa s triednymi učiteľkami  zamýšľali nad efektivitou celého školského projektu, výsledky spracovali na hodinách matematiky, informatiky a výtvarnej výchovy. Zapojeným žiakom a kolegom za aktívny prístup ďakujeme.

 • Stretnutie žiakov s básnikom Valentínom Šefčíkom

  Rastlina dýcha listami,
  kto verí, dýcha snením.
  A keď raz stretneš básnika,
  tak sa s ním o pokoru delíš.

  Kto je vlastne Valentín Šefčík? Už len to meno! Ozaj len pre básnika! A ako povedal sám autor, niekoľko rokov hľadal sám seba. Našim žiakom dňa 6. februára 2020 porozprával o začiatkoch svojej tvorby, o svojej inšpirácii, kde a kedy najradšej píše. Niečo pán spisovateľ aj zarecitoval, žiakov povzbudil v čítaní a písaní, ale najmä im ukázal, že je potrebné chodiť po svete s otvorenými očami a ušami – pretože nič krajšie ako rozkvitnuté podbele okolo potoka či prvé školské lásky v triede a možno aj pohľad na obyčajné zvieratko nám dodá ľahkosť na duši a mnohokrát nás odbremení od ťažkostí tohto každodenného sveta.

 • Prerušenie vyučovania

  Na základe telefonickej konzultácie s RÚVZ a v súlade s platnou legislatívou (v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2005 – R a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení pre prípad pandémie chrípky na škole)  oznamujeme rodičom, že od 10.02.2020 do 12.02.2020 prerušujeme vyučovanie na škole z dôvodu vysokého nárastu chrípkového ochorenia žiakov.

  V prevádzke nebude v tieto dni výchovná činnosť ŠKD ani ŠJ. Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú z obedov automaticky vyhlásení vedúcou ŠJ.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať dňa 13.02.2020 (štvrtok).

 • Zmena organizácie vyučovania dňa 7.2.2020 (piatok)

  Z dôvodu opätovného nárastu chrípkového ochorenia žiakov a v súlade s platnou legislatívou (v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2005 – R a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení pre prípad pandémie chrípky na škole) oznamujeme rodičom, že dňa 07.02.2020 (piatok) bude vyučovanie prebiehať podľa skráteného režimu:

  1. vyučovacia hodina: 07.50 - 08.30 hod

  2. vyučovacia hodina: 08.35 - 09.15 hod

  3. vyučovacia hodina: 09.20 - 10.00 hod

  4. vyučovacia hodina: 10.10 - 10.45 hod

  5. vyučovacia hodina: 10.50 - 11.25 hod

  6. vyučovacia hodina: 11.30 - 12.05 hod

  7. vyučovacia hodina: 12.10 - 12.45 hod

  Činnosť ŠKD bude v prevádzke, avšak odporúčame zvážiť rodičom prítomnosť ich detí v ŠKD. Obedy budú vydávané do 13.00 hod.

 • Oznam pre rodičom

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že vzhľadom na aktuálne stále vysoký počet neprítomných žiakov z dôvodu chrípkového ochorenia a v súlade s platnou legislatívou (v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2005 – R a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení pre prípad pandémie chrípky na škole) od 5.2.2020 až do odvolania rušíme činnosť záujmových útvarov na škole i všetky mimoškolské hromadné aktivity. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oznam pre rodičov - zmena organizácie vyučovania

  Na základe telefonickej konzultácie s RÚVZ a v súlade s platnou legislatívou (v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2005 – R a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení pre prípad pandémie chrípky na škole)  oznamujeme rodičom, že od 30.01.2020 do 31.01.2020 meníme organizáciu vyučovania na škole z dôvodu nárastu chrípkového ochorenia žiakov nasledovne:

  Dňa 30.01.2020 (štvrtok) bude vyučovanie prebiehať podľa skráteného režimu:

  1. vyučovacia hodina: 07.50 - 08.30 hod

  2. vyučovacia hodina: 08.35 - 09.15 hod

  3. vyučovacia hodina: 09.20 - 10.00 hod

  4. vyučovacia hodina: 10.10 - 10.45 hod

  5. vyučovacia hodina: 10.50 - 11.25 hod

  6. vyučovacia hodina: 11.30 - 12.05 hod

  7. vyučovacia hodina: zrušená

  V daný deň bude zrušená aj  popoludňajšia záujmová činnosť. Činnosť ŠKD bude v prevádzke, avšak odporúčame zvážiť rodičom prítomnosť ich detí v ŠKD. Obedy budú vydávané do 12.30 hod.

  Dňa 30.01.2020 budú žiakom zároveň vydané aj výpisy klasifikácie za I. polrok šk. roka 2019/2020.

  Dňa 31.01.2020 (piatok) bude vyučovanie na škole prerušené. V prevádzke nebude ani činnosť ŠKD. Žiaci budú z obedov automaticky vyhlásení vedúcou ŠJ.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať dňa 04.02.2020 (utorok) po polročných prázdninách.

 • Polročné prázdniny

  Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že polročné prázdniny v školskom roku  2019/2020 budú v pondelok  3. februára 2020. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne  4. februára 2020 (utorok).

  Mgr. Alena Mladá -  riaditeľka školy

 • Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta

  V zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  Predmet nájmu: nebytové priestory v budove Základnej školy, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove o celkovej výmere 53 m2, nachádzajúcich sa na prízemí so samostatným vchodom – Stavba so súp. č.383, na p. č. 258/17 zapísaná na LV 3408.


  Účel nájmu: priestory – zriadenie Centra pre poskytovanie komplexnej špeciálno-pedagogickej činnosti a všeobecné prospešné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

  Doba nájmu: do 31.12.2024.

  Nájom: Minimálna cena nájmu pre uvedený účel je v súlade s Cenníkom schváleným uznesením MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 vo výške 27,00 € /m2/ rok .


  Predkladanie ponúk: K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku v zalepenej obálke najneskôr v lehote do 20.2.2020 do 12.00 hod (cenová ponuka doručená poštou alebo osobne musí byť najneskôr 20.2.2020 už zapísaná v registratúrnom denníku).


  Adresa na doručenie ponuky: Základná škola, Ul. 17. novembra 31, 08301 Sabinov resp. doručiť osobne s vyznačením: „Neotvárať - Priamy prenájom – Centrum vzdelávania “.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
  - kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer,
  - o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení,
  - zrušenie zámeru bude zverejnené na http://zsnovsab.edupage.org,
  - predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky,
  - odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

  Bližšie informácie poskytne: Mgr. Alena Mladá, t. č. 0918436307.

strana: